De fleste av oss kommer før eller siden i en situasjon hvor man ønsker å anmelde noe til politiet. Det kan være mindre alvorlige forhold som simpelt tyveri eller hærverk, eller det kan være at man er utsatt for alvorlige straffbare handlinger, slik som vold eller grov svindel.

Det er hovedsakelig tre måter man kan anmelde et forhold på. Dette er:

  • Forenklet anmeldelse via politiets nettside.
  • Skriftlig anmeldelse.
  • Muntlig anmeldelse til politiet som nedtegnes og signeres.

Dersom du er utsatt for en eller annen form for datakriminalitet, slik som hacking eller spredning av nakenbilder, så kan du benytte veiledningsskjema for datakriminalitet.

I tillegg kan politiet selv forfølge straffbare handlinger selv om den som er utsatt for den straffbare handlingen ikke ønsker å anmelde eller anmelder og senere trekker anmeldelsen. Politiet kan også forfølge saker de kommer over på ulike måter eller selv opplever eller er vitne til når de er ute i tjeneste.

Hvordan inngi en forenklet anmeldelse?

Mindre alvorlig kriminalitet, så kan forholdet anmeldes ved å registrere en forenklet anmeldelse på politiets hjemmeside. Dette er typisk i saker med mindre økonomiske konsekvenser,  og hvor hovedformålet med anmeldelsen gjerne er at forsikringsselskapet krever dette for å foreta utbetaling etter tyveri eller hærverk.

Eksempler på straffbare handlinger som kan anmeldelse ved en forenklet anmeldelse på internett:

  • Tyveri av mobiltelefon, lommebok eller veske.
  • Tyveri av sykkel.
  • Hærverk og annet skadeverk på eiendeler eller eiendom.

Dersom det er begått innbrudd i forbindelse med den straffbare handlingen, eller det er kjent gjerningsperson, så ønsker politiet at du møter opp hos dem for å anmelde. Dette fordi det da faller seg naturlig å oppsøke stedet for å sikre bevis, eller få en nærmere redegjørelse for hva som er grunnlaget for at du mener du vet hvem gjerningspersonen er.

Hvordan fremme en skriftlig anmeldelse?

Det er fullt mulig å skrive sin egen politianmeldelse i brevs form til politiet. Det er da viktig at du forteller mest mulig om den straffbare handlingen, og eventuelt hendelsesforløpet dersom du kjenner til forhold rundt dette. Oppgi navn og kontaktinformasjon til vitner og eventuelle mistenkte.

Det er viktig at du signerer anmeldelsen og bekrefter at du er kjent med at det er straffbart å inngi falsk eller uriktig anmeldelse til politiet. Du bør også ta med et krav om at gjerningspersonen påtales og straffes.

Hvordan anmelde vold og seksualforbrytelser?

Dersom du er utsatt for mer alvorlig kriminalitet slik som vold eller seksualforbrytelser, så bør du anmelde dette ved personlig fremmøte hos politiet. Du har anledning til å ha med deg bistandsadvokat og i mange tilfeller er dette dekket under ordningen for frivillig rettshjelp. En bistandsadvokat kan også hjelpe deg med å søke voldsoffererstatning, samt andre praktiske gjøremål i forbindelse med saken.

Dersom du er påført personskade eller er utsatt for voldtekt, så bør du så fort som mulig sørge for at spor sikres og dokumentere skadene. Din fastlege eller legevakten er rett instans i slik henseende. Dersom det gjelder voldtekt er det viktig at du opplyser om dette slik at det sikres biologiske spor. Legevakten har gode rutiner for å ivareta voldtektsofre.

Husk at selv om du ikke har sikret spor eller dokumentert skader så medfører dette ikke på noen måte at du mister noen rettigheter som voldsoffer. Problemet blir bare at etterforskningen for politiet blir vanskeligere og det er vanskeligere å få gjerningspersonen dømt.

Kan politiet nekte å ta imot en anmeldelse?

Politiet er pliktig til å ta imot anmeldelser, så lenge anmeldelsen ikke er åpenbar grunnløs eller på annen måte bare er tull og tøys. Dette kan gjelde dersom du for eksempel ønsker å anmelde naboen for noe så tullete som at han bruker grønne sko på lørdager.

Utover slike forhold som åpenbart bare er grunnløst, tull og tøys, så er politiet pliktig til å ta imot anmeldelse. Dette gjelder selv om personen som tar imot anmeldelsen mener at det anmeldte forholdet ikke er straffbart, er foreldet, ikke er alvorlig nok eller at politiet ikke har ressurser til å etterforske saken.

Selv om politiet alltid skal ta imot seriøse anmeldelser, så betyr dette ikke at saken vil bli etterforsket. Saken kan dermed bli henlagt kort tid etter at anmeldelsen ble mottatt, uten noen form for etterforskning. Dette kan være fordi politiet mener at det anmeldte forholdet ikke er straffbart, foreldet eller på grunn av manglende ressurser.

Hva er straffen for å levere en falsk anmeldelse?

Falsk anmeldelse straffes relativt hardt i Norge og har en strafferamme på inntil 10 års fengsel. For grove uriktige anklager er strafferammen 10 år, men for mindre alvorlige anklager er maksimalstraffen 1 eller 3 år.

Det er viktig å påpeke at dette er maksimal straffer og vesentlig mildere dommer er vanlige. Forhold rundt saken og hva som har ført til den falske anmeldelsen er ting som blir vurdert.

Hva er forskjellen på mottatt og avgitt anmeldelse?

En mottatt anmeldelse er en anmeldelse som er innlevert av fornærmet eller publikum. En avgitt anmeldelse er en anmeldelse på forhold som politiet selv har tatt initiativet til å etterforske.

Det typiske eksempelet på en avgitt anmeldelse er når politiet i sin patrulje tjeneste kommer over straffbare forhold. I andre tilfeller kan det være at politiet kommer over straffbare forhold som omtales i media, og på bakgrunn av dette selv tar initiativet til å etterforske og forfølge dette.

Kan jeg anmelde på vegne av andre?

Alle har mulighet til å politianmelde straffbare forhold til politiet selv om de ikke selv er fornærmet i saken. Det vil imidlertid normalt bli lagt stor vekt på hva fornærmede eller fornærmedes foresatte selv ønsker, i forhold til hva politiet velger å gjøre med saken videre.

Dersom fornærmede er under 18 år, så er det foresatte som anmelder på vegne av den fornærmede. Den fornærmete trenger i slike tilfeller ikke å samtykke til anmeldelsen, men igjen vil politiet foreta en samlet vurdering av saken i forhold til hvordan den prioriteres videre.

Kan jeg anmelde noen under 15 år?

Prinsippet er at du anmelder den straffbare handlingen og ikke person. Dog kan du oppgi navnet på gjerningspersonen dersom denne er kjent. Det er med andre ord ingenting i veien med å anmelde et straffbart forhold, selv om du vet at gjerningspersonen er under den kriminelle lavalderen på 15 år.

Veldig ofte vil slike saker få ekstra høy prioritet hos politiet, rett og slett fordi det er viktig å stoppe tidlige tegn på kriminell adferd. Selv om en person under 15 år ikke kan straffes med fengsel, så har politiet andre virkemidler slik som å blande inn barnevern, konfliktråd og møter med foresatte og gjerningspersonen.

Vi kan i denne sammenheng nevne at ifølge straffeprosessloven §226, så kan formålet med en etterforskning være å tjene som forberedelser til barnevernet.

Du kan anmelde et forhold selv om du tidligere har sagt at du ikke vil anmelde.

Dersom du for eksempel er utsatt for en straffbar handling som medfører at en politipatrulje kommer til stedet, så vil du ofte bli spurt av politiet om du vil anmelde forholdet. Mange svarer nei til dette på stedet, rett og slett fordi de bare vil bli ferdig med saken og komme seg hjem.

Selv om du har opplyst til politiet at du ikke vil anmelde, så har du på ingen måte frasagt deg noen rettigheter. Det lønner seg imidlertid å opplyse til politiet på stedet at du vurderer å anmelde, da dette kan ha betydning for hvor nøye politiet er med å ta forklaringer på stedet og sikre andre bevis.

Det samme gjelder alle typer straffbare forhold. Du kan ikke avtale deg bort fra en anmeldelse. En straffbar handling kan alltid følges opp med en anmeldelse senere.

Forskjellen på å anmelde og rapportere til politiet.

I de fleste tilfeller hvor man ikke selv er fornærmet, så er det naturlig å rapportere straffbare forhold man blir kjent med til politiet fremfor å anmelde dette.

Dette kan for eksempel være at man blir vitne til hærverk, vold tyveri eller andre straffbare forhold. Det samme gjelder dersom man mistenker eller vet at personer blir utsatt for vold eller seksualforbrytelser i hjemmet.

Politiet vil i slike tilfeller normalt opprette en undersøkelsessak og kan på bakgrunn av denne innledende etterforskningen innlevere en avgitt anmeldelse.

Kan jeg trekke en politianmeldelse?

Du står helt fritt til å trekke en politianmeldelse uansett årsak. Det er normalt at politiet vil stille deg en del spørsmål i forbindelse med dette, for å forsikre seg om at det ikke er bakenforliggende trusler som gjør at du trekker anmeldelsen.

Det er imidlertid viktig å være klar over at politiet på eget initiativ kan velge å forfølge saken videre, og selv iverksette en rettslig prosess, selv om du har trukket anmeldelse. Dette gjelder spesielt dersom de mistenker at det er trusler som er årsaken til at anmeldelsen trekkes, eller det av samfunnsmessige årsaker er viktig å forfølge saken.

Dog kan det påregnes at anmelders ønske vektlegges, noe som trekker mot at saken henlegges.

Du bør anmelde så fort som mulig etter at den straffbare handlingen fant sted.

Straffbare handlinger er ferskvare. Både med tanke på lovens foreldelsesfrister, samt risikoen for bevisforspillelse, gjør at det er viktig å anmelde et straffbart forhold så fort som mulig.

Det er imidlertid aldri for sent å levere inn en anmeldelse, men jo lengre det er siden forholdet fant sted jo større risiko for at saken blir henlagt, enten på grunn av manglende bevis, eller på grunn av at det straffbare forholdet er forledet.

Hvordan klage på en henleggelse av en anmeldelse?

Dersom du har anmeldt en sak hvor du eller dine mindreårige barn ikke selv er fornærmet i saken, så har du ikke klagerett på en henleggelse av saken.

I saker hvor du selv er fornærmet kan du innen 3 uker etter henleggelsen klage på henleggelsen til påtalemyndighetene.

Hvordan klage på politiet?

Dersom du føler at politiet ikke tar deg seriøst eller behandler deg dårlig i forbindelse med en anmeldelse, så kan du klage på politiet. Det er viktig å påpeke at dette ikke må forveksles med en klage på en henleggelse.

Politisjefen i distriktet er den adressaten å fremme en slik klage til. Dersom du ikke er tilfreds med svaret fra politimesteren så kan du klage videre til politidirektoratet. Det er også alltid en siste mulighet å fremme en klage til Sivilombudsmannen, dersom du mener at du er utsatt fra overtramp fra det offentlige.

Dersom du mener politiet har gjort noe straffbart mot deg, så kan du klage på samme måte, eventuelt legge inn en anmeldelse til Spesialenheten for politisaker.

Du kan fremme privat straffesak dersom politiet ikke vil forfølge saken.

Når en sak henlegges, så skal du også informeres om muligheten til å reise privat straffesak etter straffeprosessloven § 28. Vær oppmerksom på at det er relativt korte frister som gjelder, med tanke på å starte en privat straffesak.

En privat straffesak er noe man normalt ikke vil anbefale dersom politiet har henlagt saken, men retten til å gjøre dette er på din side. Det er absolutt å anbefale å engasjere en advokat dersom dette er aktuelt. Advokat er for øvrig påkrevd dersom saken ankes videre til lagmannsretten.

Du kan søke om besøksforbud uten å politianmelde.

Veldig ofte føler man seg utrygg på grunn av personer i nære relasjoner, eller andre personer, oppleves som truende eller plagsomme.

Det er ikke unormalt at rus er involvert, samt at personen man frykter samtidig er en person som man samtidig bryr seg om og ikke ønsker noe vondt. Dette er typisk i forhold mellom voksne barn og foreldre, når det voksne barnet har omfattende rusproblematikk.

I slike tilfeller er det mulig å be politiet om besøksforbud uten at vedkommende anmeldes. Et besøksforbud medfører at personen forbys å kontakte deg eller oppholde seg på bestemte områder. Dette kommer frem av besøksforbudet som vil bli forkynt personlig av politiet til den som ilegges et besøksforbud.

Et besøksforbud vil alltid gjelde for et bestemt tidsrom, maksimalt ett år av gangen. Det er tilstrekkelig at politiet anser det som grunn til å tro at personen kan begå en straffbar handling, forfølge eller krenke privatlivets fred ovenfor den personen det ilegges besøksforbud mot.

Det er straffbart å bryte et besøksforbud. Strafferammen er ett års ubetinget fengsel. Overtredelse kan straffes med bøter, betinget eller ubetinget fengsel.

 Den som er ilagt et besøksforbud kan kreve beslutningen brakt inn til tingretten. Det er normalt ikke nødvendig at den som ber om besøksforbud må møte i retten i en slik forbindelse.