Jeg har ikke båtførerprøven og lurer på hvor stor båt jeg har lov til å kjøre. Jeg har også et barn på 15 år som ønsker å kjøre en planende 10 fots båt med 9,9 hestekrefter påhengsmotor. Hva slags båter har vi lov til å kjøre og hva er forbudt?

Hvor stor båt du har lov til å kjøre avhenger av din alder og om du har båtførerbevis. Alle personer har lov til å kjøre båt med motor på opptil 10 HK dersom båten ikke går fortere enn 10 knop og ikke er lenger enn 8 meter lang. Dersom du har fylt 16 år så kan motoren være maksimalt 25 HK samtidig som det ikke er noen hastighetsbegrensning.

Personer som er født før 1.1.1980. samt personer som innehar båtførerbevis kan kjøres småbåter på opptil 15 meters (49,21 fot) lengde. Det er i slike tilfeller ikke begrensninger i forhold til fart eller hestekrefter.

Dersom du ønsker å kjøpe båter som er lengre enn 15 meter så må du søke om ytterligere sertifiseringsordninger. Sjøfartsdirektoratet har en fin oversikt over disse mulighetene her.

Hvor stor båt har barn under 16 år lov til å kjøre?

Så lenge et barn holder seg innenfor grensen på 8 meter lang båt, maksimal motorkraft på 10 HK samt maksimal oppnåelig fart på båten er 10 knop så er det ingen nedre aldersgrense for å føre båten.

Dersom politiet kommer over et barn som åpenbart ikke er i stand til å føre båten eller er unormalt ung til å kjøre båt alene, så kan politiet gi foreldrene et midlertidig pålegg om å avslutte kjøringen. Politiet kan også varsle barnevernet dersom det er forhold til som tyder på omsorgssvikt.

De fleste foreldre er flinke til å holde seg til begrensningen på båtens størrelse og motorkraft men er ikke så nøye med hastighetsbegrensningen. Det er i dag et helt vanlig syn i skjærgården at mindreårige helt ned i 12- 13 års alderen kjører 10 fots joller med 9,9 HK motor med toppfart på over 20 knop.

Straffereaksjonen for slike overtredelser er relativt beskjeden og medfører en risiko for et forenklet forelegg på kr 500,-. Ved første gangs overtredelse vil nok politiet fokusere på veiledning til den mindreårige og denne sine foresatt for å unngå fremtidige overtredelser. Foresatte må alltid sammen med den mindreårige vedta forelegget, så det er ingen mulighet for at en person under 16 år, som har kjørt ulovlig og blitt tatt for dette, kan holde dette hemmelig for sine foresatte.

Vær oppmerksom på at det er mulighet til å gi båteier, eller foresatt dersom denne har overlatt båten til den mindreårige, et eget forelegg på kr 1500,- for å ha overlatt båten til en person som ikke har lov til å kjøre båten. Dette kommer enten som et tillegg eller alternativ til gebyret på kr 500,- til den mindreårige. Det er faktisk tilføyd egen merknad i forskriften hvor det oppfordres til å benytte denne muligheten fremfor å gi den mindreårige selv et forenklet forelegg.

Det er også mulighet for å bli ilagt sperrefrist for å få tatt båtførerprøven ved mer alvorlige overtredelser. Dette gjelder overtredelser som ville medført tap av båtførerbeviset for en person som hadde dette. Det at en mindreårig alene blir tatt i båt denne ikke har lov til å kjøre vil normalt ikke være tilstrekkelig grunn til å gi sperrefrist. Personer under 14 år skal i utgangspunktet uansett ikke gis sperrefrist.

En større og mye mer alvorlig konsekvens av overtredelse er dersom den mindreårige forårsaker skade på personer, dyr eller verdigjenstander når denne kjører bår den ikke har lov til å kjøre. Dette bør være den største bekymringen for foreldre og disse bør i hvert fall sørge for god opplæring og følge godt med.

Alle som er født før 1.1.1980. kan kjøre alle båter med maksimal 15 meter lengde.

Når ordningen med båtførerbevis ble innført så var den mange godt voksne personer som hadde kjørt båt jevnlig, gjerne i flere tiår. For å unngå å belaste disse med unødvendig basis kursing samt unngå for stor belastning på opplæringssystemet ble det derfor satt en grense for personer født før 1.1.1980.. Disse trenger ikke å ta båtførerbeviset og kan fritt kjøre alle småbåter som er inntil 15 meter lange uavhengig av motorstørrelse og fartspotensiale på disse.

Ingenting er vel bedre en sol, sommer og en fartsfylt båt. Her har vi et eksempel på en båt som du kan kjøre dersom du har båtførerbevis eller er født før 1.1.1980.

Personer som er født etter 1.1.1980. og som er mer en 16 år gammel.

For alle personer som er over 16 år gammel er det lov å føre motorbåt som er inntil 8 meter lang og som har maksimalt 25 HK motor. Det er ikke noe videre hastighetsbegrensninger på dette. Dersom du ønsker å kjøre større båt enn dette så må du være født før 1.1.1980. eller ha båtførerbevis. Dette gjelder uavhengig av om du overskrider kun den ene eller begge disse begrensningene.

Hva risikerer jeg dersom jeg blir tatt for å kjøre båt uten å oppfylle lovkravene?

Det er fastsatt egne bøtesatser i forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker. Denne forskriften regulerer gebyrsatsene ved overtredelse av bestemmelser i småbåtloven som manglende redningsvest i båten, manglende lanterner, fartsovertredelser og føring av båt man ikke har lov til å føre.

Satsene er relativt beskjedne i forhold til det man er kjent med fra bil men likevel store nok til at det er kjedelig å få slikt gebyr. Her er et utdrag av gebyrene:

  • Person under 16 år kjører båt med mer enn 10 HK motor, går fortere enn 10 knop eller er mer enn 8 meter lang. Kr 500,- i forenklet forelegg.
  • Person født etter 1.1.1980. og som er eldre enn 16 år som fører båt med motor over 25 HK eller båten er mer enn 8 meter lang. Kr 500,- i forenklet forelegg.
  • Glemt båtførerbevis ved kontroll. Kr 500,- i forenklet forelegg.
  • Båteier eller rådighetshaver som overlater båten til person, som i følge ett eller begge av ovenstående punkter ikke har lov til å kjøre båten. Kr 1500,- i forenklet forelegg.
  • Manglende flytevest i båten. Kr 500,- i forenklet forelegg pr. person som er i båten på kontrolltidspunktet. Begrenses oppad til 10 personer, noe som medfører kr 5000,- i samlet forenklet forelegg. Tilsvarende gjelder med manglende bruk av flytevest.
  • Overtredelser av hastighetsbegrensninger. Kr 1500,- i forenklet forelegg.
  • Kjøring innenfor badebøyer. Kr 2000,- i forenklet forelegg.
  • m.

Fellesregler for alle bøtesatser (fellesbot)

For alle satsene for forenklede forelegg som nevn over gjelder det en reduksjon på 50 % fra og med den andre forelegget ved flere overtredelser. Det er det høyeste enkeltgebyret som det skal beregnes full sats for og de resterende skal reduseres med 50 % av gjeldende sats.

Ovenstående satser er forenklede forelegg. Det er alltid opp til politiet om de velger å tilby å løse saken med forenklet forelegg eller om de vil legge inn anmeldelse. Selv om mange vil oppleve satsene som lave så er dert som vi allerede har vært inne på viktig å huske på det erstatningsansvaret man kan komme opp i ved overtredelser som medfører skade på personer, dyr eller eiendom.

Hvordan ta båtførerprøven?

Du finner oversikt over hvor du kan ta båtførerprøven hos Båtførerregisteret.no. Det enkleste kan likevel være å søke på «båtførerprøven» + «navnet på ditt hjemsted» på google.

Båtførerprøven er relativt enkel og er noe de fleste klarer uten nevneverdige problemer.

Hva koster det å ta båtførerprøven?

Det koster kr 744,- i fast avgift til Norsk Test AS som administrerer ordningen. I tillegg kommer gebyr og kursmateriell til opplæringsstedet. Normalt kommer det hele på rundt kr 2000,-.

Du kan miste båtførerbeviset

I likhet med førerkortet for il så kan du miste båtførerbeviset ved grov overtredelse av loven. Du kan miste båtførerbeviset i inntil 5 år ved grove overtredelser som særdeles høy promille og eller ulykke med alvorlig personskade eller død.

Dersom du mister båtførerbeviset må du ta dette på nytt igjen når du får muligheten til dette, før du kan kjøre båt som krever båtførerbevis igjen.

Husk å holde deg innenfor båtens lengdekrav!

Det er ikke bare fart og motorstørrelse som gjelder. Båtens lengde har også betydning. Selv om du har en veldig liten motor så må båten ikke være lenger enn 8 meter (26,24 fot) dersom du ikke har båtførerbevis. Dersom du har båtførerbevis eller er født før 1.1.1980. så er grensen 15 meter (49,21) fot.

Grensen gjelder alle båter, også båter uten motor. Selv om det medfører en sjeldenhet i dag så vil det dermed gjelde selv på en seilbåt uten motor. Ellers er det lett å glemme denne grensen for personer som kjøper seg ei gammel fiskeskøyte som de vil gjøre om til fritidsbåt. Grensen på 15 meter er absolutt så lenge du kun har båtførerbevis.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at i småbåtloven har fritidsbåt og småbåt forskjellig betydning. En småbåt er en båt på opptil 15 meter og er det som omtales i denne artikkelen. En fritidsbåt er en båt på inntil 24 meters lengde og trenger et utvidet fritidsskippersertifikat.