Jeg opplever til stadighet at jeg selv samt venner og familie får problemer med mobiltelefonen. Jeg har selv blitt avvist i butikken fordi garantien gikk ut etter bare ett år. Er det ikke minst 2 års garanti på mobiltelefoner?

Det er opp til den enkelte produsent hvor lang tid de gir på sine varer. Det som er mer interessant for forbrukere er at det er 5 års reklamasjonsfrist på mobiltelefoner med hjemmel i forbrukerkjøpsloven. Dette er også fastslått i dom i høyesterett.

Produktgaranti er ofte villedende

Reklamasjonsretten etter norsk forbrukerlovgivning er omfattende og beskytter forbruker veldig godt. For at produsenten har lov til å benytte ordet garanti så må garantien ha bedre betingelser enn det som fremgår av eksisterende lovgivning.

Problemet med dagens garantiordninger som de aller fleste produsenter benytter seg av er at enkelte og relativt ubetydelige punkter i garantien gir forbruker bedre rettigheter enn forbrukerkjøpsloven og produsenten hevder dermed at de holder seg innenfor loven.

Samtidig er det mange rettigheter ifølge den samme garantien som gir forbruker dårligere rettigheter enn hva som allerede er omfattet av reklamasjonsretten. Dette forsøker butikkene og produsentene å utnytte for å villede en forbruker som reklamerer. Et typisk eksempel er garanti på en mobiltelefon som er gyldig i ett år.

Denne garantien kan være lovlig fordi i dette første året så får forbrukeren noe bedre rettigheter enn det som er fastslått i forbrukerloven. Dette betyr imidlertid ikke at forbrukeren mister sin reklamasjonsrett de neste fire årene.

Batteri og tilbehør kan ha kortere reklamasjonsrett en selve mobiltelefonen

Selv om det er uomtvistelig at det er 5 års reklamasjonsrett på selve mobiltelefonen så kan batteri og tilbehør ha 2 års reklamasjonsrett da dette kan anses som slitedeler. Her er markedsføringen og opplysninger gitt før salget av produktet være vesentlig for å avgjøre om det vil være 2 eller 5 års reklamasjonsrett. Det er uansett ikke en like åpenbar sak som det er at du har 5 års reklamasjonsrett på selve telefonen.

Dersom det skal være under 2 års reklamasjonstid på noe av tilbehøret eller under 5 års reklamasjonstid på selve telefonen så skal det gå veldig klart og tydelig frem av markedsføringen at normal levetid for tilsvarende produkter ikke kan forventes. Dette vil selvfølgelig ingen selger gjøre da det i praksis nærmest vil gjøre det umulig å få solgt produktet.

Du har ekstra god beskyttelse de første 6 månedene etter et kjøp

De første 6 månedene etter et kjøp har du ekstra god beskyttelse dersom det oppstår mangler på produktet. Dersom det oppstår feil på produktet i denne perioden er det nemlig produsenten som må bevise at feilen ikke skyldes en mangel ved produktet. Dette gjelder så sant det ikke er åpenbart at det er forhold på forbrukers side for eksempel med synlig skade på produktet som åpenbart forbruker har forårsaket.

I denne 6 måneders perioden så skal det dermed automatisk antas at en feil på produktet eksisterte på salgstidspunktet (overtagelsestidspunktet). Selger må i motsatt fall legge frem gode beviser på det motsatte.

Etter denne 6 måneders perioden så har kjøper fortsatt reklamasjonsrett. Bevisbyrden er imidlertid snudd noe rundt så det er nå opp til forbruker å bevise eller sannsynliggjøre at feilen skyldes en mangel etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Dette betyr ikke nødvendigvis at det skal så mye til for å ha en god sak. Dersom en mobiltelefon åpenbart ikke fungerer og den ikke har noen ytre skader så vil dette normalt være tilstrekkelig sannsynlig gjøring for at det foreligger en mangel. Da er saken igjen snudd rundt og selger må sannsynliggjøre eller bevise det motsatte.

Dersom en slik sak ikke løses ved å fremme en vanlig reklamasjon så vil det etter hvert være fornuftig å få en skriftlig vurdering fra kompetent tredjepart for å stå sterkt i forbrukerklageutvalget eller ved en rettslig tvist. Dersom produktet det gjelder er en mobiltelefon så er det fornuftig å få en uttalelse fra et eksternt verksted, som ikke har noen relasjon til selger eller produsenten, som støtter din påstand om at det foreligger en mangel.

Ikke la deg avfeie med at produktet er fukt skadet eller utsatt for støt

Hvis du vet at du ikke har utsatt din mobiltelefon for nevneverdige støt eller fukt så skal du aldri godta å få avvist en reklamasjon med en slik påstand.

Produsenten avviser ofte reklamasjoner med at en fuktsensor er utløst. Du vil finne mye dokumentasjon på internett som dokumenterer at disse sensorene er alt for følsomme og kan slå ut selv om telefonen ikke er utsatt for vesentlig fukt som det ikke er rimelig å anta at produktet tåler.

En støtskade vil ikke oppstå dersom det ikke er synlige spor etter dette og da har du sannsynliggjort at slikt ikke er tilfelle. Det har for øvrig vært tilfeller hvor enkelte mobilskjermer har sprukket plutselig uten at bruker har gjort noe som skulle tilsi dette. Dersom det skjer med deg så er det fornuftig å google modellen din for å se om dette er et kjent problem. I så fall bør du samle mest mulig dokumentasjon som underbygger din påstand før du går videre med din sak.

Les mer om reklamasjonsrett og forbrukerkjøpsloven hos kjøpsloven.com.

knust skjerm på mobiltelefon.

Dersom du har vært uheldig og har knust skjermen på mobiltelefonen din så har du normalt en dårlig sak. Dersom du er sikker på at du ikke har utsatt den for en behandling som skulle tilsi skaden derimot, så bør du ikke gi deg.

Bruk Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget som er gratis

I Norge er det gratis å sende en klage inn til Forbrukerrådet og eventuelt følge saken opp vi Forbrukerrklageutvalget. I motsetning koster det ett rettsgebyr å sende en sak til forliksrådet.

Medlemmene som dømmer i forliksrådet har ingen juridisk kompetanse og er som oftest avdankede politikere som har fått vervet som takk for lang og tro tjeneste. Utfallet kan ofte sammenlignes med loddtrekning hvor personlige oppfatninger av deg som person kan få større betydning enn juss og fakta.

Hos Forbrukerrådet får du veiledning og det hele er gratis. Dersom saken ikke løses ved bistand fra Forbrukerrådet kan du sende inn krav om at saken skal behandles i Forbrukerklageutvalget. Både bistand fra Forbrukerrådet og behandling hos Forbrukerklageutvalget er helt gratis.

I motsetning til i forliksrådet så er det særdeles kompetente mennesker i Forbrukerklageutvalget. Det er hovedsakelig dommere, jurister og advokater som sitter der med generell stor juridisk kompetanse og gjerne spesielt innen forbrukerrettigheter.

En avgjørelse i Forbrukerklageutvalget og en dom i forliksrådet har begge samme virkning. Dersom de ikke ankes til tingretten innen en bestemt frist blir det stående som rettskraftige avgjørelser. Disse kan om nødvendig følges opp med tvangsfullbyrdelse i form at utleggsforretning eller konkurspågang i helt spesielle tilfeller.

Hva kan du kreve ved reklamasjon?

Dersom du reklamerer på en mobiltelefon eller et annet produkt innen reklamasjonsfristen og det foreligger en mangel, så kan du kreve omlevering, retting (feilen repareres), prisavslag eller heving av kjøpet. Dersom du ikke har betalt produktet så kan du holde kjøpesummen tilbake frem til saken er avklart.

Det er viktig at du som forbruker reklamerer innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Selger kan uansett ikke avise reklamasjon som fremmes innen to måneder etter at mangelen ble oppdaget.

Dersom du oppdager en feil etter ett halvt år så kan du ikke vente ytterligere ett år før du reklamerer. Selv om du er innenfor fristen for reklamasjonsretten så har du da ikke reklamert innen rimelig tid og du kan miste din reklamasjonsrett.

Her brukes begrepet rimelig tid. Dersom mangelen ble oppdaget på begynnelsen av et langt utenlandsopphold så taler dette for at kjøper har reklamert innen rimelig tid dersom det tas kontakt med selger kort tid etter hjemkomst.

Forbrukeren kan velge om denne krever omlevering eller retting. Dersom det medfører urimelige kostnader for selger med omlevering i forhold til retting så taler dette for at selger har krav på å rette (reparere) feilen.

Selv om kjøper krever heving så kan selger alltid tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. I slike tilfeller har forbruker ikke krav på heving eller prisavslag.

Det er åpning i forbrukerkjøpsloven for at det skal utvises skjønn i forhold til mangelens art, betydning og hvilken ulempe det har for forbrukeren i forhold til om det kan kreves omlevering fremfor retting. Det samme må også sies og gjelde krav om heving eller prisavslag.

Selger har ikke rett til å forsøke å reparere samme feilen mer enn 2 ganger

I saker hvor selger kan kreve å foreta reparasjon så kan selger ikke kreve å få rette samme feilen mer enn 2 ganger dersom det ikke foreligger tungtveiende grunner som skulle tilsi noe annet.

Dersom selger ikke har lykkes med to forsøk på reparasjon eller avhjelp som det heter i loven, så kan forbruker kreve prisavslag eller heving av kjøpet. I de fleste tilfeller er det heving som er aktuelt.

Spesielle regler vedrørende heving når du har hatt lengre nytte av tingen

Heving betyr at produktet leveres tilbake og forbruker får kjøpesummen tilbakebetalt. Vær oppmerksom på at dersom du har hatt nytte av produktet i lang tid så kan selger redusere tilbakebetalingen ut ifra den tiden du har hatt nytte av produktet.

Dersom det gjelder en mobiltelefon hvor du krever kjøpet hevet etter 4 år så vil selger påstå at produktets normale levetid er 5 år og at du dermed har uttømt 80 % av nytteverdien av tingen. Selger kan da tilby deg kun 20 % av kjøpesummen som oppgjør ved hevingen. Her er det som forbruker viktig å påpeke at nytteverdien opphørte når feilen oppstod første gang. Etter det har ulempene veid opp for nytteverdien.

Dersom selger benytter seg av denne retten, som er lovlig i henhold til forbrukerkjøpsloven § 50, så har du som forbruker igjen rett på forsinkelsesrente fra den dagen du kjøpte produktet. Dermed blir ikke regnestykket så galt sett fra forbrukernes øyne likevel. Det blir også eet komplisert regnestykke som selger må redegjøre for. Av den grunn og for å unngå negativ omtale så velger derfor selger normalt å tilbakebetale hele kjøpesummen i slike tilfeller.

Det er viktig å påpeke at et produkts antatte nytteverdi ikke trenger å samsvare med produktets reklamasjonstid. Selv om reklamasjonsretten utløper etter 5 år så har mange produkter gjennomsnittlig nyttetid langt utover dette.