De siste årene har en merkelig bevegelse vokst seg stor nok i Norge, til at de har blitt til en pest og plage for politiet og annen offentlig myndighetsutøvelse. Bevegelsen kaller seg for Frimenn og har opphav fra USA (Freeman on the land). En av kjepphestene til disse er at du ikke eier din egen fødselsattest eller fødselsnummer, og at staten dermed i praksis eier deg.

Det å stille spørsmål om hvem som eier ditt fødselsnummer og fødselsattest er et helt feil utgangspunkt for noe som egentlig er et viktig tema, nemlig muligheten til å velge å ikke være en del av samfunnet som du fødes inn i. Hverken fødselsnummer eller fødselsattest kan sees på som en eiendel.

Fødselsnummer er et nummer som er tildelt av staten for å skille deg fra andre enkeltindivider. Fødselsattest er rett og slett en skriftlig bekreftelse på at du er født, samt hvilket navn, kjønn, fødselsnummer, fødested og navn på foreldre.

Hva er Frimenn?

De siste årene har en ny bevegelse vokst seg stadig større i Norge. Selv om de fortsatt er en ubetydelig bevegelse i antall tilhengere, så benytter de seg av metoder som tar stor plass i samfunnet. Dagbladet skrev en artikkel om bevegelsen i 2017, som du kan lese her.

Det er ikke lett å forstå idelogien til Frimenn, da det er langt i fra mannen i gatens virkelighetsoppfatning. Slik vi har forstått tankesettet, så mener de at enhver person er en fri borger av jorden, og dermed ikke tilhører noen stat. Således har de heller ikke noen forpliktelser ovenfor staten, som de tilfeldigvis er født i.

De mener dermed at de kan levere inn sitt statsborgerskap ved å levere inn offentlige dokumenter som fødselsattest, pass og førerkort, eller ved å erklære sin uavhengighet, og dermed ikke lenger er en del av samfunnet og kan gjøre nærmest som de vil.

Ut ifra dette har de dannet seg et konspiratorisk tankesett, hvor fødselsnummeret og fødselsattesten spiller en viktig rolle. De mener dette er kjernen av problemet hvor fødselsattesten er et juridisk dokument som staten eier og dermed eier de deg. Videre mener de at staten pantsetter din fødselsattest, når de inngår avtaler og forpliktelser som nasjon.

Som en konklusjon av ovenstående mener Frimenn at de stort sett ikke trenger å forholde seg til det norske lovverket og nekter gjerne å anerkjenne sitt eget navn og fødselsnummer. Dette resulterer i en rekke morsomme videoer på Facebook og Youtube hvor disse møter offentlige tjenestemenn som politiet, eller ved at de ringer offentlige kontorer for å kverulere. I denne sammenheng nekter de å bruke navn og fødselsnummer og kaller seg frie mennesker av jorden og lignende.

Det heler er som nevnt så spesielt og vanskelig å ta tak i tankegodset. Ovenstående blir således vår forståelse av bevegelsen, og er kanskje ikke den helt korrekte beskrivelsen, men dog nærme nok etter vår oppfatning.

En bevegelse som er den sikre vei til elendighet.

Mennesker som bestemmer seg for å følge Frimenn bevegelsen, kommer gjerne fort på kanten med loven og får ofte gjeldsproblemer. Det ene fører gjerne til det andre og det er ikke alltid lett å si hva som kom først.

For eksempel kan det for en person som sitter i dyp gjeldskrise, gi en euforisk frihetsfølelse i en kort periode ved å melde seg helt ut av samfunnet på denne måten. Ved å slutte å betale sine forpliktelser så oppleves det gjerne en forbedret hverdag over natten. Dessverre ender dette ofte i brutale konsekvenser, som tvangssalg av eiendom og andre verdier, samt at personen ellers kommer på kant med loven.

Dette fører til at Frimenn fort havner helt på utsiden av det etablerte samfunnet og alt jobber imot dem, fordi de ikke ønsker å tilpasse seg. Dette er en vanskelig situasjon og komme ut ifra og ender veldig ofte med at de blir enda mer trofaste til bevegelsen, noe som igjen ofte fører til svært plagsom adferd ovenfor offentlige tjenestemenn. I USA skal det hele ha gått så langt at Frimenn bevegelsen (Freemen on the land) står på FBI sin terrorliste.

En viktig sak som ødelegges av en gjeng mennesker med en forkvaklet virkelighetsoppfatning.

En del av de problemstillingene dette miljøet tar opp er jo faktisk veldig interessante. Det at du ved en tilfeldighet blir født i et bestemt land og dermed har skatteplikt, verneplikt og ellers må følge landets lover er jo et interessant tema. Det er jo legitimt å stille spørsmål om ikke alle burde ha en rett til å leve et isolert liv på sin egen eiendom, uten forpliktelser og rettigheter fra samfunnet ellers, dersom de skulle ønske dette.

Spørsmål vedrørende eiendomsretten i Norge, som er et viktig tema for bevegelsen, er jo også et interessant tema. Man kan jo være enig i om det er legitimt å stille spørsmål ved om man faktisk har eiendomsrett i Norge, all den tid det må betales eiendomsskatt og forholde seg til en rekke andre offentlige reguleringer og avgifter når man eier eiendom.

Det samme gjelder kreditors beslagsrett ved mislighold av gjeld som ikke er relatert til eiendommen, men hvor det kan tas pant i eiendommen ved utleggsforretning og senere tvangssalg. Det er jo et interessant tema om beslagsretten er for omfattende i dagens samfunnsmodell.

Frimenn bevegelsen berører med andre mange interessante temaer med mange deler av dagens samfunnsmodell, men de forsøpler det hele et sammensurium av et forkvaklet tankegods, hvor staten er fienden. Her kommer problemstillingen med hvem som eier fødselsnummer og fødselsattesten inn i bildet, som en sentral del av konspirasjonsteorien.

Hvem eier så fødselsattesten din?

En fødselsattest er ikke et formuesgode eller verdipapir. Det er rett og slett dokument fra staten hvor det bekreftes at du er eller har vært registrert i folkeregisteret. Det er rett og slett en bekreftelse på hvem du er i henhold til norsk lov. Du kan be om en ny fødselsattest dersom du har behov for dette og det er således ikke for et verdipapir å regne, men bør likevel passes på som om det var det for å unngå identitetstyveri og lignende.

En fødselsattest skal inneholde fult navn, fødselsdato, fødested, personnummer (id nummer), Foreldrenes navn (hvis kjent) på fødselstidspunktet. Dersom du har byttet navn så skal dette også fremgå av fødselsattesten.

Hvem eier personnummeret ditt?

Alle norske statsborgere blir tildelt et fødselsnummer. Dette er kun et unikt nummer som knyttes opp mot deg som person for å skille deg fra andre borgere med 100% sikkerhet. Flere kan jo ha samme navn og fødselsdato.

Et fødselsnummer kan sammenlignes med et kundenummer hos et firma du er kunde hos. Det er ikke som en eiendel, det er kun et nummer for å holde orden i systemet.