Jeg vet at det er dumt å ikke betjene gjelden min men jeg begynner å få større og større problemer fra måned til måned med å klare dette. Hva kan skje dersom jeg slutter å betale på hele eller deler av gjelden min? Kan kreditorene komme hjem til meg og beslaglegge eiendeler eller får jeg bare en betalingsanmerkning frem til jeg betaler. Jeg er veldig usikker på dette og lurer på om dere kan skrive litt om dette?

Dersom du ikke betaler gjelden din så vil denne sannsynligvis bli overført til inkasso forholdsvis raskt. Dersom inkassobyrået ikke kommer frem til en løsning sammen med deg så vil de normalt igangsette rettslige skritt for å sikre kravet sitt. Dette er normalt i form av en forliksklage til forliksrådet eller en utleggsforretning til namsmannen. Du vil da også få en betalingsanmerkning. Tvangssalg av bolig eller andre eiendeler kan også bli en konsekvens.

Hva er utenrettslig inkasso?

Når et krav overføres til et inkassobyrå så igangsettes det som omtales som utenrettslig inkasso. Utenrettslig inkasso er det inkassobyrået foretar seg i forsøk på å drive inn pengene frem til eventuell rettslig inkasso iverksettes.

Inkassobyrået har en del formelle krav i inkassoloven som må følges ved utenrettslige inkasso. Dette er spesielt i forhold til Hvilke varsler skyldner har krav på, hvilke betalingsfrister disse skal ha, innhold samt at de skal sendes på betryggende måte. Det er for øvrig fastsatt i inkassoforskriften hvor mye inkassobyrået har lov til å ta i maksimalt inkassosalær.

Stegene i den utenrettslige inkassoprosessen er som følger:

Purring: Dette er ikke et lovpålagt brev, det er frivillig. Purring kan sendes av kreditor selv eller inkassobyrået. Det kan tas maksimalt purregebyr på maksimalt kr 70,- på første purring forutsatt at det er gått minimum 14 dager siden forfall.

Inkassovarsel: Det er lovpålagt at det skal sendes et inkassovarsel med minimum 14 dagers betalingsfrist. Et inkassovarsel skal ha «inkassovarsel» som tydelig overskrift og det skal fremgå hva som varsles. Det skal også fremgå at manglende betaling vil føre til at inkasso blir satt i verk. Det kan kreves et purregebyr på maksimalt kr 70,- dersom det er minimum 14 dager etter forfall eller 14 dager siden tidligere purring med purregebyr.

Betalingsoppfordring: Når betalingsfristen i et inkassovarsel er oversittet kan saken overføres til inkasso. Det første tiltaket ovenfor skyldner skal da være utsendelse av en betalingsoppfordring med en betalingsfrist på minimum 14 dager. En betalingsoppfordring skal inneholde opplysninger om hvem som er kreditor, hva kravet gjelder, kravets totale størrelse, spesifisering av hovedkrav, renter og omkostninger, hvilken rentesats som er benyttet, at manglende betaling kan medføre rettslig innkreving samt retten til å kreve nemndsbehandling i Finansklagenemnda inkasso.

Det er fastsatt maksimalsatser i inkassoforskriften for hva kreditor har lov til å kreve dekket via et inkassobyrå i inkassosalær på betalingsoppfordringen. Disse satsene følger en trappetrinnmodell basert på hovedkravets størrelse og ser slik ut:

Beløp på hovedkravet:     Salær:
0-2500                     350,-
2500-10000                 700,-
10000-50000               1400,-
50000-250000              2800,-
Mer enn 250000            5600,-

Perioden fra utsendelse av betalingsoppfordringen til forfall på denne, regnes som en periode hvor skyldner skal ha mulighet til å områ seg om saken. Inkassobyrået bør unngå å kontakte skyldner i denne perioden da det fort kan betraktes som dårlig inkassoskikk, noe som kan medføre at retten til å få inkassosalæret dekket bortfaller.

Tungt inkassosalær: Dersom skyldner har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring med mer enn 28 dager, så har inkassobyrået anledning til å kreve det dobbelte av de ovenstående salærsatser som kan kreves ved utsendelse av betalingsoppfordring. Satsene blir i i slike tilfeller slik:

Beløp på hovedkravet:     Salær:
0-2500                      350,-
2500-10000                  700,-
10000-50000                1400,-
50000-250000               2800,-
Mer enn 250000             5600,-

Satsene over er basert på inkassosatsen for 2019. Beskrivelsen av prosessen forutsetter at det benyttes fremmedinkasso. Med det menes at inkassobyrået driver inn kravet på vegne av andre. Inkassobyrået skal med andre ord ikke ha egeninteresse i hovedkravet. Purregebyr skal inkluderes i inkassosalæret og kan ikke kreves i tillegg.

Det er en absolutt forutsetning for å starte en slik inkassoprosess at det opprinnelige kravet er brakt til forfall. Dette kan være ved faktura ifølge avtale, påkrav eller forhåndsavtalt forfall mellom partene (typisk avtalt forfall ved husleie).

Telefonpågang: Inkassobyråene kan oppleves svært pågående på telefon. De ringer normalt for å legge press på deg til å betale og få deg til å inngå avdragsordninger, noe som er fordelaktig for inkassobyrået. Det er vanlig at inkassobyrået trår over grensene for god inkassoskikk i en telefonsamtale, noe som medfører at retten til å kreve inkassosalær faller bort. Dette blir ofte påstand mot påstand dersom det ikke foretas opptak av samtalen, noe du har rett til å gjøre i følge denne artikkelen hos inkassoguiden.no.

Oppsøk: Inkassobyrået har lov til å oppsøke deg hjemme dersom oppsøket er varslet på forhånd og oppsøket ellers foregår innenfor rammene av god inkassoskikk. Du kan enkelt unngå oppsøk ved å varsle om at oppsøket er uønsket og du bør være forsiktig med å inngå avtaler med en oppsøkskonsulent da disse kan være veldig pågående. Igjen vil vi anbefale deg å ta opptak av møtet selv om vi har forståelse for at det kan være lett å glemme.

Oppsøk benyttes relativt sjeldent da det er dyrt for inkassobyrået og brukes normalt kun i tilfeller vedrørende misligholdt billån eller misligholdt leasingavtale av bil.

Purringer via brev: Under den utenrettslige inkassoprosessen vil du oppleve å få fylt opp postkassen av diverse kreative brev for å presse deg til å betale. Dersom brevene er for kreative i form av å legge press på deg så vil det fort anses som brudd på god inkassoskikk.

Avdragsordninger og betalingsutsettelser, pass på dette!

Mange skyldnere blir positivt overrasket over hvor velvillige inkassobyråene er til å inngå avdragsordninger, også med mange avdrag. Denne velvilligheten har imidlertid skjulte motiv.

Dersom det avtales en avdragsordning på mer enn 4 avdrag så har nemlig inkassobyrået lov til å legge på inntil kr 1050,- i et avdragssalær i tillegg til salærene over. Dersom tungt salær ennå ikke er påløpt når avdragsordningen avtales men vil løpe ut over fristen for når tungt salær kan påløpe så kan dette også legges på. Skyldner skal informeres men dette gjøres ofte på kreativt vis for å bagatellisere kostnadene.

Som om dette ikke var nok så kan det registreres en betalingsanmerkning på deg dersom du misligholder avtalen. Dette uten at det igangsettes rettslige skritt, noe det ellers må gjøres.

Du får ikke betalingsanmerkning ved utenrettslig inkasso

Du trenger ikke å bekymre deg for betalingsanmerkninger ved utenrettslig inkasso, vel og merke så sant du ikke inngår en avdragsordning og du deretter misligholder denne. Ellers så må det igangsettes rettslige skritt mot deg og kravet må være uomtvistet.

Dersom disse forutsetningen foreligger så kan den innrapporteres en betalingsanmerkning 30 dager etter at slike skritt ble igangsatt. Deretter skal du få et skriftlig varsel fra kredittopplysningsbyrået med 14 dagers frist til å uttale deg før betatingsanmerkningen blir synlig ved en gjennomføring av en kredittsjekk.

Dersom du har mulighet til å få på plass en refinansiering så er det vesentlig å handle før du kommer til dette steget. Dersom du får en betalingsanmerkning så blir en mulig refinansiering mye vanskeligere enn dersom du ikke hadde dette.

 

Moralens vokter.
Inkassobyrået elsker å fremstå som moralens vokter men er i praksis ofte dem med minst moral når det kommer til stykket.

En kreditor kan ta snarveien utenom et inkassobyrå

Den norske inkassobransjen som konsept er i realiteten et utdatert og tidkrevende konsept. En kreditor som ikke ønsker å benytte et inkassobyrå kan enkelt bedrive egeninkasso og trenger da ikke å forholde seg til inkassolovens krav til inkassovarsel, betalingsoppfordring m.m. Det er kun krav til at det etter kravets forfall sendes tvistevarsel og/ eller varsle om tvangsfullbyrdelse.

Hva skjer i forliksrådet og hos namsmannen?

I forliksrådet kan du bli dømt til å betale gjelden som kreditor krever deg for. Deretter kan kreditor inndrive kravet via namsmannen.

Namsmannen kan behandle en utleggsforretning uten forutgående dom i forliksrådet der som det foreligger gjeldsbrev eller dersom kravet ikke er omtvistet.

Ved en utleggsforretning hos namsmannen kan namsmannen ta pant i dine formuesgoder og legge ned påleggstrekk i din lønn eller trygd. Namsmannen skal sørge for at du beholder en andel av din inntekt som er nødvendig for å forsørge deg og din familie. Namsmannen kan heller ikke ta pant i klær og innbo av verdi som anses som normalt innbo.

Offentlige kreditorer følger egne regler og kan innkreve kravene uten å gå via inkasso eller namsmannen. Dette fordi disse fungerer som særnamsmenn og kan foreta denne prosessen selv.

Trekk i lønn

Det mest vanlige utleggsobjektet er ikke pant i eiendeler med utleggstrekk i lønn, trygd eller pensjon. Namsmannen kan pålegge arbeidsgiver eller Nav å foreta trekk i din lønn eller trygd før utbetaling til deg.

Før det kan nedlegges utleggstrekk hos deg så skal namsmannen ta hensyn til nødvendige boutgifter og livsoppholdsutgifter til deg og din familie. Det er fastsatt egen forskrift hvor det fremgår hva skyldner har krav til å beholde av sin inntekt til nødvendige boutgifter og livsopphold for seg selv om personer som denne forsørger.

Pant i eiendom

Dersom du eier eiendom eller andel i borettslag så kan du risikere at namsmannen tar pant i din andel av eiendommen. Dette skal i utgangspunkt kun gjøres innenfor eiendommens verdi, men siden det medfører en naturlig usikkerhet rundt eiendomsverdi så ser vi dessverre at namsmannen tar utleggspant i eiendom selv om den er åpenbart overbeheftet. Dette bidrar kun til et hinder for skyldner til å få i gang et frivillig salg av sin eiendom for å få best mulig pris.

Pant i eiendom er ikke det samme som tvangssalg. Kreditoren eller inkassobyrået kan imidlertid senere igangsette en tvangssalgsprosess ved å begjære tvangssalg. Du kan lese mer om hvor lang tid en slik tvangssalgsprosess normalt tar her.

Ett utleggspant i eiendom foreldes etter fem år. Pantet kan imidlertid re tinglyses for nye 5 år innen denne fristen gjentatte ganger. Dermed kan ett utleggspant bli stående helt frem til eiendommen er solgt frivillig eller ved tvang eventuelt frem til kravet er betalt. Veldig ofte ser vi at inkassobyrået glemmer å retinglyse ett utleggspant slik at det dermed blir foreldet.

Pant i bil

Dersom du eier bil så kan det tas pant i denne på lik linje som dersom du eier eiendom. Siden biler faller fort i verdi og ofte har et foranstående salgspant så er det godt mulig at et utleggspant i en bil ikke har noen verdi.

Et utleggspant i bil foreldes etter 3 år og kan ikke retinglyses. Det kan ikke tas utleggspant i en bil du leaser.

Pant i andre verdigjenstander

Namsmannen kan for øvrig ta pant i det meste av andre verdigjenstander og formuesgoder du eier. Dette kan være dersom du har et større beløp stående på konto (mer enn du trenger til neste lønning), verdipapirer, båt, motorsykkel, dyre frimerke eller myntsamlinger, kunst og mye mer. I praksis er det imidlertid trekk i lønn og pant i bil og eiendom som det fokuseres på.

Beslagsfrihet for pant i private eiendeler og innbo

Klær, møbler og annet innbo av normal verdi som er en del av en normal husholdning er fritatt for beslagsretten. Det samme gjelder spesielle dyrere gjenstander som har spesiell affeksjonsverdi.

Namsmannen kommer med andre ord ikke hjem til deg og plukker eiendeler så sant du ikke har noe som er eksepsjonelt dyrt i forhold til det som må anses som en normal nøktern husholdning. Det er for øvrig svært sjeldent at en utleggsforretning avholdes andre steder enn på namsmannens kontor og dermed får namsmannen ikke innblikk i hva og hvordan du har det hjemme.

Dersom namsmannen ønsker det så kan denne imidlertid kreve å få komme inn til deg ved avholdelse av utleggsforretning, men som nevnt dette skjer ytterst sjeldent. Det står i foreleggelsen av begjæringen om utlegg, som du får tilsendt i forkant, hvor utleggsforretningen skal bli avholdt.

Dersom du eier bil som du eller noen i din husstand er avhengige av for å komme til og fra arbeid eller studier, uten at det er gode kollektive alternativer, så kan du kreve å få beholde en bil til en verdi av inntil 2/3 av folketrygdens grunnbeløp (ca. kr 62000,-). Dersom du har en bil som er dyrere enn dette så kan du kreve å få beholde en slik andel av salgssummen til å kjøpe en billigere bil.

Et tilsvarende unntak gjelder dersom du eier verktøy som du er avhengig av for å gjennomføre dit arbeid. Da gjelder den samme 2/3 regelen men den kan ikke komme i tillegg til bil. Du må kombinere slik at du holder deg innenfor denne grensen eller velge bort en av delene.

Dersom du misligholder billånet

Dersom du misligholder billånet ditt så vil inkassoprosessen være litt annerledes enn dersom du misligholder et vanlig fakturakrav. Dette fordi banken allerede har ett salgspant i bilen din. Når en kreditor har ett salgspant og låneavtalen som er knyttet opp mot dette er misligholdt så kan kreditoren eller denne sitt inkassobyrå sende en begjæring om tilbakelevering av bilen til namsmannen.

Den eneste forutsetningen er at lånet er misligholdt vesentlig og at det er sendt et 14 dagers varsel om tvangsfullbyrdelse før en slik begjæring om tilbakelevering sendes. Det er imidlertid ønskelig å melke deg for mest mulig penger så det benyttes gjerne et inkassobyrå først som vil legge på sine salærer og typisk sende en oppsøkskonsulent til deg.

Dersom du avviser oppsøkskonsulenten og venter på at prosessen via namsmannen skal å sin gang, så kan du gjerne beholde bilen i noen måneder ekstra før namsmannen kommer og henter den. Namsmannen vil da i samråd med kreditor sørge for at bilen takseres på en forsvarlig måte. Du kan imidlertid ikke stole helt på namsmannen denne prosessen. Det er mye slurv og snusk inne i disse prosessene og bilen er gjerne videresolgt før du rekker å reagere.

Du bør derfor før saken går så langt få en egen tilstandsrapport og verdivurdering på bilen din fra en anerkjent aktør som NAF eller lignende. Dersom taksten namsmannen eller kreditor kommer med er vesentlig lavere enn denne så har du en mye bedre sak enn dersom du ikke har en slik verdivurdering tilgjengelig.

Det mest økonomisk gunstige i en slik situasjon er dersom du er heldig og havner i en kollisjon rett før namsmannen henter bilen som medfører kondemnering og dette berettiger utbetaling fra forsikringsselskap.

Du bør imidlertid ikke vurdere å skade bilen selv. Det er straffbart med forsikringssvindel og kan medføre at du taper alt. En pågående tilbakeleverings begjæring på bilen er for øvrig et rødt flagg for forsikringsselskapet til å gå dypere inn i saken før de betaler ut forsikring. Når det er sagt så kan uhell skje i like stor grad i denne perioden som ellers.

Dersom du misligholder huslånet

Dersom du misligholder huslånet så kan du være sikker på at dette til slutt resulterer i tvangssalg av din eiendom. Banken vil imidlertid være svært fleksible så lenge du holder en god og tett dialog med dem så fort du forstår at du vil få problemer med å betjene boliglånet.

Siden banken normalt har første prioritets pant innenfor boligens verdi så kan de med stor trygghet begjære huset tvangssolgt i den forvisning om at omkostningene ved tvangssalget og i hvert fall mesteparten av gjelden vil bli dekket av den oppnådde salgssummen ved et tvangssalg.

Et boliglån vil også normalt være et helpant selv om det er flere som eier boligen i sammen. Ett utleggspant derimot vil imidlertid kun tas i skyldners andel av boligen. Dette kalles gjerne en ideell andel og byr på mange utfordringer i en tvangssalgsprosess i forhold  til tvangssalg ved et helpant.

Tvangssalg

For at det skal kunne begjæres tvangssalg av et formuesgode så er det to forhold som må være til stede. Det må foreligge et tvangsgrunnlag og dette må være tvangskraftig.

Et tvangsgrunnlag i denne sammenheng er ett pant, enten frivillig avtalepant eller salgspant, eller ett utleggspant. Det kan også være legalpant noe som for eksempel gjelder ved kommunale avgifter og fellesutgifter i borettslag.

For at et krav skal være tvangskraftig så må gjelden være misligholdt og det må være anledning til å begjære tvangssalg. I de fleste tilfeller er det krav til at det skal sendes et varsel om tvangsfullbyrdelse (varsel om tvangssalg) før det foreligger tvangskraft.

Tvangssalg av eiendom

Tvangssalg av eiendom og andel i borettslag eller sameie skal behandles av tingretten. Når en begjæring fremmes til tingretten vil denne forkynnes for skyldner som får 4 uker på seg til å gi sine kommentarer eller innsigelser mot begjæringen. Forkynning skjer personlig ovenfor skyldner og myndige beboere på adressen via hovedstevnevitnet.

Dersom tingretten etter dette tar begjæringen til følge vil det bli åpnet tvangssalg og tingretten vil oppnevne en medhjelper som normalt er en lokal eiendomsmegler eller advokat. Denne vil deretter påbegynne salgsprosessen på en mest mulig normal måte og skyldner kan normalt bo i boligen i denne perioden så lenge det samarbeides med medhjelperen.

Tvangssalg av bil og annet løsøre

Tvangssalg av bil, båt, motorsykkel, campingvogn og lignende skal behandles av namsmannen. Begjæringen skal fremmes for namsmannen som forkynner den for eier av løsøret med 14 dagers frist til å uttale seg. Det varsles gjerne samtidig om dato for innhenting av løsøret med oppfordring til å innen den tid levere løsøret frivillig for å unngå at namsmannen oppsøker deg.

Namsmannen vil i likhet med tingretten normalt oppnevne en medhjelper. Dette er lokale næringsdrivende av ymse kvaliteter og som ikke er omfattet av strenge lover og reguleringer slik advokater og eiendomsmeglere er. Seriøse namsmann (det er dessverre ikke alle som er det) vil tross alt strebe etter å tilknytte seg seriøse aktører som forsøker å oppnå best mulig pris.

Når et formuesgode er tvangssolgt vil salgssummen først dekke omkostningen ved tvangssalget og deretter fordeles til kreditorene i henhold til gjeldende prioriteringsrekkefølge på pantet. Eventuelt overskytende utbetales til tidligere eier av formuesgodet.

Et viktig prinsipp ved tvangssalg er at alle foranstående heftelser foran den som begjærer tvangssalget skal dekkes fullt ut. Dersom dette ikke lykkes så skal tvangssalget avsluttes og objektet tilbakeleveres til eieren. Dette fører til at kreditorer som får utleggspant bak opprinnelig långiver normalt vil være veldig forsiktig med å begjære tvangssalg i frykt for å havne i en slik situasjon og må i tillegg ta regningen for en dyr tvangssagsprosess som mislyktes.

Betalingsanmerkninger

Et inkassobyrå kan innrapportere betalingsanmerkninger på en inkassosak hvor det er inngått avdragsordning og denne avtalen er misligholdt. Videre kan de innrapportere en betalingsanmerkning tidligst 30 dager etter at det er igangsatt rettslige skritt på en sak som ikke er omtvistet.

Dersom innklagede (skyldner) i forliksrådet dømmes til å betale kravet kan det innrapporteres betalingsanmerkning dersom oppfyllelsesfristen skyldner får i dommen oversittes. Dersom skyldner betaler innen denne fristen kan det ikke registreres en betalingsanmerkning i forbindelse med saken.

Når det avholdes utleggsforretning så vil det bli registrert en betalingsanmerkning i utleggsregisteret sammen med resultatet av utleggsforretningen. Ved lønnstrekk vil det også bli registrert det månedlige beløpet eller den månedlige prosentandelen av lønnen.

Pant i bil og eiendom vil bli registrert i henholdsvis motorvognregisteret og eiendomsregisteret. Begge deler er åpent for søk for allmennheten og dermed kan i prinsippet hvem som helst få innblikk i dine betalingsproblemer. Dette forutsetter søk på formuesgodet og ikke på person. Dette er et unødvendig overtramp av privatlivets frem ved rettslig inkasso.

Betalingsanmerkninger skal slettes når kravet er gjort opp. Normalt foreldes betalingsanmerkninger etter 4 år men dette gjelder ikke når det er tatt utleggspant i eiendom. I slike tilfeller blir betalingsanmerkningen stående så lenge heftelsen er registrert i eiendommen. Du kan lese mer om betalingsanmerkninger hos inkassogudien.no.

Det lønner seg å handle før du får betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger gjør det mye vanskeligere å få innvilget en eller annen form for refinansiering. Dette betyr ikke at det er helt umulig. Det er fortsatt muligheter for å få innvilget refinansiering med betalingsanmerkninger dersom du kan stille sikkerhet for lånet, normalt i form av pant i egen eller andres bolig.

En betalingsanmerkning betyr i praksis at du ikke vil få innvilget lån eller andre kreditter i samfunnet. Dette kan gjøre ting som opprettelse av mobilabonnement, bytte av strømleverandør, kjøp av forsikringer, søknad om kredittkort og mye mer problematisk.

Det er imidlertid ikke verdens undergang med betalingsanmerkninger og med enkle tilpasninger så kan du leve relativt uforandret og godt med betalingsanmerkninger. I stedet for mobilabonnement så finnes det gode alternativer innen forskuddsbetaling (kontantkort). Din lokale strømleverandør har leveringsplikt til tross for betalingsanmerkninger men dette er noe dyrere. Vi vet også at enkelte strømleverandører ikke er så nøye på gjennomføring av kredittvurdering. Betalingsanmerkninger alene er ikke nok til å nekte forsikring men du kan risikere å måtte betale for et år på forskudd, noe som i seg selv kan være utfordrende med gjelds og inkassoproblemer.

Finnes det muligheter for å bli kvitt gjelden uten å betale?

Det finnes hovedsakelig to muligheter for å bli kvitt rettmessig gjeld. Dette er foreldelse og gjeldssanering. Gjeldssanering kan være frivillig avtale mellom partene eller tvunget i form av en offentlig gjeldsordning.

Foreldelse av gjeld

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. For gjeldsbrev og pengelån er foreldelsesfristen 10 år.

Det er imidlertid en del forhold som virker fristavbrytende slik at foreldelsesfristen begynner å løpe på nytt.

Dersom skyldner erkjenner kravet enten i form av direkte erkjennelse eller ved løfte om betaling, så regnes dette som erkjennelse. Det samme gjelder ved delbetaling på kravet. I slike tilfeller vil foreldelsesfristen på enten 3 eller 10 år begynne å løpe på nytt.

Dersom kreditor igangsetter rettslige skritt så virker dette også fristavbrytende. Etter rettslige skritt så løper det en ny foreldelsesfrist på 10 nye år. Det kan iverksettes gjentatte nye rettslige skritt slik at kravet kan følge skyldner hele livet.

Rentekrav foreldes imidlertid alltid etter 3 år. Det vil si at siste fristavbrytende tiltak ikke må være mer enn 3 år tilbake i tid. Dersom siste fristavbrytende tiltak er eldre enn dette så kan det bare kreves renter for de siste 3 årene samt eventuelt tidligere idømte renter. Vær oppmerksom på dette dersom du mottar krav på gamle fordringer.

Gjeldssanering

Gjeldssanering kan skje i form av en frivillig avtale mellom partene. Dette medfører normalt en avtale om et omgående redusert oppgjør eller lignende.

Dersom skyldner ikke klarer å komme til en fornuftig avtale, og denne samtidig ikke lenger er i stand til å komme seg ut av gjeldsproblemet i overskuelig fremtid, så kan det søkes om offentlig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Dette betyr i praksis at skyldner i en periode som normalt skal være på 5 år skal beholde den andelen av inntekten sin som er nødvendig til boutgifter og livsopphold for seg og sin familie. Det resterende skal brukes til å betjene gjelden i denne 5 års perioden. Når gjeldsordningsperioden er over skal resterende gjeld slettes.

Offentlige kreditorer

En del offentlige kreditorer og kravstyper har egne regler som ofte gir dem prioritet og gjør det ekstra risikofullt å misligholde disse. Slike krav er ikke omfattet av inkassoloven og har ofte prioritet foran private krav.

Krav med legalpant

Kommunale avgifter og tv-lisens er eksempler på offentlige gebyr hvor det gis legalpant. Det betyr at dersom gjeld knyttet til slike krav misligholdes så har det offentlige legalpant i et bestemt formues gode.

For ubetalt tv-lisens så har staten ved NRK legalpant i din TV. Dette betyr i teorien at de kan komme og hente TV-en din men i praksis så skjer dette ikke lenger. Dette henger igjen fra gammelt av da TV var et betydelig formuesgode som gjerne kostet noen månedslønner.

Dersom du misligholder kommunale avgifter så har kommunen legalpant i tilknyttet bolig. Dette legalpantet går foran alle andre kreditorer, også det opprinnelige banklånet. Dette betyr at kommunen er garantert å få dekning for kravet sitt. Ett slik legalpant i eiendom foreldes for øvrig etter 2 år. Dette betyr at kommunene tvinges til å handle relativt fort ved mislighold for ikke å miste den gunstige posisjonen. Det er derfor svært viktig å prioritere det å betale kommunale avgifter svært høyt da du nærmest er garantert å få boligen tvangssolgt dersom du ikke gjør dette.

Skatt og offentlig avgift

Skatt og offentlig avgift kan kreves inn direkte av den lokale skatteoppkreveren (kemnerkontoret) som har status som særnamsmann. Det betyr at det kun skal sendes et varsel om tvangsfullbyrdelse etter at betalingsmisligholdet oppstod før det kan avholdes en utleggsforretning av skatteoppkreveren selv.

Skatt og offentlig avgift har prioritet i dekningsloven foran andre private krav. Dette betyr at dersom det allerede er fastsatt et utleggstrekk via namsmannen på et privat krav, eksempelvis et misligholdt kredittkort, så vil skattekravet gå foran dette. Det betyr at utleggstrekket på kredittkortet vil bli satt på vent i påvente av at skattekravet er innfridd ved påleggstrekk.

Dette skal normalt gå automatisk men du bør være på vakt og påse at utleggstrekket via namsmannen blir stoppet slik at du ikke blir trukket dobbelt. Det kan i en slik situasjon være fornuftig å forhøre seg med arbeidsgiver i forkant for å forsikre seg om at de har fått beskjed om stopp av det gamle trekket.

Ta tak i gjeldsproblemet så fort som mulig

Avslutningsvis vil vi poengtere at det alltid er fornuftig å ta tak i gjeldsproblemer så fort som overhodet mulig. Jo tidligere du reagerer jo flere alternativer har du for en god løsning. Dette betyr imidlertid ikke det noen gang er for sent, bare at alternativene er færre.

Dersom du ikke føler deg komfortabel med å ta tak i problemene selv så er det flere muligheter for å få hjelp. Du kan gjøre det så enkelt som å be en venn eller familiemedlem som du har tillitt til og som du vet er kompetent om hjelp.

Alle norske kommuner er for øvrig pliktig til å ha et tilbud om en offentlig gjeldsrådgivningstjeneste. Du kommer i kontakt med denne tjenesten ved å kontakte ditt lokale Nav kontor.

Det finnes også en rekke gjeldsrådgivere i vårt langstrakte land. Dette er stort sett dyktige mennesker men det finnes også en del useriøse aktører da det ikke stilles noen formelle krav til det å kalle seg gjeldsrådgiver.

Den beste hjelpen får du imidlertid fra en advokat. Problemet med både privat gjeldsrådgiver og advokater er at det koster penger, gjerne mye penger. Selv om det er verdt pengene så hjelper det lite dersom du ikke klarer å hoste pengene opp fra et sted. Både gjeldsrådgivere og advokater vet godt at de må kreve forskuddsbetaling i slike tilfeller.