Vi går inn i hardere økonomiske tider og stadig flere opplever personlig økonomisk krise. Den aller siste skanse og laveste sikkerhetsnett i Norge er økonomisk sosialhjelp, en støtteordning som er så lav at det er noe du bør gjøre ditt ytterste for å unngå. Men hvordan skal man gå frem for å søke økonomisk sosialhjelp når nøden er som størst?

En søknad om økonomisk sosialhjelp rettes til NAV kontoret der du har bostedsadresse. De fleste godtar elektronisk søknad, men enkelte NAV kontor benytter fortsatt papirskjema. Du kan sjekke på denne lenken om du kan søke elektronisk.

Hvis du må søke på papir så finnes det ikke et felles søknadsskjema for Nav for dette. Du må da enten oppsøke ditt lokale NAV kontor eller sjekke nettsiden for din kommune om det ligger søknadsskjema der.

Vær oppmerksom på at du må fremskaffe en rekke dokumenter som skal legges ved søknaden om økonomisk sosialhjelp. Du må blant annet legge ved kopi av skattemeldingen, skatteoppgjøret, kontoutskrifter, husleiekontrakt m.m.

Før du kan få sosialhjelp.

Et av vilkårene som kommer frem av rundskriv til lov om sosiale tjenester fremgår det følgende om retten til økonomisk sosialhjelp:

«For at det skal foreligge rett til økonomisk stønad må den enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende trygderettigheter eller andre økonomiske rettigheter.»

Dette betyr i praksis at før du kan søke om økonomisk sosialhjelp, må du ha brukt opp egne sparepenger og solgt formuesgoder som ikke er nødvendig for å klare deg gjennom hverdagen.

Du kan også risikere at barns sparepenger kan regnes med i denne sammenheng. Dog er sparepenger til barn som de selv har tjent gjennom eget arbeid i skoleferier og fritiden fredet i denne sammenheng.

Dette betyr at dersom du har penger på konto, så vil du ikke få økonomisk sosialhjelp før kontoen er skrapet tom. Det er med andre ord ikke snakk om at du kan unne deg en liten buffer til nødstilfeller. Mange tar ut sparepengene i kontanter gradvis og i god tid før de søker sosialhjelp dersom de ser det er sosialhjelp som er det de må leve av i nærmeste fremtid.

Man skal også opplyse om kontanter man har i forbindelse med søknad om økonomisk sosialhjelp, ved å lyve om dette risikerer du å pådra deg et straffeansvar og krav om tilbakebetaling. Dog er det ikke slik at du kan forvente deg en husransakelse etter kontanter som en rutine i forbindelse med søknad om sosialhjelp, men de som gjør det på denne måten ber gjerne andre personer de stoler på om oppbevare kontantene for dem. Vi anbefaler ikke denne fremgangsmåten, men forstår at enkelte velger å gjøre det og rettferdiggjør dette for seg selv.

Barnetrygden teller heldigvis ikke med i vurderingen av om du kvalifiserer for økonomisk sosialhjelp eller i utregningen av hva du får i sosialhjelp.

Hvor mye kan jeg få i økonomisk sosialhjelp?

Hvis du får innvilget søknad om sosialhjelp vil du få midler til nødvendig livsopphold etter kommunens satser. Det er gitt ut statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp, men dette er kun anbefalinger og kan fravikes etter kostnadsnivået m.m. i kommune.  Vi er kjent med at i Oslo er satsene noe høyere enn dette, sannsynligvis fordi priser i Oslo er generelt høyere enn i landet for øvrig.

Det er imidlertid personlige forhold som til syvende og sist skal ha betydning. Veiledende satser er kun et utgangspunkt. Det skal foretas en totalvurdering av familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse.

I tillegg til midler til livsopphold kan du søke om å få dekket spesifikke utgifter. Dette kan gjelde dersom du har behov for tannlege, høye utgifter til lege eller medisiner, høye strømregninger (spesielt dersom du risikerer å bli frakoblet strømmen). Du kan også søke om engangsstønad til høytider, typisk konfirmasjonsfeiring til dine barn.

Du vil normalt ikke få hjelp til å betjene gammel forfalt gjeld. Du kan be om hjelp til depositum dersom du har behov for det for å leie bolig, men normalt vil dette kun gis i form av en såkalt NAV- garanti til utleier.

Kan jeg få bostøtte?

Du kan i tillegg til økonomisk sosialhjelp søke om bostøtte via Husbanken i egen søknad. De fleste vil ha boutgifter og vil få dekket dette innenfor rimelige grenser dersom du oppfyller kravet til å få sosialhjelp. Du kan også få innvilget bostøtte uten å oppfylle kravene til økonomisk sosialhjelp, men dersom du har krav på økonomisk sosialhjelp er det veldig sannsynlig at du også oppfyller kravet til å få bostøtte.

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Hvis du er uheldig kan du oppleve en lang saksbehandlingstid, men i de fleste tilfeller får du svar i løpet av dager eller uker. Hvis du er i en nødsituasjon skal du prioriteres, noe som blir litt ironisk da alle jo vil være i den kategorien siden alt av penger allerede skal være brukt opp for å få sosialhjelp.

Ikke gjør denne feilen når du søker om sosialhjelp!

Mange går på en smell når de søker om sosialhjelp første gangen, samt ved første søknad om fornyelse. Alt du har på konto på søknadstidspunktet, selv om det bare er noen hundrelapper, blir nemlig trukket i fra på beløpet du ellers ville fått. Det betyr at dersom du ellers kvalifiserer for stønad på kr 6000,-, men har kr 500,- på konto, så får du bare utbetalt kr 5500,-. Dette gjelder også hver gang du søker om forlengelse og må legge ved nye kontoutskrifter.

For å unngå at denne idiotien rammer deg, bør du derfor alltid påse å tømme kontoen før du får ny kontoutskrift av banken. Gjør nødvendige innkjøp før du søker og bruk anledningen til å fylle opp skuffer og skap.

Som tidligere nevnt tar noen ut kontanter uten å oppgi at disse fortsatt er i behold (noe vi ikke anbefaler av lovlighetsgrunner), men dersom du tar ut et større beløp rett før du får utskrift av konto kan du risikere at NAV finner det rimelig å anta at disse pengene fortsatt er i behold og likevel gir deg en redusert stønad for neste periode.

Det å søke om økonomisk sosialhjelp er noe av det mest nedverdigende du kan oppleve.

De aller fleste har vært i kontakt med NAV en eller flere ganger i livet og søkt om ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, fødselspenger og lignende. Du kan gjerne føle deg liten i en slik situasjon, men vi kan garantere deg at det ikke er i nærheten av hvor nedverdiget du føler deg når du søker om sosialhjelp.

Bare en så enkel ting som at du må legge ved kopi av kontoutskrifter for å blottlegge alt du har og har brukt penger på de siste 3 månedene føles som en invasjon av privatlivet i seg selv. For ikke å nevne den nedverdigende følelsen du opplever når du finner ut at den siste 200 lappen du hadde på konto for ytterst krisetilfeller blir fratrukket på din neste utbetaling.

Det samme gjelder følelsen av å komme krypende hver gang du har en liten ekstrautgift du må søke om støtte til samt det faktum at du jevnlig må søke på nytt da du kun får innvilget økonomisk sosialhjelp for en måned eller to om gangen.

Hvis du er under 30 år, så vil du også måtte kjenne på en annen ydmykelse. Da kreves det gjerne at du stiller på tiltak, veldig ofte i form av at du må møte opp daglig på en slags jobbsøkerklubb hvor du møter en rekke andre personer i samme situasjon. I praksis sitter du 8 timer om dagen og kikker mer eller mindre i veggen, og til dels søker på jobber som du overhodet ikke er kvalifisert for, men likevel må søke på for å gjøre veilederen fornøyd.

Budskapet er, alt er bedre enn sosialhjelp hvis du har alternativer.