Jeg har mye gjeld og vurderer rett og slett å rømme landet og bosette meg i Spania eller Thailand. Hva vil skje med gjelden i slike tilfeller? Kan kreditorene forfølge meg i det nye landet, blir gjelden slettet eller ender det opp med at den dagen jeg kommer hjem så ligger det et kjempekrav og venter på meg?

Gjeld kan forfølges over landegrenser og er en relativ enkel sak innen EU og Nord Amerika. Dersom du flytter til Sørøst Asia så er det fort mye vanskeligere for kreditor å forfølge gjeldsposten på en fornuftig måte. I slike tilfeller kan gjelden bli liggende i bero hjemme i Norge i håp om at du finner veien hjem etter hvert. Det er spesielle regler i foreldelseslovgivningen i forbindelse med slike tilfeller.

Foreldelse av gjeld når du er bosatt i utlandet

Dersom du flytter til utlandet så gjelder i utgangspunktet de samme foreldelsesfrister i norsk rett som om du hadde bodd i Norge. Det kan imidlertid normalt ikke fremmes sak i norsk rett mot en person som er bosatt i utlandet. Fordringshaver må således avbryte foreldelsen ved fristavbrytende skritt i form av rettslige skritt i landet hvor du er bosatt. I våre naboland og resten av Europa og Nord Amerika så er ikke dette uoverkommelig.

Dersom du imidlertid flytter til land som Pakistan, Somalia og U-land generelt, så er det svært vanskelig for en norsk kreditor å forfølge kravet i det aktuelle landet. Dersom det er mulig så er det likevel gjerne dyrt og lite formålstjenlig.

Når du har flyttet til utlandet så gjelder fortsatt de samme foreldelsesfristene hjemme i Norge. Det er imidlertid et tillegg i loven som gir mulighet for at foreldelsesfristen utsettes frem til du kommer tilbake til Norge og at det deretter går ett år før foreldelse nås.

Denne tilleggsfristen kan imidlertid ikke forlenge foreldelsestiden med mer enn 10 år. Dette betyr at dersom du har en ubetalt faktura når du flytter ut av landet så er foreldelsesfristen på denne 3 år. Med tillegg av tilleggsfristen på maksimalt 10 år så vil kravet uansett være endelig foreldet etter totalt 13 år forutsatt at kreditor ikke har igangsatt fristavbrytende tiltak i landet du har bosatt deg i.

Gjeldsbrev, pengelån samt fordringer hvor foreldelse er avbrutt med rettslige skritt har en foreldelsesfrist på 10 år. Dette betyr at i ovenstående eksempel på blir gjelden endelig foreldet etter 20 år (10 år + 10 år) hvor forholdene ellers er like med ovenstående eksempel.

Inndrivning av gjeld når du bor i utlandet og mottar ytelser fra NAV

Dersom du flytter til utlandet men fortsatt får pensjon eller andre stønader fra NAV, så kan disse tvangsinnfordres ved å fremme utleggsforretning til Namsfogden i Oslo selv om du bor i utlandet. Dette vil også fungere som fristavbrytende i forhold til foreldelse.

Det som det også er viktig å være klar overer at i slike tilfeller, hvor det skal foretas trekk i din trygd eller pensjon, så er det levekostnadene i landet hvor du bosetter deg som fastslår hvor mye du har krav på å få avsatt til livsopphold.

Det blir da foretatt en beregning med utgangspunkt i gjeldende livsoppholdssatser for Norge som deretter avregnes mot forskjellen i levekostnader mellom Norge og landet du har bosatt deg i. Statistiske data ifra UBS benyttes i denne omregningen. Reelle boutgifter som kan dokumenteres skal du beholde i tillegg til avsetninger til livsopphold.

Dersom du har fast eiendom eller løsøregjenstander i Norge

Vær oppmerksom på at fast eiendom og løsøregjenstander i Norge fortsatt kan tas pant i og tvangsselges selv om du flytter til utlandet dersom du har misligholdt gjeld hjemme i Norge. Det er dermed ingen god ide å rømme fra gjeld og tro at huset fortsatt er ditt når du kommer hjem 20 år senere.

Inndriving av gjeld mot deg i utlandet

Som vi tidligere har vært inne på så er det relativt overkommelig å drive inn gjeld i EU og Nord Amerika. Dersom du derimot bosetter deg i et land utenfor dette, spesielt i et u-land, så vil de færreste kreditorer og inkassobyrå i det hele tatt tenke på å forsøke å forfølge gjelden i det landet du er bosatt i.

Dersom et norsk inkassobyrå forsøkte å forfølge et norsk krav i et land med et tvilsomt rettsvesen og tvilsomme innfordringsmetoder så ville dette fort ha ført til avisoverskrifter i Norge. Dersom personen kom hjem igjen så kunne denne nok ha fått medhold i påstand om dårlig inkassoskikk selv om overtredelsen fant sted i utlandet i et land som har egne lover.

Husk også at Norge har en veldig kreditorvennlig inkassolovgivning og mange land har dårlige rutiner med tradisjonell inkassovirksomhet slik vi kjenner den i Norge.
Mange norske menn flytter til land som Thailand og Filippinene for å gifte seg med en lokal dame i det aktuelle landet. Felles for mange slike land er at utlendinger ikke kan eie eiendom (det finnes dog noen juridiske veier for å omgå dette).Når nordmenn kjøper eiendommer i disse landene så settes derfor eiendommen på kona og dermed er det selvfølgelig vanskelig å ta beslag i slike verdier. Lønnstrekk er det normalt heller ikke gode rutiner og muligheter for i slike land slik at innkrevingsforsøk ofte er nytteløse.

For å være relativt sikker på at dine midler ikke blir tatt så gjelder uansett de samme forhåndsregler som hjemme i Norge. Unngå mye penger på konto, ikke eie eiendom eller registrert løsøre, eventuelt la dette stå på kona.

Vi ønsker ikke å oppfordre til kreditorunndragelse men det kan være godt å ha en viss kontroll over egne midler når man befinner seg på andre siden av jordkloden og det ikke er sosiale sikkerhetsnett slik vi kjenner det fra Norge og NAV.

Dersom du er bosatt utenfor EU og Nord Amerika så vil fleste norske kreditorer og inkassobyrå normalt velge å la gjelden ligge i håp om at du etter hvert skal komme hjem til Norge før endelig foreldelse. Dette skjer jo erfaringsmessig veldig ofte i løpet av dette lange tidsrommet og kan skyldes forhold som hjemlengsel, skilsmisse, alder, sykdom og mye mer.

Renter foreldes etter 3 år

Det er viktig å være klar over at renter alltid foreldes etter 3 år dersom det ikke igangsettes fristavbrytende tiltak eller at du selv erkjenner gjelden, enten direkte eller ved løfte om betaling eller gjennomføring av betaling.

Dette betyr at dersom du har et ubetalt krav som du reiser ifra og er bosatt i mange år i utlandet. Når du kommer hjem etter mange år så kan det være at kreditor eller inkassobyrået fortsatt kan forfølge gjelden på grunn av tilleggsfristene som gjelder i slike tilfeller.

Det kan imidlertid ikke kreves renter i slike tilfeller for mer enn 3 år siden siste gyldige fristavbrudd. Dersom du har et 10 år gammelt krav som enda ikke er foreldet på grunn av tilleggsfristene så kan det kun regnes renter for 3 år dersom det ikke har vært foretatt noen lovlige fristavbudd i denne 10 års perioden.

Renter påløper og foreldes fortløpende i denne perioden. Det betyr at det alltid kan kreves renter for de siste 3 årene. Eldre renter enn dette foreldes fortløpende slik at det til enhver tid er maksimalt 3 år renter som kan kreves fra forrige fristavbrudd.