Jeg har forstått at når man får bøter fra politiet i mindre alvorlige saker, slik som å kjøre litt for fort i bil, så får man bot i form av et forenklet forelegg. Jeg er imidlertid usikker på hva dette faktisk medfører. Kommer for eksempel et forenklet forelegg på rullebladet mitt og hva skjer dersom jeg ikke betaler?

Et forenklet forelegg kan ses på som et tilbud fra politiet eller tollvesenet om å løse saken på stedet, uten videre straffeforfølgelse. Dette gjøres ved at man tilbys å vedta et forenklet forelegg. Når man vedtar et forenklet forelegg, så forfølges ikke saken videre av politiet.

Når man har betalt et forenklet forelegg så er saken ute av verden for godt. Enkelte unntak gjelder imidlertid slik som prikkbelastning på førerkortet som kommer som en ekstra reaksjon ved siden av det forenklede forelegget.

Et forenklet forelegg føres inn i reaksjonsregisteret til politiet, men skal ikke tas med på politiattester, dette gjelder også utvidet eller uttømmende politiattest.

Når du vedtar et forenklet forelegg, så vedtar du samtidig en subsidiær ubetinget fengselsstraff. Dette betyr at du samtykker til å gjøre opp for deg, ved å sone det gitte antallet dager i fengsel, dersom Statens Innkrevingssentral ikke lykkes med å inndrive forelegget fra deg, enten i form av frivillig betaling eller ved tvangsinndrivelse.

Hva skjer dersom man ikke betaler et forenklet forelegg?

Inndriving av forenklede forelegg foretas av Statens Innkrevingssentral. Disse vil først purre på bøtene og vil etter hvert forsøke å tvangsinndrive bøtene ved å avholde utleggsforretning. Dersom Statens Innkrevingssentral ikke lykkes med å drive inn det forenklede forelegget fra deg så vil de etter hvert sende saken til politiet for at du skal sone en subsidiær fengselsstraff.

I prinsippet kan Statens innkrevingssentral når som helst etter forfall på det forenklede forelegget oversende saken til politiet for soning. Dog er dette en kostbar løsning for samfunnet og er ikke formålstjenlig. Erfaringsmessig går det gjerne år og flere mislykkede forsøk på tvangsinndrivelse før soning blir aktuelt.

I 2011 kom det imidlertid en lovendring, som frem til 2019 har vært et forsøksprosjekt i Troms, som gir mulighet til å gjennomføre bøtetjeneste i stedet for ubetinget fengsel, når et forenklet forelegg ikke blir betalt.  I løpet av 2019 rulles denne løsningen ut over resten av landet.

Hva er bøtetjeneste?

Bøtetjeneste er et alternativ til ubetinget fengsel, når dette er en subsidiær straff i et forenklet forelegg, og Statens Innkrevingssentral ikke har lykkes med å drive inn forelegget. Bøtetjenesten kan ses på som en samfunnstjeneste, hvor det gjøres vedlikeholdsarbeid og lignende, etter et fastsatt timeantall som står i stil med antall dager som eventuelt skal sones i ubetinget fengsel.

I lovforarbeidene angis det at 2 timers bøtetjeneste bør tilsvare kr 500,- i forenklet forelegg eller 1 dag i ubetinget fengsel. Dette er imidlertid ikke tatt med i selve lovteksten, men vil nok likevel være gjeldende standard for hvor lang bøtetjeneste man kan regne med å få, dersom man ikke betaler forenklede forelegg. Det er imidlertid kriminalomsorgen som endelig fastsetter det totale antallet timer bøtetjeneste.

Formålet med bøtetjenesten er av samfunnsøkonomisk art, samt det faktum at bøtesoning er en moderne form for gjeldsfengsel som rammer de svakeste i samfunnet som ikke har midler til å betale seg ut av problemene. Ved bøtetjeneste så bidras det med verdier i form av arbeidskraft til samfunnet fremfor å legge beslag på dyre fengselsplasser.

Bøtetjeneste har vært et pilotprosjekt i Troms gjennomført av kriminalomsorgen. I evalueringsrapporten opplyses det at det har vært lagt vekt på at de som gjennomfører bøtetjeneste skal kunne gjøre dette uten at det får ut over arbeid eller skole.

I rapporten fra kriminalomsorgen fra Troms opplyses det at følgende arbeid er utført som en del av bøtetjenesten:

  • Renovering av bygningsmasser og vedlikehold på uteområder (Røde kors og kommunale oppdrag).
  • Vedlikehold av golfbane (Tromsø golfpark).
  • Forarbeid og oppsetting av plankegjerde rundt kommunal institusjon.
  • Forefallende oppdrag i regi av arbeidslaget Harstad kommune.
  • Sykkelverksted og trykkeri (INKO Harstad, vernet kommunal virksomhet).
  • Drift av flerkulturell kafe (Frivillighetssentralen i Lenvik kommune).
  • Palle og veistikke verksted (MITRA-vernet bedrift).
  • Produksjon av oljelenser (Nortro Nordreisa vernet bedrift).

Dette vil selvfølgelig bare være eksempler, men er samtidig en fin oppstilling på hva slags oppgaver man kan regne med å bli tildelt ved bøtesoning. Arbeidsoppgavene skal imidlertid tilpasses den enkeltes evner og erfaring.

Kan jeg velge om jeg vil betale et forenklet forelegg, gjennomføre bøtetjeneste eller sone i fengsel?

Du kan ikke velge hvordan du gjør opp for deg i forhold til et forenklet forelegg. Statens Innkrevingssentral vil først forsøke å tvangsinndrive kravet mot deg, før de eventuelt sender saken over til politiet og kriminalomsorgen, for gjennomføring av subsidiær straff.

Når saken er overføring til gjennomføring av subsidiær straff, så kan du imidlertid selv velge om du ønsker å søke om bøtetjeneste eller gjennomføring av ubetinget fengsel. Siden 2 timers bøtetjeneste skal tilsvare en dag i fengsel, og dette skal forsøkes tilpasset slik at det ikke påvirker jobb eller utdanning, så bør betinget fengsel ikke være et alternativ for normalt oppegående personer dersom man får mulighet til bøtetjeneste.

Kommer bøtetjeneste og soning i fengsel med på en politiattest?

Når du mottar et forenklet forelegg så vedtar du en økonomisk straff eller en subsidiær fengselsstraff, mot at saken gjøres opp på stedet. Det faktum at du ikke klarer å betale for deg, skal ikke påvirke denne avgjørelsen om at straffesaken er oppgjort på stedet ved et forenklet forelegg.

Det skal således ikke komme med på en politiattest at du har gjort opp et forenklet forelegg ved å ha gjennomført bøtetjeneste eller bøtesoning.

I hvilke tilfeller benyttes forenklet forelegg?

Forenklet forelegg benyttes av politiet og tollvesenet. Muligheten til å løse saken med et forenklet forelegg skal være regulert i egen lov med forskrift. Det skal være fastsatt forhåndsbestemte satser i forhold til alvorlighetsgraden av lovovertredelsen. Det er ofte en maksimalgrense for hvor alvorlig lovovertredelsen kan være for at saken ikke kan løses ved et forenklet forelegg.

De aller fleste forenklede forelegg som utstedes gjelder mindre overtredelser i trafikken, typisk fartsovertredelser. I forhold hvor det er fartsgrense på 60 km/t eller lavere, så kan fartsovertredelser på inntil 25 km/t over fartsgrensen løses med et forenklet forelegg. Ved høyere fartsgrense enn 60 km/t, kan saken løses med forenklet forelegg ved fartsovertredelser på inntil 40 km/t over fartsgrensen. Ved høyere overtredelser enn dette må saken politianmeldes og løses ved et forelegg (ikke forenklet) som kan komme med på en politiattest, eventuelt ved straffeforfølging i rettsapparatet.

Tollvesenet kan benytte forenklede forelegg ved mindre overtredelser av tolloven, typisk smugling av mindre mengder alkohol eller tobakk. Politiet kan forøvrig utstede forenklede forelegg for mindre overtredelser på sjøen, slik som å føre båt uten båtførerbevis eller ikke bruke eller ha redningsvest om bord.

Du kan be om en betalingsavtale på et forenklet forelegg.

Et forenklet forelegg er ofte på en betydelig sum, en sum som kommer i tillegg til alt annet du har av faste utgifter. Det er således ikke unaturlig at du får problemer med å betale dette innen betalingsfristen du fikk ved vedtakelsen av det forenklede forelegget.

Statens Innkrevingssentral sitt hovedformål er å få deg til å betale kravet frivillig eller ved hjelp av tvangsfullbyrdelse, uten at det blir nødvendig å oversende saken til politiet med anmodning om soning av subsidiær straff. De er derfor normalt behjelpelig med å inngå en betalingsavtale for at du skal klare å innfri kravet uten å ende opp i økonomisk ruin eller ved soning.

Som med all annen forfalt gjeld er det alltid en fordel å ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen for å møte mest mulig velvillighet til å akseptere en betalingsavtale. En betalingsavtale kan være en betalingsutsettelse på hele kravet eller en avdragsordning.