Dersom du har opplevd å få tauet bilen bort etter en angivelig feilparkering, så kan du kanskje ha opplevd firmaet som fjernet bilen din som mindre seriøse. Det samme kan ofte sies om kostandene som kreves for arbeidet med borttauing og oppbevaring av bilen. Men finnes det egentlig regler for hvem som kan holde på med dette, eller er det bare fritt frem å kjøpe seg en egnet bil og sette i gang med slik tvilsom virksomhet?

Det er i dag ingen formelle krav til å drive med bilberging av biler, eller ren virksomhet som driver med borttauing av feilparkerte biler. Det er imidlertid relativt klare regler for når det er hjemmel for å fjerne en feilparkert bil, samt hvordan denne prosessen skal foregå.

Den som engasjeres til å fjerne en feilparkert bil, fra en parkeringsplass som driver vilkårsparkering, har et solidarisk ansvar sammen med virksomheten som rekvirerer borttauingen til å forsikre seg om at borttauingen er lovlig, samt forsøkt varslet på korrekt måte til billeier. Virksomheten er også ansvarlig for skader som påføres biler i forbindelse med borttauing.

Transport mot vederlag krever normalt løyve i henhold til yrkestransportloven. Dog er det imidlertid et spesifikt unntak for bilberging i forskriften til loven. I yrkestransportforskriften § 2 gjøres det unntak fra kravet til løyve, når virksomheten kun foretar bilberging og fjerning av feilparkerte kjøretøy, og bilen som benyttes er konstruert til dette formålet.

Det er med andre ord faktisk opp til hvem som helst, med mer eller mindre frynsete bakgrunn, å skaffe seg en redningsbil og starte med å ta oppdrag med borttauing av angivelig feilparkerte biler. Ifølge denne artikkelen hos transportmagasinet, så kan det eneste hinderet være at bilbergerens forsikringsselskap setter formelle krav til virksomheten.

Hva skal til for å foreta en lovlig borttauing?

Selv om det er fritt frem for hvem som kan drive med bilberging og borttauing, så er det heldigvis regulert klart og tydelig i den nye parkeringsforskriften, for når det er anledning til å rekvirere borttauing, og hvilke tiltak som skal forsøkes før dette skjer for å komme i kontakt med bileier eller fører.

Dersom en bil er feilparkert på en parkeringsplass for vilkårsparkering (parkeringsplass hvor det drives organisert parkeringsvirksomhet), så må følgende krav oppfylles før bilen kan fjernes ved borttauing:

  • Bilen må stå til hinder og i strid med vilkårene for parkering etter parkeringsforskriften, samt vilkårene på stedet, vel og merke så lenge disse er innenfor parkeringsforskriftens bestemmelser.
  • Fører skal være forsøkt varslet, samt ha blitt gitt en rimelig fris til å fjerne bilen.
  • Det skal fremgå av skiltning eller lignende på stedet, hvor bilen kan hentes.

Forhold som medfører som skal løses ved vanlig parkeringsgebyr på henholdsvis kr 300,-, kr 600,- eller kr 900,-, vil normalt ikke være grunnlag for borttauing, selv om overtredelsen er mer enn kortvarig.

Dog kan bilen fjernes når parkeringsgebyret, påløpte ekstra parkeringsgebyr, samt eventuelle tidligere ubetalte parkeringsgebyr til samme aktører overstiger kr 6000,-. I slike tilfeller kan bilen også holdes tilbake til kravene er betalt.

Dersom en bil er feilparkert på privat grunn, og det ikke drives vilkårsparkering på stedet, så kan eieren av grunnen også rekvirere borttauing. Følgende vilkår, må alle være oppfylt:

  • Motorvognen (bilen) må være parkert til fare for andre, eller slik at eier eller bruker av grunnen utsettes for vesentlig skade eller ulempe.
  • Føreren skal være forsøkt kontaktet og dersom det er oppnådd kontakt så skal denne gis en rimelig first til å fjerne bilen.
  • Det skal ved oppsatt skilt eller på annen måte klart fremgå at området er privat, og at uvedkommende motorvogner kan fjernes for eiers regning og risiko, samt at det skal opplyses hvor eier kan henvende seg for å få utlevert inntauet bil.

I slike tilfeller skal oppdrag uttrykkelig rekvireres individuelt i hvert enkelt tilfelle, ved borttauing av motorvogn. Dette skal dokumenteres med skriftlig begjæring. Det kan med andre ord ikke settes bort til et bilbergingsfirma å selv kontrollere og ta initiativ til borttauing uten eiers innblanding, når det faller dem inn.

Feilparkerte biler langs offentlig vei eller lignende, og som er til alvorlig fare eller hinder i trafikkbildet, er omfattet av en del egne regler som håndteres av politiet. Vi går ikke inn nærmere på det her.

Hvem er ansvarlig ved skader på bilen ved borttauing?

Virksomheten som drifter en parkeringsplass som tilbyr parkering mot betaling, må forholde seg til en rekke bestemmelser i parkeringsforskriften, og er ansvarlig for skader som virksomheten fører til. De er også pliktig til å tegne ansvarsforsikring.

Når det rekvireres fjerning, så er parkeringsvirksomheten som rekvirerer borttauingen, solidarisk ansvarlig med den som utfører borttauingen, for at vilkårene for å fjerne bilen er oppfylt samt ansvarlig for skader bilen er påført.

Vær oppmerksom på at ved feilparkering på privat grunn, hvor det ikke drives vilkårsparkering, og vilkårene for å fjerne bilen er tilstede, så åpnes det i større grad for at bileier bærer risiko for skader ved inntauing.

Dette må imidlertid ikke tolkes dithen, at den som foretar inntauingen ikke behøver å utvise normal aktsomhet for å unngå å skade bilen.

Bilbergeren har normalt ikke lov til å holde bilen tilbake.

Det er kun når bileier skylder parkeringsbøter på til sammen over kr 6000,-, til en og samme parkeringstilbyder, at denne tilbyderen har rett til å holde tilbake bilen frem til gebyrene er betalt.

Dersom bilen ikke hentes innen 3 måneder og etter rekommandert brev hvor eier oppfordres til å hente bilen, så kan bilen selges for å dekke skyldige gebyrer, samt påløpte omkostninger ved inntauingen.

Bortsett fra i ovenstående tilfeller, så har bilens eier eller en som handler på vegne av denne, rett til å få bilen utlevert, selv om påløpte parkeringsgebyr og omkostninger ikke betales.

Dermed kan tilbakehold ikke misbrukes for å presse gjennom betaling av tvilsomme krav ved å holde bilen som «gissel». Slike saker skal løses i domstolene etter vanlige rettsprinsipper.

Dersom billeier kommer løpende når borttauingen er rekvirert og igangsatt, så har billeier eller fører rett til at inntauingen stoppes og bilen gjøres tilgjengelig for fører eller eier på stedet. Påløpte omkostninger med å rekvirere inntauing kan bileier imidlertid avkreves for, men ikke som en betingelse for å få bilen tilbake.

Ved parkeringsgebyr og borttauing foreligger det et særlig krav til dokumentasjon.

I henhold til parkeringsforskriften § 43, så skal det ved ileggelse av parkeringsgebyr eller borttauing sikres nødvendig dokumentasjon for kravet. Bildebevis fremlegges som et konkret eksempel. Denne dokumentasjonen skal på forespørsel fremlegges for fører eller eier.

I praksis medfører dette at dersom du er ilagt et parkeringsgebyr eller har fått tauet bort bilen, så vil parkeringsselskapet eller den som har rekvirert borttauingen, samt den som har gjennomført borttauingen, ha en dårlig sak dersom det ikke er sikret bildebevis.

Det vil i slike tilfeller være vanskelig å prate seg ut fra hvorfor det ikke er tatt bildebevis, all den tid det med dagens teknologi er en svært enkel og effektiv måte å dokumentere overtredelsen på.

Hva når jeg kreves urimelig mye for borttauing av bilen min?

Det er ikke uvanlig at man erkjenner feilparkeringen og innser at borttauing var berettiget. Likevel kan man komme i den situasjonen at man opplever at de kostnadene man kreves for i betaling for borttauingen, er urimelig høye.

Det er dessverre ikke fastsatt noen faste satser for dette, hverken timebasert eller pr. oppdrag. Dermed kan useriøse aktører la seg friste til å fakturere med gaffel, noe som du ikke nødvendigvis skal godta.

Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på følgende: Borttauing må skjer ofte på ugunstige tider, sjåføren har arbeid med både å få bilen på henger og bilen av igjen, samt at det må kjøres tur- retur.

Det er også verdt å nevne at en bilbergingsbil ikke er en billig investering, og dette skal omkostningene også være med på å dekke omkostningene ved. Det kan også skje at bilbergeren må vente en stund på stedet, i påvente av at andre biler må flyttes for å komme til din bil. En bilbergingsbil er relativt stor og kan derfor få problemer med å manøvrere mellom andre biler på en trang parkeringsplass.

Når det er sagt så er det fortsatt ikke tvil om at enkelte aktører er uforskammet grådige. I slike tilfeller er det viktig at du ikke aksepter kravet indirekte ved oppgjør på stedet, men tar med deg bilen og gir beskjed om at kravet bestrides. Dette fordi det er urimelig stort eller at det ikke godt nok redegjort for i forhold til påløpte omkostninger.

I slike tilfeller er det viktig at du håndterer saken som enhver annen omtvistet fordring, ved at du tydelig fremmer en innsigelse som du i ettertid kan dokumentere at er fremmet. Dette kan med fordel gjøres på e-post, da du vil ha elektronisk dokumentasjon på at e-posten er sendt.

Dersom dere ikke kommer til enighet, så er det det kreditor som må igangsette rettslige skritt, normalt ved å ta ut en forliksklage til forliksrådet, noe som vil medføre en ekstra kostnadsrisiko på kr 1322,-. Du kan bare forholde deg passiv, i påvente av om kreditor igangsetter dette, så lenge du har passet på å fremme en saklig innsigelse.

Vi gjør for ordens skyld at parkeringsklagenemnda kun behandler klager som gjelder parkeringsgebyr, samt klager som gjelder der bilen holdes igjen på grunn av totale krav på over kr 6000,-. Tvister vedrørende omkostningene ved inntauing behandles derfor ikke i parkeringsklagenemnda og må bringes inn for de alminnelige domstoler.