Arbeidsgiveren min nekter å gi meg 5 ukers ferie, noe jeg mener jeg har krav på. Hvor mye ferie har jeg egentlig krav på, og kan jeg selv velge når jeg vil ta ferien?

Alle norske arbeidstakere har krav på 21 dagers ferie i henhold til ferieloven. Av dette kan du kreve å få 3 uker sammenhengende hovedferie mellom 1. juni og 30 september. Dersom du er omfattet av en tariffavtale, har du sannsynligvis krav på 5 uker eller 25 dagers ferie.

Dersom du fyller 60 år i ferieåret eller er eldre, så har du krav på en ekstra ferieuke.

I ferieloven er retten til ferie uttalt med et utgangspunkt at det er 6 virkedager i uken og arbeidstaker gis med dette utgangspunkt rett til 25 virkedagers ferie. Når dette omregnes til 5 virkedager som i dag er normalen i norsk arbeidsliv, så får arbeidstaker rett til 4 uker pluss en dags ferie. Retten til ferie kommer i tillegg til helligdager, lørdag og søndager som er normale fridager i henhold til arbeidskontrakten.

Har jeg krav på sammenhengende ferie?

Du kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30 september, dette kalles hovedferien. Det betyr at ferien må begynnes eller være ferdig innen dette tidspunktet. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke kreve at du påbegynner din hovedferie 30 september, da dette vil medføre at du ikke får fullført ferien innen fristen.

Restferien, utover hovedferien på 3 uker som arbeidstaker har rett til å ta ut samlet, kan arbeidstaker også kreve å få ut samlet i løpet av ferieåret, men ikke i sammenheng med hovedferien eller i forbindelse med en spesiell ferie eller høytid. Det er tilstrekkelig at arbeidstakeren får denne ferien i løpet av ferieåret.

Ferien skal drøftes mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Det er lovbestem at arbeidsgiver skal drøfte ferietiden i god tid før ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte. Dersom enighet ikke oppnås kan arbeidsgiver fastsette ferie innenfor bestemmelsene i ferieloven for øvrig.

Vær oppmerksom på at dersom en arbeidstaker kan dokumentere at denne gjentatte ganger diskrimineres i forhold til andre arbeidstakere, når det kommer til å få innvilget ferieønsker, så kan dette omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende trakassering og mobbing. Dette er det vanskelig å gi en enkel beskrivelse i forhold til hvor grensene går og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidstakere som er 6 år eller eldre, og som har krav på en ekstra ferieuke, kan som en hovedregel selv bestemme når denne uken skal tas ut. Arbeidstaker må imidlertid varsle arbeidsgiver minst 2 uker før denne ferien ønskes avviklet. Denne ekstra ferieuken kan tas ut samlet eller deles opp.

Kan arbeidsgiver endre på oppsatt ferie?

Dersom arbeidsgiver opplever vesentlige driftsproblemer, og disse problemene ikke kan løses med å skaffe stedfortreder, så kan arbeidsgiver gjøre om på den avtalte ferietiden etter drøfting med arbeidstaker og tillitsvalgt.

Arbeidstaker kan i så fall kreve erstatning om tap denne påføres i forbindelse med endringen av ferien. Dette er typisk dokumenterbare kostnader for bestilt ferie for seg og sin familie. Det er en viktig forutsetning at arbeidstaker fremmer et slikt krav allerede under drøftingene for at denne skal kunne gjøre dette gjeldende. Utgifter utover dette kan bare kreves i ettertid dersom det er nærliggende følger av endringen.

Rådet til arbeidstaker, som frykter at arbeidsgiver vil endre på den oppsatte ferietiden, er å bestille en eventuell ferie så fort som mulig etter at ferietiden er bestemt. Dette gjelder spesielt der arbeidsgiver har valget mellom flere arbeidstakere som kan kalles inn. Det er naturlig at arbeidsgiver da vil kalle inn den som ikke har bestilt ferie, både fordi det er minst belastning for de arbeidstakerne som enda ikke har bestilt sin tur, samt at dette vil være det absolutt rimeligste for arbeidsgiver.

Har jeg krav på ferie dersom jeg er nyansatt?

Dersom du er nyansatt og tiltrådte stillingen før 30 september, så har du rett på full ferie i inneværende år. Det er en forutsetning at du kan godtgjøre at du ikke allerede har tatt ut ferie hos tidligere arbeidsgiver. Dersom du tiltrer etter 30 september har du krav på 5 dagers ferie i samme ferieår.

Dersom du har tiltrådt i stillingen etter 15 august, så kan du ikke kreve at hovedferien skjer i perioden frem til 30 september selv om du har krav på full ferie.

Du kan ikke nektes å ta ferie selv om du ikke har opparbeidet deg rett til feriepenger.

Kan jeg nekte å ta ferie?

Dersom du ikke har opparbeidet deg tilstrekkelig med feriepenger til å dekke bortfallet av lønn i ferien, så kan du som en hovedregel nekte å ta ferie. Dette gjelder likevel ikke dersom arbeidsgiver innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med felles ferieavvikling.

Dette gjelder typisk der arbeidsgiver stenger bedriften for at alle ansatte skal få ferie i fellesferien.

Kan jeg flytte ferie til neste år eller ta forskudd på ferie?

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale seg imellom at inntil 12 feriedager kan overføres til neste år, eller så kan det tas forskudd på 12 feriedager året før arbeidstaker har rett til dette. En slik avtale om overføring av ferie skal være skriftlig.

Dersom arbeidstaker lovstridig ikke har fått tatt ut ferien i løpet av ferieåret, har denne rett til å få overført hele den gjenstående ferien til neste år. Det samme gjelder dersom arbeidstaker har fått utsatt ferie på grunn av sykdom i oppsatt ferie (se lenger ned i artikkel), eller på grunn av avvikling av foreldrepermisjon.

Arbeidsgiver kan bli erstatningspliktig dersom du ikke får ferie.

Dersom arbeidstaker forsettlig eller uaktsomt ikke sørger for art arbeidstaker får lovbestemt ferie, så plikter denne å betale arbeidstaker erstatning. Erstatningen skal omfatte økonomisk tap og rimelig erstatning for velferdstapet arbeidstaker har lidd. Ansvaret kan lempes dersom det foreligger spesielle omstendigheter.

Loven er utformet slik at arbeidsgiver selv skal ta initiativ til å betale erstatning. Det kan vi imidlertid love at ikke kommer til å skje. I en slik situasjon må arbeidstaker derfor påregne å måtte fremme et krav selv og bør da fortrinnsvis be om hjelp fra fagforening eller advokat, dersom man ikke har spesiell juridisk kompetanse selv.

Dersom du blir syk i ferien så kan du kreve å få ferien utsatt

Dersom du blir syk eller helt arbeidsufør av annen årsak før ferien starter, så kan du kreve å få utsatt ferien. Derom du blir syk i løpet av ferien, så kan du kreve ny ferie tilsvarende de dagene du har vært syk eller arbeidsufør.

Dette må dokumenteres med legeerklæring og krav om ny ferie må fremsettes uten ugrunnet opphold så fort arbeidet er gjenopptatt. Hvis du venter med å fremsette kravet, kan du miste retten til nye feriedager som erstatning for feriedagene du har mistet på grunn av sykdommen.

Jeg har blitt oppsagt, kan arbeidsgiver kreve at jeg tar ut ferie i oppsigelsestiden?

Dersom arbeidsgiver lovlig sier opp arbeidstaker, så kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeidstaker ut opparbeidet ferie i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om ferie allerede var fastsatt før oppsigelse. Det er unntak for dette dersom oppsigelsestiden er på 3 måneder eller mer.

Dersom arbeidstaker selv sier opp, så kan arbeidsgiver fastsette ferie eller kreve at allerede oppsatt ferie som ellers er innenfor ferieloven bestemmelser, skal avvikles i oppsigelsestiden.

Det betyr for eksempel at arbeidsgiver kan fastsette hovedferie i oppsigelsestiden så lenge dette er innenfor perioden 1.jui til 30 september.

Arbeidsgiver kan ikke endre på allerede fastsatt ferie på grunn av arbeidstakers egen oppsigelse. I så fall må kravene til at arbeidsgiver må oppleve vesentlige driftsproblemer oppfylles og arbeidsgiver kan ha krav på erstatning for dokumentert tap.

Hvor mye feriepenger har jeg krav på?

Du har krav på minimum 10,2 % i feriepenger på alt arbeidsvederlag du mottar fra arbeidsgiver. Det betyr også at overtid samt bonus og provisjoner også danner grunnlaget for feriepenger så lende det er relatert til arbeidsinnsats.

Dersom du fyller 60 år i ferieåret eller er eldre og dermed har krav på en ekstra ferieuke så har du også krav på 2,3 prosentpoeng ekstra i feriepenger forutsatt at inntekten din ikke overstiger 6G (6 ganger folketrygdens grunnbeløp).

Dersom du i tariffavtale har krav på 5 ukers ferie, så er grunnsatsen for feriepenger 12 % i stedet for 10,2 %. Dette for å dekke opp for de 4 ekstra feriedagene.

Feriepenger er skattbar inntekt og inngår i grunnlaget for årets inntektskatt. Du trenger imidlertid ikke å betale forskuddsskatt på feriepenger. Vi har skrevet en egen artikkel om skatt på feriepenger.

Ferie og feriepenger ved permisjon, militærtjeneste og arbeidskamp

Det fremgår egne bestemmelser om feriepenger og avvikling av ferie i forbindelse med permisjon, militærtjeneste (også annen plikttjeneste som heimevernet, rep øvelse og sivilforsvaret) og lovlig arbeidskamp (streik og lockout). Vi går ikke dypere inn på dette i denne artikkelen, men du kan lese hele ferieloven på denne linken hvor også dette er regulert.

Ferieloven er ufravikelig

Ferieloven utgangspunkt er at loven er ufravikelig, så lenge det er til skade for arbeidstaker. Noen få forhold kan fravikes i avtale mellom arbeidsgiver mellom arbeidstaker men det er små unntak.

Større deler av loven kan fravikes i tariffavtale. En tariffavtale avtales mellom arbeidstakers organisasjon og arbeidsgivers organisasjon. En arbeidstagerorganisasjon vil ikke godta at arbeidstakers goder fravikes dersom endringene samlet sett ikke medfører et gode for arbeidstaker.

Endringer i arbeidstakers disfavør, vil i slike tilfeller medføre små endringer for å harmonere med arbeidsgivers driftsrutiner, mot at dette kompenseres indirekte ved andre goder for arbeidstaker i tariffavtalen.

Du kan lese mer om ferie og feriepenger hos feriepenger.org.

En god arbeidsgiver ivaretar arbeidstakernes interesser.

Uansett hvilke rettigheter arbeidsgiver har til å bestemme ferien så vil en god arbeidsgiver gjøre det den kan for å imøtekomme arbeidstakers ferieønsker.

Dersom du har en arbeidsgiver som til stadighet vanskeliggjør din ferieavvikling, men samtidig holder seg innenfor ferieloven og arbeidsmiljølovens rammer, så er det ert arbeidsforhold som du absolutt bør vurdere å komme deg bort i fra.

Typiske tegn er kaotiske og dårlig organiserte bedrifter som lover at til neste år skal alt bli mye bedre. Når neste år kommer er det det samme kaoset igjen. All erfaring viser at dersom det ikke kommer inn helt ny ledelse så vil ting ikke bli bedre.

Livet er rett og slett for kort til å kaste det bort på en useriøs arbeidsgiver. I Norge har vi såpass bra arbeidsmarked at de fleste har mulighet til å finne seg en ny jobb, dersom de er hos en arbeidsgiver de ikke trives hos. Benytt deg av denne muligheten, dersom du opplever din arbeidsgiver som useriøs, og gi samtidig ditt bidrag til å gjøre det vanskeligere å drive for useriøse aktører.