I 2017 kom det en egen parkeringsforskrift som regulerer såkalt vilkårsparkering i offentlig og privat regi. Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling på oppstillingsplasser.

Dette regulerer derfor det mest av betalte parkeringsplasser i det offentlige rom, og regulerer forhold slik som skilting, opplæring, gebyrsatser og ikke minst plikt til å forholde seg til parkeringsklagenemnda.

I parkeringsforskriften er det klart fastsatt hvilke satser som skal benyttes ved overtredelser av avtalevilkårene (skiltingen) på parkeringsplassene. Disse satsene kan deles inn i 3 grupper:

 • Kr 330,- for milde overtredelser. Manglende dokumentasjon på tidsbegrenset gratisparkering (ved at man typisk har glemt å trekke gratis parkeringslapp), eller ved å parkere på slik parkering som er reservert besøkende, kunde eller gjest, uten at man faktisk oppfyller kravene til dette.
 • Kr 660,- er normalsatsen. Denne satsen skal brukes i de fleste tilfeller som ikke omfattes av regelverket som gir grunnlag for gebyr på kr 330,- eller kr 990,-. Dette gjelder blant annet manglende betaling eller overtredelse av parkeringstiden som det er betalt for.
 • Kr 990,- er satsen for å parkere på parkeringsplass for forflytningshemmede (handicappete), uten nødvendig parkeringstillatelse til dette.

Før det kan ilegges parkeringsgebyr, så skal føreren ha fått tilstrekkelig tid til å sette seg inn i vilkårene ved parkering, samt tid til å gjennomføre betalingen. Når parkeringstiden er utløpt, så kan det ikke ilegges parkeringsgebyr før tiden er oversittet med minst 5 minutter.

Hvor lenge kan jeg stå på parkeringsplassen når jeg først har fått bot?

Det er en myte som sier at hvis man først har fått bot, så kan man bare la bilen stå fordi det da ikke er lov til å gi ny bot før bilen har vært flyttet.

Denne myten er faktisk ganske riktig ifølge det nye regelverket. Ifølge parkeringsforskriften så kan det ikke kreves ekstra omkostninger etter at det er ilagt parkeringsgebyr, før det har gått 3 dager når det først er ilagt parkeringsgebyr for overtredelse. Først da kan parkeringsselskapet kreve gebyr for den ekstra parkeringstiden, i tillegg til selve parkeringsboten.

Vær oppmerksom på at ved slik langvarig feilparkering som grenser mot å oppfylle kravene til borttauing, så kan slik lang overtredelse være noe formidlene i forhold til tolkningen av disse kravene. Faren for borttauing øker med andre ord noe, dersom feilparkeringen går over flere dager.

Hvilke krav må parkeringsselskapet oppfylle?

Tidligere var det ganske ville tilstander i parkeringsbransjen, et problem som ennå ikke er helt forsvunnet, men dette har blitt mye bedre etter at parkeringsforskriften kom.

Nå må nemlig det foretaket som tilbyr vilkårsparkering oppfylle en rekke vilkår. Disse vilkårene er:

 • Tilbyder må være et foretak registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, samt som en hovedregel ha fast forretningssted i Norge.
 • Foretaket må registrere seg i parkeringsregisteret til Statens Vegvesen.
 • Det må foreligge gjeldende ansvarsforsikring.
 • Kontrollør skal være over 18 år, og ha gjennomgått og bestått opplæring på minst 70 timer, inkludert praksisopplæring.
 • Kontrolløren skal være uniformert og bære synlig legitimasjon. Det skal også oppgis navn og tjenestenummer, når dette forlanges i forbindelse med tjenesten.
 • Det er klare krav til skiltning samt hvilke opplysninger som skal fremgå av disse.
 • Det skal før virksomheten starter, sendes inn skiltplan til Vegvesenet, med detaljerte opplysninger om parkeringsområdet og skilting.
 • Plikt til å opprette et minimum av antall parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

Hvem er ansvarlig for betalingen av parkeringsboten?

Frem til parkeringsforskriften kom 1.1.2017., så var det forskjellige bestemmelser som gjaldt for kommunal parkering og private parkeringsplasser. Mens kommunal parkering hadde både legalpant for ubetalte bøter, samt at eier av bilen ble ansvarlig for boten, så måtte private aktører forholde seg til avtalerettslige prinsipper som kun medførte ansvar for føreren.

Dette er nå endret slik at ifølge den nye og gjeldende parkeringsforskriften, så er fører og eier av bilen solidarisk ansvarlige for parkeringsboten og omkostninger, ved eventuell fjerning av bilen. Dog er et det krav om at kravet først forsøkes inndrevet av fører, dersom denne er kjent, før eier kan bli avkrevd betaling.

Først 30 dager etter at det er sendt betalingsoppfordring til fører er det anledning til å kreve eier for kravet, men ikke eventuelle inkassoomkostninger som er påløpt mot fører.

Når kan bilen taues bort?

Det er nå i parkeringsforskriften tydelig presisert når borttauing kan foretas, samt hvilke krav og rutiner som må følges.

For at bilen skal kunne fjernes, så må den både stå til hinder og være i strid med vilkårene for parkering. Videre så skal eier være forsøkt varslet, samt bli gitt en rimelig frist til å hente bilen før borttauing.

Det skal også fremgå klart av skiltingen hvor føreren kan innhente opplysninger om borttauingen. Dersom det oppstår skade ved borttauing så er parkeringsvirksomheten ansvarlig for dokumentert skade på bilen.

Dersom borttauing er igangsatt, men ikke fullført når fører dukker opp, så kan borttauingen ikke fullføres. Fører og eier er likevel ansvarlige for å dekke omkostninger som er påløpt i forbindelse med borttauingen, men dette kan ikke kreves betalt på stedet som en betingelse for å avslutte borttauingen.

Du har rett på å få utlevert bilen etter borttauing uten å betale først!

Parkeringsvirksomheten eller foretaket som foretar borttauingen har ikke anledning til å ta bilen i pant som sikkerhet for betaling av parkeringsgebyr og borttauingskostnader.

I parkeringsforskriften § 40 er det uttrykkelig påpekt at eier, eller en som opptrer på vegne av eier, har rett til å få utlevert bilen, selv parkeringsgebyret og eller omkostninger ved borttauingen ikke er betalt.

Det har egentlig aldri vært mulighet for å ta slik pant i bilen, men frem til denne påpekningen i den nye parkeringsforskriften, så har det vært mye cowboy virksomhet i bransjen hvor biler ble tauet inn over en lav sko, samtidig som bilen ble nektet utlevert ført omkostninger skrevet med gaffel var betalt. Det virker som om dette nå har blitt løst med denne nye uttrykkelige påpekningen.

Dersom du skylder mer enn kr 6000,-, så kan parkeringsselskapet taue inn og holde igjen bilen din!

Det er imidlertid et stort men her. Dersom du allerede skylder ett og samme parkeringsselskap mer en kr 6000,-, så kan bilen både taus inn uten at kravene til inntauing ellers er tilstede, samt holde bilen tilbake frem til du har betalt kravene.

Dette unntaket gjelder kun dersom du allerede skylder parkeringsgebyr og omkostninger til samme selskap, med en samlet sum over kr 6000,-. Dersom du har ubetalte parkeringsgebyr over denne totalsummen fordelt på forskjellige selskaper, så er dette ikke noe å bekymre seg for.

Dersom du nærmer deg denne grensen for parkeringsgebyr hos samme parkeringsselskap, så bør du dermed være svært forsiktig med å parkere hos det aktuelle selskapet.

Ved å innføre dette unntaket så finnes det nå sanksjonsmuligheter ovenfor håpløst insolvente personer som parker som dem vil og gir blaffen i alt.

Hvordan klage på parkeringsgebyret?

I motsetning til i andre privatrettslige pengekrav, hvor det ikke foreligger en absolutt klagefrist før det foreligger endelig dom, så er det i saken som omhandler parkeringsgebyr og omkostninger med fjerning av bil, en klagefrist på 3 uker. Fristen regnes fra det tidspunktet fører er eier ble kjent med parkeringsgebyret.

Det er ikke lov å beregne gebyr for å behandle klagen. Dette gjelder selv om klagen blir avvist som grunnløs.

Det er også beskrevet hvordan klagebehandlingen skal foregå hos parkeringsselskapet samt plikt til å opplyse om muligheten til å sende saken inn til parkeringsklagenemnda, dersom klagen ikke imøtekommes.

Hvilke saker kan klages inn til parkeringsklagenemnda?

Alle parkeringsselskap som omfattes av parkeringsforskriften er samtidig forpliktet til å forholde seg til parkeringsklagenemnda. Det kan klages til nemnda senest ett år etter at det ble klage til parkeringsvirksomheten.

Som en hovedregel skal virksomheten først ha fått behandle klagen, men dersom det går mer enn 8 uker uten at klager har fått medhold, eller mer enn 3 uker uten at klager har fått et foreløpig svar, så kan klager likevel klage saken inn til parkeringsklagenemnda.

Parkeringsklagenemnda består av en jurist som leder, samt en representant fra forbrukerrådet og en representant fra parkeringsbransjen. Ved uenighet er det flertallet som avgjør resultatet.

Det er helt gratis å få behandlet en klage i parkeringsklagenemnda og det er skriftlig saksbehandling. Du trenger med andre ord ikke å møte opp for å vitne eller lignende. Du kan klage online via parkeringsklagenemnda sin nettside.

En avgjørelse i parkering klagenemnda har virkning som en rettskraftig dom, dersom avgjørelsen ikke er brakt inn ved stevning til tingretten innen 4 uker etter forkynnelsen av avgjørelsen. Dette betyr at avgjørelsen etter dette er tvangsgrunnlag for utlegg, og kravet kan tvangsinndrives ved å fremme en begjæring om utlegg til namsmannen.