Jeg har ikke vært hos legen på mange år og vet faktisk ikke hvem min fastlege er. Hvordan finner jeg ut hvem som er min fastlege?

Det er mest sannsynlig at den legen du var til behandling hos sist i din hjemkommune, er den legen du har blitt tildelt som fastlege. Du kan kontrollere hvem som er din fastlege og eventuelt bytte fastlege på denne lenken til Helse Norge. Dersom du vil se hvilke fastleger som har ledig kapasitet, eller vil sette deg på venteliste, så finner du en liste over fastleger i ditt område på denne lenken.

Hvordan bytte fastlege?

Dersom du vil bytte fastlege, så bruker du ovenstående lenker til å finne den fastlegen du ønsker å bytte til. Dersom fastlegen du ønsker å bytte til ikke har ledig kapasitet, så kan du sette deg på venteliste hos denne.

Ventelisten åpnes ikke for hver gang fastlegen mister en pasient. Dette gjøres i bolker på minimum 10 pasienter. Det vil si at dersom en fastlege med 1500 listeplasser har 1495 pasienter, så vil listen ikke åpnes for nye pasienter før listen er nede på 1490 pasienter. Når dette tallet nås åpnes listen for nye pasienter.

Dersom det da står 10 eller flere på venteliste, vil de som har stått lengst på ventelisten få tildelt plass først. Dersom det er mindre enn 10 på ventelisten, vil de på venteliste få tildelt plass hos denne fastlegen og listen blir deretter stående åpen for nye pasienter frem til listeplassene er fylt opp. Deretter må eventuelt nye pasienter igjen vente til det er 10 nye ledige plasser, før listen blir åpnet igjen etter samme mønster.

Hva er fastlegeordningen?

Fastlegeordningen trådte i kraft i 2001 og har for de aller fleste vært et positivt tiltak i fra det offentlige, for å styrke pasienters rettigheter. Fastlegeordning skal sikre alle innbyggere at de har en fast lege å forholde seg til, og at de på denne måten skal være sikret allmenhelsetjenester av god kvalitet til rett tid.

Når en fastlege har fått tildelt en pasient, så er fastlegen forpliktet til å gi denne pasienten nødvendig helsehjelp innen rimelig tid. Fastlegen er forpliktet til å prioritere sine pasienter på fastlegelisten fremfor andre pasienter, samt å gjøre seg tilgjengelig for disse.

Hvor mange pasienter kan en fastlege ha?

En fastlege kan som en hovedregel ha maksimalt 2500 pasienter på sin fastlegeliste og minimum 500 pasienter. De fleste fastleger ligger på mellom 1100 og 1300 pasienter.

Dersom en fastlege ønsker å redusere antall pasienter på sin fastlegeliste, så sender denne melding om dette til kommunen. Kommunen vil deretter foreta en tilfeldig trekning av pasienter som tas ut av listen og tildeles en ny fastlege. Personer bosatt i samme husstand vil bli behandlet sammen, slik at de ikke trenger å forholde seg til flere fastleger.

I tillegg til å være fastlege for listepasientene, så er fastlegene også forpliktet etter spesielle bestemmelser til å delta i legevaktordningen, skolehelsetjenesten, sykehjem og fengsler. Det sier seg derfor selv at fastleger med lister opp imot det maksimale antallet pasienter på 2500 pasienter er svært opptatte og er avhengige av dyktige medhjelpere til kontorarbeid, prøvetakning m.m.

Må jeg ha fastlege?

Fastlegeordningen er en rettighet, ikke en plikt. Du kan fritt oppsøke hvilken som helst lege i Norge som har tid og anledning til å ta imot deg, men du må være innstilt på å betale mer for allmennlege dersom du ikke benytter deg av fastlegeordningen.

Hvor ofte kan jeg bytte fastlege?

Du kan fritt bytte fastlege 2 ganger i løpet av ett kalenderår. Det å sette seg på venteliste hos en populær fastlege regnes ikke som et bytte, før du eventuelt får plass hos denne fastlegen. Du kan kun sette deg på venteliste hos en lege av gangen.

Dersom du flytter ut av kommunen, så får du et ekstra bytte. Det samme gjelder dersom du må bytte fastlege som et resultat av at fastlegen legger ned eller reduserer praksisen sin i form av en listereduksjon som berører deg.

Dersom du har flyttet ut av kommunen og deretter flytter tilbake til kommunen i løpet av 3 år, så har du rett til å få din gamle fastlege tilbake, selv om denne fastlegen i utgangspunktet ikke har listeplasser ledig.

Kan jeg bytte tilbake til min gamle fastlege?

Ja, du kan bytte tilbake til din gamle fastlege dersom denne fortsatt har ledig listeplass. Det betyr at dersom du bytter fastlege, for så og flytte tilbake til din gamle fastlege, så har du brukt opp kalenderårets to bytter. Du må således vente til neste kalenderår før du kan bytte fastlege igjen. Dette gjelder ikke dersom du har byttet fastlege på grunn av flytting som nevnt tidligere.

Hvordan kan mindreårige bytte fastlege?

Mindreårige under 16 år har rett til å få samme fastlege som foreldrene, dersom dette ønskes. Som hovedregel får barn tildelt den samme fastlegen som mor eller den av foreldrene som barnet bor sammen med.

Dersom barn under 16 år har annen fastlege enn foreldrene, kan barnet bytte til foreldrenes fastlege. Dette kan gjøres selv om fastlegen til foreldrene har full liste.

Mindreårige over 16 år har selv rett til å velge sin egen fastlege, uten foreldrenes samtykke. Ungdom mellom 12 og 16 år har medbestemmelsesrett i forhold til valg av fastlege, men det er foreldrene som formelt foretar byttet. For barn under 13 år er det foreldrene som velger fastlege.

Foreldre bytter fastlege for mindreårige via sin innlogging hos Helse Norge. Personer over 16 år kan gjøre dette selv, eller ved å gi foreldre eller andre myndige personer fullmakt til dette ved å fylle ut dette fullmaktsskjemaet.

Kan fastlegen reservere seg mot å ha meg som pasient?

Når du har fått tildelt en fastlege, så er denne fastlegen forpliktet til å gi deg nødvendig helsehjelp innenfor rammene til fastlegeordningen og alminnelig allmennhelsetjenester. Dette inkluderer normale legekonsultasjoner, utskrifter av resepter, henvisninger, øyeblikkelig hjelp, prøvetakning og lignende som er normalt å få gjennomført hos et legekontor.

Fastlegen har ikke anledning til å nekte pasienter på grunn av religion, hudfarge, legning og lignende. De kan heller ikke nekte å behandle pasienter på grunn av sykdom som HIV/ Aids og lignende.

En fastlege kan av samvittighetsgrunner selv nekte å henvise til abort, men plikter samtidig å henvise en slik pasient til en lege som er villig til å skrive en slik henvisning.

Den eneste grunnen en fastlege kan kreve en pasient fjernet fra sin liste, er dersom pasienten har utøvd vold eller trusler mot fastlegen, denne sine ansatte eller familiemedlemmer.

Utover dette er det ingen måte en fastlege kan kvitte seg med enkeltpasienter på annet vis en ved listereduksjon. Dog er det ikke fastlegen selv som velger hvilke pasienter som skal flyttes ved listereduksjon.

Hvor mye tjener fastlegen på å ha meg som pasient?

Fastlegen tjener langt mer på deg som pasient enn det du betaler i egenandel ved legebesøk. Denne egenandelen er bare en brøkdel av hva fastlegen tjener på å ha deg som pasient.

Bare det at du står på fastlegens liste medfører at fastlegen får et årlig tilskudd på kr 486,- bare for å ha deg på listen. Dette får fastlegen, selv om du aldri benytter noen tjenester hos dem i løpet av kalenderåret.

I tillegg får fastlegen en rekke refusjoner fra folketrygden på det aller meste denne gjør, i sin pasientkontakt med deg. Når du har oppnådd egenandelstaket for å få frikort, så tjener fortsatt legen det samme på deg, forskjellen er bare at folketrygden betaler det du ellers ville ha betalt i egenandel.

Det er en omfattende liste over hva legen har anledning til å ta i honorar for. Dette gjelder det aller meste av tjenester de utfører for sine pasienter, samt andre oppgaver som erklæringer, møter med NAV og lignende.

Et eksempel er en kort rådgivende telefonsamtale med din lege, eller at legen skriver et brev til deg og opplyser at blodprøvene du tok var fine, men at du må passe litt på kolesterolet. Dette oppfatter pasienten gjerne som en hyggelig gratis service fra legen, men er noe legen i begge tilfeller kan kreve kr 63,- i refusjon fra folketrygden for. Denne muligheten vil selvfølgelig alle fastleger uttømme.

Beløpene over er beregnet ut ifra gjeldende satser for 2018/ 2019.

Pass på at din gamle fastlege sender over din journal til din nye fastlege

Når du bytter fastlege, så er din gamle fastlege pliktig til å sende over din journal til din nye fastlege dersom du krever dette. Du må med andre ord selv kreve dette for at det blir gjort.

Det er i de aller fleste tilfeller til din fordel at din nye lege får oversendt din journal fra din gamle lege. I enkelte tilfeller kan noen oppleve at det er ønskelig å begynne hos en ny lege med blanke ark.

Dette bør imidlertid ikke vurderes som et alternativ, dersom du har en helsehistorikk som det er viktig at din nye fastlege er klar over. Det kan være opplysninger i din journal som er viktige for din nye fastlege uten at du selv ser sammenhengen. Således bør du om en hovedregel alltid kreve at din gamle fastlege overfører din journal til din nye fastlege.

Kan jeg gå til en annen lege enn min fastlege?

Du står fritt til å oppsøke legehjelp hos hvilken som helst lege du ønsker. Leger som imidlertid ikke er din fastlege er ikke pliktig til å hjelpe deg i andre tilfeller enn behov for øyeblikkelig hjelp.

Det finnes også en del private helseklinikker som tilbyr private legetimer, gjerne dropp inn timer. Disse legene kan skrive resepter, henvisninger og sykemeldinger på samme måte som fastlegen din, men siden disse ikke mottar fast årlig tilskudd som fastlege og andre refusjoner, så må du beregne å betale mye mer for slike legetjenester enn du ville gjort hos fastlegen, som er forpliktet til å benytte faste satser og gi deg nødvendig helsehjelp.

Fastlegen er pliktig til å være tilgjengelig for sine pasienter.

Når en lege har besluttet å tilknytte seg fastlegeordningen, medfører dette en rekke forpliktelser ovenfor deg som listepasient hos denne fastlegen. En fastlege er forpliktet til å være tilgjengelig i sine åpningstider og motta vurdere alle henvendelser fra pasienter.

Fastlegen skal prioritere listepasientene ut ifra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Listepasientene skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.

Fastlegen skal innordne seg slik at 80 % av alle telefonhenvendelser besvares innen 2 minutter. Fastlegen er forpliktet til å kunne ta imot timebestillinger elektronisk. Fastlegen skal sørge for fraværsdekning ved ferie, utdanning og lignende.

Fastlegen er forpliktet til å ta imot sine listepasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i åpningstiden.

Kan jeg kreve at fastlegen min kommer hjem til meg?

Fastlegen er forpliktet til å gi tilbud om hjemmebesøk, dersom pasientens helsetilstand eller funksjonsevne gjør at det ikke er mulig å møte til en vanlig konsultasjon på fastlegens kontor, eller at et hjemmebesøk er nødvendig for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp.

Fastlegen skal ut ifra en medisinsk vurdering, prioritere når et slikt hjemmebesøk skal foretas. Reiseavstand og legens egen sikkerhet (typisk i rus eller psykiatriske saker), kan tas med i en slik vurdering.

Hvordan klage på fastlegen?

Du har mange klagemuligheter dersom du mener at fastlegen din ikke gir deg den helsehjelpen du har krav på. Det er flere måter å gå frem på avhengig av hva klagen gjelder og alvorlighetsgraden.

Veldig ofte kan det hjelpe å sende en skriftlig klage til fastlegen selv og varsle om at du går videre med saken, dersom forholdene ikke endres eller rettes. Dersom fastlegen er tilknyttet et legekontor og du vil klage på mindre viktige forhold som lang ventetid og lignende, så kan du komme langt med en klage som rettes til legekontoret.

Dersom ovenstående ikke fører frem, så sender du en formell klage til Fylkesmannen på aktuell lege. Dersom Fylkesmannen ikke imøtekommer din klage eller ikke gir deg tilfredsstillende tilbakemelding på annen måte, så kan du klage saken inn for Sivilombudsmannen.

I spesielle tilfeller kan du også ha krav på pasientskadeerstatning. Selv om dette er mest vanlig etter mislykkede operasjoner og andre feil hos offentlige sykehus, så kan det også være aktuelt dersom fastlegen ikke har håndtert en pasient slik denne skulle, og dette har ført til alvorlige konsekvenser for pasienten.

Selv om du har mange klage muligheter på fastlegen så er ofte det enkleste det beste, nemlig å bare bytte fastlege dersom du ikke er fornøyd med den fastlegen du har.

Hvor lang tid tar det etter at jeg har byttet fastlege før jeg kan oppsøke min nye fastlege?

Etter et bytte av fastlege så trår dette i kraft fra første virkedag i påfølgende måned. Dog vil de fleste fastleger godta at du bestiller en konsultasjon, så fort du har byttet over til dem.

Bør jeg velge en lege med mange eller få pasienter på sin liste?

Når du velger fastlege på Helse Norge, så kan du samtidig se hvor mange pasienter de forskjellige fastlegene har på sine lister. Spørsmålet som da er naturlig å stille seg er om det er lurt å velge en fastlege med mange pasienter, eller en fastlege med få pasienter.

Det er ikke noe klart svar på dette. En fastlege med få pasienter har gjerne mer tid til sine pasienter og pasienten opplever ikke legebesøket som et samlebåndprosjekt. Slike leger gjør kanskje det meste av kontorarbeid og prøvetaking selv, i motsetning til større legekontor som er organisert for større pasientflyt.

Fastleger med flere pasienter får mer erfaring enn leger som tar imot færre pasienter. Fastleger som tar imot mange pasienter har gjerne lang erfaring, noe som gjør det forsvarlig å bruke mindre tid på vurdering av hver enkelt pasient. Samtidig har disse gjerne et større apparat med sekretær og sykepleier, som tar seg av alt utenom selve konsultasjonen. Dermed kan disse drive sin legevirksomhet på en mer tidseffektiv måte og samtidig gi nødvendig helsehjelp til sine pasienter.

Ovenstående beskriver to ytterpunkter. De fleste fastleger har plassert seg noe midt imellom disse ytterpunktene og er nok den type fastlege de fleste blir mest fornøyd med. Det er imidlertid en individuell sak hva slags organisering pasientene foretrekker at legene har, og dette bør du tenke gjennom før du velger en ny fastlege.