Jeg ønsker å finne ut hvem som faktisk eier en tomt ved boligen min. Hvor kan jeg finne ut hvem som eier tomten uten å måtte betale for dette?

Du kan søke opp eiendommen ved hjelp av adressesøk eller kartsøk på Kartverkets nettside seeindom.kartverket.no. Dersom du ikke har adressen til eiendommen, så søker du deg fremt via kartet. For å få opp hjemmelsinformasjon må du logge deg inn med BankId.

Du får kun opplyst navn, fødselsdato eller organisasjonsnummer.

Dersom eier av eiendommen er en eller flere privatpersoner, så vil navn og fødselsdato gå frem av hjemmelsinformasjonen. Dersom det er stat, kommune eller et foretak, så vil navnet på dette fremgå samt organisasjonsnummer.

Det er enkelt å finne fullstendig adresseinformasjon på et foretak. Dette gjør du ved å gå inn på Brønnøysundregistrene sin nettside brreg.no og bruk søkefeltet «finn foretak» hvor du taster inn organisasjonsnummeret som fremgår av grunnboken.

Dersom eieren er en eller flere privatpersoner, så kan det by på utfordringer å finne fullstendig adresse. Veldig ofte kan du imidlertid enkelt finne dette ved et søk på katalogtjenester på internett.

Dersom du ikke finner eieren eller vil sende et formelt brev og vil være helt sikker på at du benytter riktig adresse, så bør du kontakte Folkeregisteret for å få opplyst full adresse. Så lenge du forklarer behovet for å få opplyst adressen, så skal dette normalt ikke by på problemer.

Det kan være mange forskjellige behov til å finne eier av en eiendom

Det er en rekke årsaker til at man ønsker å finne eieren til en eiendom. Det kan være så enkelt at man ønsker å forhøre seg om det er muligheter for å få kjøpt hele eller deler av eiendommen.

I andre tilfeller så kan det være forhold ved en naboeiendom som plager deg og som du ønsker å få rettet opp i. Dette kan du enten løse ved en uformell henvendelse eller ved en formell henvendelse. En formell henvendelse er hensiktsmessig dersom du eventuelt vil følge saken opp med rettslige skritt eller vil bruke offentlige kanaler på annen måte.

Dersom ditt formål er å få lov til noe som du ikke har krav på, eller du ønsker å kjøpe hele eller deler av eiendommen, så er det vanligvis best å rette en vennlig og uformell henvendelse til eier dersom du ikke har krav på noe. Dette kan også være den beste taktikken selv om du mener at du har retten på din side, men husk at alt du sier og skriver i en vennlig henvendelse kan brukes mot deg i en senere rettslig prosess.

Fjerning av trær på naboeiendom

Et vanlig problem er at naboeiendom som ligger inntil sin egen eiendom sjenerer på forskjellige vis. Høye trær er en særdeles vanlig kilde til konflikt. Dersom du finner ut at eiendommen som trærne står på tilhører kommunen, så pleier kommunene å være fleksible dersom det er åpenbart at trær hindrer utsikt eller gir urimelig mye skygge på din eiendom. Spesielt dersom trærne ikke ivaretar andre motstridende interesser.

Dersom du ønsker å få fjernet trær på kommunens eiendom, så kan du be om at kommunen selv feller disse eller du kan søke om å få gjøre det selv. Vær oppmerksom på at kommunen ofte er veldig omstendelige dersom du skal fjerne trærne selv. Siden det er på kommunens eiendom så krever de gjerne at en rekke sikringstiltak og HMS tiltak skal være på plass.

Det kan derfor ofte være mest fornuftig å først undersøke om kommunen selv er villig til å sørge for felling av trærne. Dersom flere naboer sjeneres hjelper det naturligvis å søke om dette samlet. Nytteverdien sett fra kommunens ståsted er da større enn dersom det kun hjelper en enkelt beboer.

Dersom naboen er en privatperson, så er vår klare anbefaling å i det lengste forsøke med uformelle og vennlige forespørsler selv om du har retten på din side til å kreve disse fjernet. I det øyeblikket du blir formell og truer med eller igangsetter rettslige skritt, så har du igangsatt en konflikt som ofte kan ødelegge gode naboforhold i lang fremtid.

Du kan finne ut om en som skylder deg penger eier eiendommen denne bor i.

Eiendomsregisteret gir ikke bare opplysninger om hvem som eier en eiendom. Det utgir også svært utleverende opplysninger om personer private gjeldsproblemer. Dersom en person har misligholdt gjeld hvor det er avholdt utleggsforretning hvor det er tatt pant i eiendommen så vil dette fremgå av Grunnboken.

Det vil da gå frem gjeldens størrelse, navn på skyldner, hvem som er Prosessfullmektig (typisk inkassobyrå) og hvem gjelden er til.  Dette er svært personlige opplysninger som allmennheten ikke trenger å få innsyn i uten saklig behov.

Naboer kan ved hjelp av seeiendom.kartverket.no dermed sitte hjemme i sofaen og snoke på naboenes private forhold, uten at naboen på noen som helst måte blir informert om dette.

Dersom du er en kreditor som ønsker å forfølge et gjeldskrav eller du ønsker å foreta enkle undersøkelser om en person har betydelige gjeldsproblemer så kan dette registret brukes til å foreta en gratis kredittsjekk uten gjenpartsbrev.

For en kreditor som vurderer å gi kreditt, men ikke ønsker å bruke penger på en tradisjonell kredittsjekk, er dette nyttige opplysninger. Det samme gjelder for kreditorer som opplever mislighold av gjeld, og som vil undersøke om det finnes formuesgoder før de bruker penger på et inndrivningsforsøk. I disse tilfellene er dette verdifulle opplysninger. Dog kan mange som ikke har saklig interesse av dette bruke opplysningene som ren sosialpornografi.