Jeg er stadig ute og flyr og irriterer meg grønn over at flyene til stadighet er forsinket, uten at det tilsynelatende får noen negative konsekvenser for flyselskapet. Spørsmålet mitt er derfor hvilke rettigheter har jeg når flyet er forsinket eller innstilt, og hva kan jeg kreve?

Ved flyreiser mellom land i EØS området, samt inn og ut av området fra land i EØS området, har du en rekke rettigheter ved flyforsinkelser. Dette er fastsatt i egen forordning i EU som innbefatter hele EØS området.

Avhengig av den planlagte flyreisens lengde, så kan du kreve forpleining (mat) når flyet er forsinket mellom 2-4 timer (avhenger av reiselengde). Dersom flyet er forsinket med mer enn 5 timer, kan du kreve refusjon av billetten.

I tillegg kan du kreve standardkompensasjon ved innstilling eller ved forsinkelser på mer enn 3 timer. Dette gjelder uavhengig om du ender opp med å reise videre med flyselskapet eller får refusjon. Dette er en forenkling av rettighetene dine ved flyforsinkelser. Vi går nærmere inn på dette senere i artikkelen.

Man har forøvrig de samme rettighetene dersom man blir nektet ombordstigning, forutsatt at dette ikke skyldes forhold på egen side slik som overstadig beruselse, sykdom og lignende. Et typisk eksempel, hvor du har tilsvarende rettigheter, er dersom du blir nektet ombordstigning som følge av såkalt overbooking.

Rettigheter ved flygninger med en lengde opptil 1500 km.

På slike reiser med en lengde på opptil 1500 km har du krav på forpleining etter to timer. Dette er måltid i form av mat og drikke som skal stå i stil til ventetiden. Dersom det blir behov for overnatting, så har du krav på hotellinnkvartering samt transport til og fra hotellet.

Ved forsinkelser som medfører at du blir mer enn 3 timer forsinket til bestemmelsesstedet, kan du kreve en standardkompensasjon på 250 Euro. Det samme gjelder dersom flyet blir innstilt, eller at du blir nektet ombordstigning (gjelder typisk ved overbooking) på grunn av forhold som ikke skyldes deg selv. Dette kommer i tillegg til eventuell refusjon av billettprisen.

Når du i utgangspunktet har krav på ovenstående standardrefusjon, men flyselskapet ordner ombooking og dette medfører at du ikke blir mer enn 2 timer forsinket til bestemmelsesstedet, så reduseres standardkompensasjonen med 50 %. Du har i slike tilfeller med andre ord rett på 125 Euro i standardkompensasjon i dette tilfellet.

Dersom flyet blir mer enn 5 timer forsinket kan du i tillegg kreve refusjon av billettprisen for hele reisen. Du har også krav på returbillett til det opprinnelige avreisestedet.

Rettigheter ved flygninger med en lengde på over 1500 km

alle reiser innen EØS området på over 1500 km, samt andre reiser som med en lengde på mellom 1500 km og 3500 km har du krav på forpleining etter tre timer. Dette er måltid i form av mat og drikke som skal stå i stil til ventetiden. Dersom det blir behov for overnatting, så har du krav på hotellinnkvartering samt transport til og fra hotellet.

Ved forsinkelser som medfører at du blir mer enn 3 timer forsinket til bestemmelsesstedet, kan du kreve en standardkompensasjon på 400 Euro. Det samme gjelder dersom flyet blir innstilt, eller at du blir nektet ombordstigning (gjelder typisk ved overbooking) på grunn av forhold som ikke skyldes deg selv. Dette kommer i tillegg til eventuell refusjon av billettprisen.

Når du i utgangspunktet har krav på ovenstående standardrefusjon, men flyselskapet ordner ombooking og dette medfører at du ikke blir mer enn 2 timer forsinket til bestemmelsesstedet, så reduseres standardkompensasjonen med 50 %. Du har i slike tilfeller med andre ord rett på 200 Euro i standardkompensasjon i dette tilfellet.

Dersom flyet blir mer enn 5 timer forsinket kan du i tillegg kreve refusjon av billettprisen for hele reisen. Du har også krav på returbillett til det opprinnelige avreisestedet.

Rettigheter ved flygninger med en lengde på over 6000 km

På alle reiser på over 6000 km og som ikke er mellom to EØS-stater så har du krav på forpleining etter fire timer. Dette er måltid i form av mat og drikke som skal stå i stil til ventetiden. Dersom det blir behov for overnatting, så har du krav på hotellinnkvartering samt transport til og fra hotellet.

Ved forsinkelser som medfører at du blir mer enn 3 timer forsinket til bestemmelsesstedet, kan du kreve en standardkompensasjon på 600 Euro. Det samme gjelder dersom flyet blir innstilt, eller at du blir nektet ombordstigning (gjelder typisk ved overbooking) på grunn av forhold som ikke skyldes deg selv. Dette kommer i tillegg til eventuell refusjon av billettprisen.

Når du i utgangspunktet har krav på ovenstående standardrefusjon, men flyselskapet ordner ombooking og dette medfører at du ikke blir mer enn 2 timer forsinket til bestemmelsesstedet, så reduseres standardkompensasjonen med 50 %. Du har i slike tilfeller med andre ord rett på 300 Euro i standardkompensasjon i dette aktuelle tilfellet.

Dersom flyet blir mer enn 5 timer forsinket kan du i tillegg kreve refusjon av billettprisen for hele reisen. Du har også krav på returbillett til det opprinnelige avreisestedet.

For at din reise skal være omfattet av dette regelverket så er det en forutsetning at reisen skjer enten mellom to EØS- stater, fra en EØS- stat eller til en EØS- stat med et flyselskap som er registrert i EØS.

Du har ikke krav på standardkompensasjon når du har fått beskjed om innstilling i god tid

Hvis du informeres om innstilling minimum 14 dager før den planlagte reisen har du ikke krav på standardkompensasjon i tillegg til refusjon. Det samme gjelder dersom du mellom 7-14 dager før den planlagte flyvningen og avgangstid ikke fremskyndes med mer enn 2 timer og ankomsttid ikke er mer enn 4 timer senere enn opprinnelig planlagt ankomst.

Dersom slik beskjed kommer mindre enn 7 dager før planlagt ankomst gjelder tilsvarende. Dog må den nye flyvningen ikke fremskyndes med mer enn 1 time og ankomsttid må ikke være mer enn 2 timer senere enn opprinnelig planlagt ankomst, for at du ikke skal miste retten til standardkompensasjon.

Dersom melding om innstilling kommer etter at den reisende har ankommet innsjekking innenfor den tidsrammen flyselskapet selv opererer så har man krav på standardkompensasjon dersom flyet blir innstilt.

Flyselskapet har handleplikt, du skal ikke behøve å måtte kreve.

Rettighetene du som flypassasjer har i ifølge den nevnte EU- forordningen er formulert slik at flyselskapene har handleplikt når dine rettigheter slår inn. De har med andre ord plikt til å informere deg om dine rettigheter og selv igangsette tiltak uten at du ber om det.

Du trenger ikke å dokumentere et økonomisk tap for å få standardkompensasjon.

Standardkompensasjon har du krav på uavhengig om du helt eller delvis har lidt et økonomisk tap eller ikke. Du kan imidlertid fortsatt kreve dekket et større økonomisk tap, enn det som fremgår av rettighetene i EU forordningen, dersom du har hatt dette. Slike omkostninger bør kunne dokumenteres for at du skal ha en god sak.

Du har krav på to gratis telefonsamtaler.

En liten kuriositet i forordningen, er at dersom du kan gjøre krav på de vanligste rettighetene i forordningen, så kan du kreve to gratis telefonsamtaler eventuelt kreve å sende to gratis faxer eller e-post meldinger gratis. For de fleste er det nok gratis telefonsamtale som kan være interessant og kan være greit for å gi beskjed til hotell, reisefølge, venner eller familie om forsinkelsen.

Gjelder ikke ved forhold som ikke kan lastes flyselskapet.

Ekstraordinære hendelser (Force Majeure) som naturkatastrofer, krig, terror og lignende hendelser som flyselskapet ikke rår over, vil normalt føre til at du ikke kan kreve standardkompensasjon i henhold til EU forordningen. Du vil imidlertid normalt fortsatt ha krav på forpleining og eventuelt refusjon, dersom kravene til dette oppfylles.

Rettigheter ved flystreik.

Flystreik vil normalt omfattes til å regnes som en ekstraordinær hendelse, men ikke nødvendigvis. Her må det flere juridiske vurderinger til i det spesifikke tilfellet.

Når og hvordan skal refusjon og betaling av standardkompensasjon foregå?

Refusjon og standardkompensasjon skal utbetales innen 7 dager til bankkonto, kontant, sjekk, eller ved tilbakeføring til kortet som ble benyttet ved betaling.

Det kan også utbetales i form av nye reisekuponger eller lignende, dersom passasjeren skriftlig samtykker til dette. Et slik samtykke bør du ikke gi, så sant det du får igjen ikke vesentlig overstiger det beløpet du har krav på å få utbetalt og dette er form for kompensasjon som passer for deg.

Reiseforsikring

Det er idiotisk å legge ut på reise uten en reiseforsikring. Reiseforsikringen kan gi deg ytterligere rettigheter, utover det du har anledning til å kreve fra flyselskapet. Her er det viktig at du studerer vilkårene til ditt forsikringsselskap, for å finne ut om du har krav på dekning i forbindelse med innstilling eller forsinkelser på din reise.

Flyselskapets egne vilkår

Alle flyselskap har sine egne reisevilkår. Dine rettigheter som vi har listet opp i denne artikkelen er imidlertid noe flyselskapene ikke kan avtale seg bort i fra.

Bruk transportklagenemnda

Dersom du opplever at flyselskapet ikke vil gi deg kompensasjon, som du har krav på, så kan du klage saken inn til transportklagenemnda forutsatt at reisen gleder reise i Norge eller til og fra Norge.  Det er gratis å få en klage behandlet i transportklagenemnda. Det er viktig å klage så fort som mulig og senest innen ett år for at transportklagenemnda skal behandle saken din.

Vær oppmerksom på at nemndas avgjørelse er rådgivende og medfører ikke rettskraft. I enkelte tilfeller er det derfor mest hensiktsmessig å benytte de normale domstoler.

Vær oppmerksom på at selv om klagefristen er ett år i transportklagenemnda, så er det den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år som gjelder ved behandling i domstolene. Det betyr at selv om en sak er for gammel til å klages inn for transportklagenemnda så er den ikke rettslig forledet og kan bringes inn for domstolene.

Det er imidlertid viktig at du har reklamert til flyselskapet innen rimelig tid, for at du ikke skal miste rettigheter uavhengig av den alminnelige foreldelsesfristen og klagefristen til transportklagenemnda.