Jeg vet at det nå er mulig å bytte sitt eget navn i Norge, men hvordan går jeg frem for å gjøre dette? Hvilke restriksjoner finnes i forbindelse med navnebytte?

For å bytte navn så kan du gjøre dette enkelt ved å fylle ut skjema RF-1453 via Altinn.no. Du kan bytte både fornavn og etternavn ved å bruke dette skjemaet. Dersom du ønsker å bruke papirskjema så må du bruke blankett GA-7700. Du kan endre både fornavn og etternavn på denne måten.

Hvor ofte kan man bytte navn?

Hovedregelen er at man kun kan bytte navn en gang hvert tiende år. Det er nok flere grunner til dette, men det blir fort kaotisk dersom personer kan bytte navn når som helst ettersom hvilket stemningsleie de er i. Dette kunne nok resultert i mye anger dagen derpå og unødvendig byråkratiske prosesser.

Denne tiårs regelen gjelder ikke dersom du ønsker å ta tilbake ditt forrige fornavn eller et etternavn du tidligere har hatt. Det er med andre ord en åpning for å angre seg uten å måtte vente ti år.

Det samme gjelder dersom du ønsker å ta etternavnet til ektefelle, samboer man har bodd sammen med i de to siste årene eller har barn sammen med, ta etternavnet til steforeldre eller man tilhører en kultur som ikke skiller på samme måte mellom for og etternavn.

Hvilke navn er ulovlig?

Et navn som er registrert som etternavn i Norge, kan som hovedregel ikke tas som fornavn dersom det ikke er tradisjon for dette. Det samme gjelder dersom man har tilhørighet i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn.

Et navnebytte skal heller ikke godtas dersom det kan bli til vesentlig ulempe for vedkommende eller andre sterke grunner tilsier det.

Det foreligger ikke en egen forbudsliste over ulovlige navn i Norge. Dette er en myte som henger igjen fra før årtusenskiftet, når dette fantes. Det er med andre ord ingen konkrete forbud mot navn som Bjørn, Adolf, Jesus og lignende, men du kan likevel møte motbør dersom du forsøker å endre til slike navn eller gi et nyfødt barn et slikt navn.

Det er nok lettere å få godkjent et navnebytte til et kontroversielt navn for en voksen enn å få det godkjent til et nyfødt barn, da den voksne selv bør forstå de negative konsekvensene det nye navnet kan få.

Man kan også få problemer med å få godkjent etternavn som er typisk for det motsatte kjønn. Janne er et eksempel på et navn som regnes som jentenavn i Norge mens det er et guttenavn i Sverige.

Sjeldne etternavn er beskyttet.

Sjeldne etternavn er beskyttet slik at hvem som helst ikke kan ta dette etternavnet. Det er en grense på 200 personer. Dersom det er mindre enn 200 personer som har et bestemt etternavn, så er dette etternavnet beskyttet. I slike tilfeller må alle personene som har etternavnet samtykke til at du kan ta dette etternavnet. For personer under 18 år er det foresatte som gir eventuelt samtykke.

Det er imidlertid en del naturlige unntak her slik som retten til å ta ektefelle eller samboers navn samt ved adopsjon. Dersom du har bodd på et gårdsbruk i mer enn ti år så kan du normalt ta navnet på gårdsbruket som etternavn.

Det viktigste unntaket er imidlertid dersom noen av forfedrene dine fra foreldre og opp til tippolder foreldre har hatt etternavnet du ønsker å bytte til. I slike tilfeller gjelder ikke beskyttelsen for etternavn som mindre enn 200 personer har og du kan fritt endre til dette.

Du må ikke begrunne hvorfor du vil bytte navn.

Man trenger ikke å oppgi en grunn for hvorfor man ønsker å bytte navn. Dette forutsetter at det ikke er andre grunner som normalt hindrer en i å endre navn, for eksempel at det er mindre enn ti år siden forrige navnebytte.

Dersom man for eksempel bytter kjønn, så må dette anses som en rimelig grunn til å bytte navn, til et navn som samsvarer med det nye kjønnet, selv om det er mindre enn ti år siden forrige navnebytte.

Aldersbegrensninger ved navnebytte.

Alle kan i prinsippet bytte navn uavhengig av alder, dog er det noen formelle krav. Dersom personen er over 12 år og foresatte ønsker å bytte navn på personen så må denne selv samtykke til dette. Dersom en mindreårig under 16 år ønsker å bytte navn, så må foresatte samtykke til dette.

Hvem behandler søknaden om navnebytte?

Det er det lokale skattekontoret ved Skatteetaten som behandler søknad om navnebytte. En avgjørelse om å nekte navnebytte kan påklages til Fylkesmannen.