Jeg hører og leser stadig i nyhetene om personer som dømmes til betinget eller ubetinget fengselsstraff. Jeg har forstått at ubetinget fengselsstraff er mer alvorlig, men hva er egentlig forskjellen på betinget og ubetinget fengselsstraff? Er ubetinget fengselsstraff det samme som forvaring?

Forenklet forklart så betyr ubetinget fengselsstraff at straffen må sones i fengsel. Betinget fengselsstraff betyr at den domfelte slipper å sone fengselsstraff, under forutsetning at nye lovbrudd ikke begås i en bestemt periode.

Hva er en betinget fengselsdom?

Når man dømmes til betinget fengsel, så gis det betinget utsettelse på en fengselsdom. Dette medfører at dersom den dømte unngår å begå nye straffbare handlinger, og ellers forholder seg til eventuelle særskilte vilkår i dommen, så vil fengselsstraffen anses som fullbyrdet etter utløpet i prøvetiden i en dom.

Sagt på en annen måte, betyr dette at det ikke er nødvendig å sone dommen så lenge betingelsene i prøvetiden ikke brytes.

Prøvetiden skal normalt være på 2 år og maksimalt være 5 år i spesielle tilfeller. Bortsett fra at den dømte må unngå nye straffbare forhold i prøvetiden så kan det settes særskilte betingelser. Dette kan være meldeplikt til politiet, påbud mot å holde seg rusfri (gjennomføre tester for å bevise dette), holde seg unna personer i et kriminelt miljø eller av andre grunner holde seg unna bestemte personer eller miljø, delta i rusbehandlingsprogram m.m.

Dersom vilkårene brytes av den dømte er det en skjønnsvurdering i forhold til om den dømte skal få en advarsel, om straffen skal omgjøres til hel eller delvis ubetinget straff, eller om prøvetiden skal utvides.

Kommer en betinget dom på rullebladet?

Ja, en betinget fengselsdom kommer på rullebladet. Det er imidlertid ikke sikkert at dommen får betydning for en politiattest. Formålet med politiattesten og hvor lang tid det er gått siden dommen, avgjør hva som skal tas med på en politiattest.

Hva er ubetinget fengselsdom?

En ubetinget fengselsstraff betyr at dommen må sones. En ubetinget dom kan sones på mange forskjellige måter. Dette kan være i høyrisikofengsel med lite frihet, lavrisikofengsel med større frihet, soning utenfor fengsel (typisk fotlenke) eller som prøveløslatt eller i overgangsbolig. Straff kan også gjennomføres ved heldøgnsopphold ved institusjon eller sykehus.

Lengre fengselsdommer begynner gjerne med høy sikkerhet hvor den dømte ved god oppførsel og nærmere løslatelse stadig gis mere tillitt med tanke på en myk overgang til livet etter at dommen er ferdigsonet. Dette betyr ikke at alle lange dommer automatisk blir sonet på høyrisikoavdeling, her er forhold som eventuell fare den dømte medfører for andre innsatte, rømningsfare og allmennhetens rettsoppfatning ha betydning.

Dersom en person mellom 15 og 18 år idømmes fengselsstraff, så stilles det ekstra krav til kriminalomsorgen i forhold til gjennomføringen av straffen mot disse. Personer i denne aldersgruppen skal gis ekstra omsorg og forberedes ekstra godt før løslatelse.

En dom kan kombineres med delvis ubetinget og delvis betinget fengselsstraff.

En dom trenger ikke nødvendigvis å være på enten betinget fengselsstraff eller ubetinget fengselsstraff. Det kan også gis en kombinasjon av disse hvor den ubetingete delen av straffen naturligvis fullbyrdes først.

Hva når man soner med fotlenke?

Dersom man er dømt til 4 måneders eller mindre ubetinget fengselsstraff, så kan man søke om å gjennomføre straffen hjemme ved å bære en elektronisk fotlenke. Fotlenke benyttes kun korte ubetingete straffer på 4 måneder eller mindre, og avgjøres ikke av retten. Det er kriminalomsorgen som avgjør etter dommen hvorvidt straffen etter søknad kan gjennomføres med fotlenke eller ikke.

Det er store samfunnsgevinster ved å la kortidsdømte sone med fotlenke, spesielt førstegangsdømte. Ved å sone med fotlenke kan den dømte fortsette i arbeidet og unngå å miste jobb og inntekt, både under soningen og etterpå. Dette styrker forutsetningene til at den dømte ikke havner i alvorlige økonomiske problemer og får ødelagt nære famille relasjoner. Dette bidrar til at faren for nye kriminelle handlinger reduseres.

Videre er det allment kjent at fengsler fungerer som et arnested for ny kriminalitet hvor kriminelle kontakter knyttes. Dette samtidig som fengsel nærmest er å regne som en skole for kriminelle, hvor det læres opp i hvordan nye kriminelle handlinger kan gjennomføres. Dette unngår man ved hjemmesoning med fotlenke.

Det er en forutsetning for å gjennomføre straff med fotlenke at den dømte har fast bopel, fast arbeid, utdanning eller er under andre tiltak. Loven sier ikke noe spesielt om arbeidsuførhet, men etter det vi erfarer er det mulig å gjennomføre straff med fotlenke også for uføretrygdede. Uføretrygdede vil i slike tilfeller heller ikke miste eller få redusert ytelsen, noe som er tilfelle ved soning i fengsel.

Når man soner en ubetinget dom med fotlenke så ilegges man ett strengt kontrollregime selv om man soner hjemme. Alle personer i husstanden over 18 år må samtykke til soningen da det medfører mulighet for uvarslete kontroller når som helst på døgnet. Den dømte har ikke lov til å benytte alkohol eller andre rusmidler som ikke er foreskrevet av lege. Dette kontrolleres ved uvarslete kontroller eller ved kort varsel. Andre familiemedlemmer har imidlertid ikke plikt til å hverken bryte inn eller melde fra dersom disse vilkårene brytes.

Når man soner med fotlenke legges det opp til at man skal kunne gå på jobb og gjennomføre andre nødvendige gjøremål som legebesøk, behandling, møter med skole (dersom man har barn) og lignende. Alt må imidlertid planlegges på forhånd sammen med kriminalomsorgen og vesentlige og gjentatte brudd kan føre til at dommen må sones i fengsel.

Hva er avgjørende i forhold til om det skal gis betinget eller ubetinget fengselsdom?

Betinget fengselsstraff benyttes fortrinnsvis i forhold på den nedre delen av strafferammer og hvor det anses som formålstjenlig med en betinget fengselsdom. En betinget dom motiverer den dømte i stor grad til å holde seg unna kriminalitet, kriminelle miljøer og rus. Det kan derfor være et viktig virkemiddel i mange saker for eksempel dersom en narkoman som dømmes har et sterkt ønske om å komme seg bort i fra rus og kriminalitet.

Det er imidlertid en del straffbare handlinger som ikke er forenelig med en betinget dom. Dette er det meste av alvorlig kriminalitet med lange strafferammer, spesielt dommer som omhandler vold, seksuelle overgrep og drap. Alder kan også ha betydning, særdeles ung eller høy alder taler for en betinget dom.

Hva er en forvaringsdom?

En forvaringsdom brukes kun i helt spesielle tilfeller, hvor det er behov for å beskytte samfunnet mot spesielt farlige personer, frem til retten beslutter at risikoen for gjentagelsesfare er bortfalt. Det er med andre ord faren for at den dømte skal begå nye alvorlige handlinger som avgjør om det skal dømmes tidsbestemt ubetinget fengsel eller tidsubestemt forvarings dom.

En forvaringsdom skal alltid ha en minstetid som ikke kan overstige 10 år. Når minstetiden er nådd kan den dømte kreve at retten skal vurdere gjentagelsesfaren på nytt. Dersom det ikke foreligger gjentagelsesfare så kan den dømte søke om prøveløslatelse innenfor lovens og dommens øvrige rammer. Det kan fastsettes ny minstetid flere ganger men maksimalt 5 år av ganget etter at den opprinnelige idømte minstetiden er utløpt.

 

Alcatraz
Selv om en forvaringsdømt har strenge sikkerhetstiltak og begrenset med omgang med andre dømte, så er det heldigvis for dem ikke så dårlige soningsforhold som det var i det beryktede Alcatraz fengselet.