Jeg har funnet meg en ny jobb og skal si opp min nåværende stilling. Jeg gruer meg til å skrive oppsigelse og levere denne, da jeg ikke har gitt arbeidsgiver noe forhåndsvarsel om at jeg har vært på utkikk etter ny jobb. Hvordan skriver man egentlig en oppsigelse, og hvordan bør man gå frem nå man leverer denne til arbeidsgiver?

Det er tilstrekkelig å skrive en enkel oppsigelse hvor du opplyser du sier opp din stilling fra dagens dato. Det er også ryddig å poengtere at du vil jobbe ut den avtalte oppsigelsestiden og spesifisere når du mener siste arbeidsdag blir, dermed unngås misforståelser senere.

Du trenger ikke å levere oppsigelsen personlig, du kan sende den i posten om du vil. Dette blir imidlertid gjerne litt for dumt dersom du ikke er sykemeldt eller lignende. Det er normalt å levere oppsigelsen til nærmeste overordnede eller daglig leder, avhengig av størrelsen på bedriften.

Selv om du ikke trenger å begrunne din oppsigelse så blir dette sett på som normal høflighet, og du blir fort sett på som rar dersom du ikke vil si hvorfor du slutter. Det er forøvrig mange fordeler med å forlate arbeidsplassen med et godt siste inntrykk samt en god tone med tidligere arbeidsgiver.

Du kan gi en begrunnelse i oppsigelsen om hvorfor du velger å si opp jobben, men som nevnt er det ikke noe krav til dette. Når du leverer oppsigelsen er det ofte naturlig å legge frem en enkel forklaring på hvorfor du slutter.

Eksempel på oppsigelse:

Til: Arbeidsgivers navn

Sted og dato

Oppsigelse

Jeg velger med dette å si opp min stilling med virkning fra d.d. Jeg vil forholde meg til avtalt oppsigesestid i arbeidskontrakten og vil dermed jobbe frem til xxxxxxxxx.

Jeg velger å si opp min stilling fordi xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jeg takker for tiden jeg har hatt hos dere og vil se tilbake på mitt arbeidsforhold som en positiv og lærerik opplevelse.

Med vennlig hilsen

XXXXXX

Husk å be om attest!

Du bør alltid be arbeidsgiver om sluttattest. Dette har du krav på etter loven, men du ønsker naturligvisen mer personlig sluttattest hvor arbeidsgiver skriver positivt om deg og anbefaler deg videre.

Vi ser ofte at det blir litt gnisninger mot slutten av oppsigelsesperioden av ulike årsaker. Vi vil derfor anbefale deg å be om en sluttattest en ukes tid etter at oppsigelsen er levert, slik at sjokket over din oppsigelse har lagt seg noe. Hvor stort eteventuelt sjokk blir for arbeidsgiver avhenger naturligvis av flere forhold og hvor viktig du er for bedriften.

Hvilken oppsigelsestid har jeg dersom det ikke står noe i arbeidskontrakten?

Dersom det ikke er fastsatt en oppsigelsestid i arbeidskontrakt eller tariffavtale, så gjelder følgende oppsigelsesfrister når arbeidstaker sier opp stillingen:

  • Arbeidstaker som har vært ansatt i inntil 5 år sammenhengende hos samme arbeidsgiver har 1 måneds oppsigelsesfrist.
  • Arbeidstaker som har vært ansatt mellom 5 og 10 år sammenhengende hos samme arbeidsgiver har 2 måneder oppsigelsesfrist.
  • Arbeidstaker som har vært ansatt over 10 år sammenhengende hos samme arbeidsgiver har 3 måneders oppsigelsesfrist.

I alle ovenstående tilfeller, så begynner oppsigelsestiden å løpe fra første kalender dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Det betyr at dersom en arbeidstaker, som har vært ansatt i mindre enn 5 år i virksomheten og dermed har en måneds oppsigelsestid, sier opp sin stilling den 15 mars så må denne jobbe ut april måned.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber lenger enn avtalt oppsigelsestid?

Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstaker skal arbeide utover den gjeldende oppsigelsestiden som nevnt over. Dette gjelder uansett om oppsigelsestiden er fastsatt i arbeidsavtale, tariffavtale eller følger arbeidsmiljølovens generelle frister når annet ikke er avtalt.

Dersom arbeidstaker har vært sykemeldt i oppsigelsestiden så har dette heller ikke noen betydning. Opplæring til arvtaker til stillingen er uansett arbeidsgivers hovedansvar og problem, selv om den kan pålegge deg å bidra så godt som mulig i oppsigelsestiden.

Det er selvsagt mulighet for å avtale utvidelse av oppsigelsestiden mot kompensasjon, dersom partene blir enige om dette. Dette er uansett frivillig for arbeidstaker om denne ønsker å akseptere dette mot ekstra lønn.

Kan arbeidsgiver be meg gå på dagen?

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver, av ulike årsaker, ønsker at en arbeidstaker som sier opp sin stilling skal slutte på dagen. Dette gjelder spesielt dersom det skyldes at denne skal begynne i konkurrerende virksomhet eller selv skal starte konkurrerende virksomhet.

Dersom arbeidsgiver ønsker å få bort arbeidstaker fra arbeidsplassen i oppsigelsestiden, så kan denne frita arbeidstaker for arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Dette medfører at arbeidstaker i så fall fortsatt har krav på lønn selv om arbeidsgiver ikke ønsker at arbeidstaker skal komme på jobb.

Gjør en god jobb dersom du blir bedt om å lære opp din arvtager før du slutter i jobben.

Det er ikke uvanlig at den som sier opp sin stilling blir bedt om å lære opp sin arvtaker, dersom denne personen er ansatt før man slutter som en overgangsperiode. Det er lett å tenke at dersom du ikke viser denne personen alt den trenger for å klare jobben, så vil arbeidsgiver se hvor viktig du var og hvor god jobb du gjorde.

Dette er imidlertid en dårlig strategi. Arbeidsgiver kommer ikke til å komme krypende til deg å be deg komme tilbake med dobbel lønn. Dette har heller en tendens til å slå tilbake på deg og gi et dårlig inntrykk av deg etter at du sluttet. Det vil normalt fort bli gjennomskuet at du har skjult ting for din arvtaker. Enda verre, så kan din dårlige opplæring føre til at ledelsen oppfatter det slik at du har vært flink til å skjule hvor dårlig jobb du gjorde når dette kommer frem i lyset etter at du forsvant.

Det er alltid en fordel å ha et godt forhold til tidligere arbeidsgiver og kollegaer. Da kan du trygt føre dem opp når du skriver CV, både som erfaring og som referanser. Spør gjerne kollegaer eller overordnede når du slutter om det er ok å bruke dem som referanser på et senere tidspunkt. Da vet du hvor du har dem selv om du uansett bør kontakte dem på nytt, dersom du ønsker å bruke dem som referanse på et senere tidspunkt.

Sørg for at du huskes av kollegaene på en positiv måte.

Vi har tidligere vært inne på det å gi et godt sisteinntrykk hos arbeidsgiver og kollegaer når du slutter i jobben. I denne sammenheng kan et godt sisteinntrykk være like viktig som et godt førsteinntrykk var i jobbintervjuet.

Ta deg derfor tid til å gå rundt til kollegaer den siste dagen for å takke for deg. I mindre bedrifter gjør du dette ovenfor alle, mens i en større bedrift tar du runden med alle du har hatt jevnlig kontakt med. Benytt muligheten til å fortelle litt om dine fremtidsplaner og du skal ikke se bort i fra at du nyter stor nytte av denne runden på et eller annet senere tidspunkt i livet.

Hva gjør jeg dersom arbeidsgiver slår seg vrang når jeg sier opp jobben?

Det er dessverre ikke uvanlig at arbeidsgiver tar det personlig at du velger å ikke jobbe lenger hos dem. Dette kan være ekstra sårt dersom du slutter for å begynne hos en konkurrent eller enda verre, starte opp konkurrerende virksomhet selv.

Det er mange måter en arbeidsgiver kan slå seg vrang på. Det kan være ren utfrysning eller å indirekte degradere deg ved å gi deg uønskede arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver kan også i mange tilfeller kreve uforholdsmessig mye av deg i oppsigelsestiden i forhold til dine tidligere arbeidsoppgaver.

Det er noe som heter at "det enkleste er ofte det beste". I en normal situasjon er det fornuftig å gjør det du kan for å avslutte et arbeidsforhold på en god og positiv måte, men alt har sine grenser. I slike tilfeller hvor situasjonen blir uholdbar så er ofte det beste og enkleste å ta ut en sykemelding.

Bare husk at når du legger det frem for legen så må du ikke bruke arbeidskonflikt som grunn til at du ønsker sykemelding. Dette er ikke tilstrekkelig sykemeldingsgrunn. Legen trenger en medisinsk årsak som depresjon eller forverring av eksisterende sykdom eller lidelse for å kunne sykemelde deg.

Du kan også nekte å komme på jobb på grunn av en situasjon som oppleves som mobbing på arbeidsplassen. Problemet i en oppsigelsestid er at det kun blir et spørsmål om du likevel har krav på lønn resten av oppsigelsestiden eller ikke. En slik handling fører også gjerne til eskalering av konflikten, i motsetning til en sykemelding som gjerne blir glemt etter hvert når du har sluttet. Derfor er en sykemelding ofte det beste og enkleste, dog så sant det kan vises til en gyldig diagnose.

PS: ikke fortell kollegaer eller ledelsen at arbeidskonflikten er årsaken til sykemeldingen. Du bøtt heller ikke gi utrykk for dette på annen måte. Prøv å dysse det ned og beklag deg for at sykemeldingen kom så ubeleilig. Dersom arbeidsgiver tror at du egentlig ikke er syk, så kan denne bestride sykemeldingen og skape unødvendig plunder for deg i forhold til utbetaling av sykepenger.

Må jeg levere skriftlig oppsigelse?

Ja, oppsigelse skal ifølge arbeidsmiljøloven være skriftlig. Det er imidlertid ikke plikt til å levere den personlig. Dersom du for eksempel er sykemeldt så er det tilstrekkelig å sende den med post, fortrinnsvis rekommandert.

Det er ikke alltid du trenger å si opp jobben din.

Dersom du har fått ny jobb, skal starte egen virksomhet eller lignende så er en oppsigelse naturlig. Det finnes imidlertid en del tilfeller hvor du har krav på permisjon eller kan søke om dette selv om du ikke har krav på dette. Veldig ofte vil arbeidsgiver være fleksibel dersom denne ser på deg som en viktig ressurs i firmaet.

Dersom du skal avtjene vernepliktstjeneste så har du krav på permisjon i denne perioden. Det samme gjelder ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Ved sykdom har du også oppsigelsesvern det første året. Selv om du er syk utover ett år så er det arbeidsgiver som aktivt må ta initiativ til å si deg opp etter dette året er gått.  Dersom du kommer tilbake etter 15 måneder og arbeidsgiver ikke har sagt deg opp, uavhengig av hvilken grunn, så har du rett til å beholde jobben.

Dersom du har et godt forhold til arbeidsgiver og vet at du blir verdsatt, så er det en mulighet å søke om frivillig permisjon. Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel ønsker å ta et friår og dra på jordomseiling, prøve deg i et annet yrke eller ta ekstra utdanning. Det verste som kan skje er at du får et nei og da er naturligvis alternativene å forsette eller si opp jobben.

Når bør jeg levere oppsigelsen?

Så fort du har bestemt deg for å si opp jobben, er det normalt å ønske å skrive oppsigelsen så fort som mulig og levere denne slik at du blir ferdig med det. Det er jo noe befriende over å få dette gjort.

Dersom det ikke er avtalt noen oppsigelsesfrister i arbeidskontrakten, så er det arbeidmiljølovens krav som gjelder. Denne sier at oppsigelsesfristen løper fra første dag i måneden etter oppsigelsesfristen fant sted. Dette betyr at dersom du har en måneds oppsigelsestid og sier opp i mars så må du jobbe ut april uavhengig av hvilken dato i mars du sa opp.

Dersom du har en arbeidsavtale hvor det fremgår at oppsigelsestiden løper fra dato til dato så løper den avtale oppsigelsestiden fra den dato du leverer oppsigelsen.

Dersom du er i det minste tvil om du faktisk vil si opp jobben, så bør du vente så lenge som mulig med å levere oppsigelsen. Det samme gjelder dersom du frykter at arbeidsgiver vil ta det ille opp at du sier opp. Da ønsker du at oppsigelsestiden blir så kort som mulig og du bør vente til en av de siste dagene i måneden, så fremt du ikke har avtale om at oppsigelsestiden skal løpe fra dato du leverer oppsigelsen.

Dersom du føler deg trygg på at arbeidsgiver vil være forståelsesfull og opptre profesjonelt som arbeidsgiver, så gjør du denne en tjeneste ved å si opp så tidlig som mulig. I slike tilfeller kan det også være hensiktsmessig å varsle muntlig på forhånd om at du kommer til å si opp jobben, selv om dette ligger noen måneder frem i tid. Dermed kan arbeidsgiver forberede seg best mulig med tanke på å erstatte deg eller tilpasse driften når du slutter.

Husk dette når du skriver oppsigelsen!

Når du skriver oppsigelsen er det fort gjort å glemme det vesentlige, gjerne fordi man er fokusert på å begrunne oppsigelsen, noe som jo ikke er nødvendig.

For å unngå misforståelser i ettertid så er det viktig at du husker å datere og signere oppsigelsen. Du bør også be arbeidsgiver skriftlig bekrefte at oppsigelsen er mottatt, samt i denne bekrefte at dere har samme oppfatning av når siste arbeidsdag er.

Hva har jeg krav på i sluttvederlag?

Når du slutter så har du krav på lønn, opparbeidet overtid og andre godtgjørelser frem til siste arbeidsdag. Dette skal utbetales på første lønnsutbetaling i henhold til gjeldende rutiner hos arbeidsgiver.

Du kan også kreve å få utbetalt opptjente feriepenger, både for foregående år og inneværende år, på første lønnsutbetaling etter at du har sluttet. Husk at dersom du ønsker feriepenger for inneværende år utbetalt så må det trekkes forskuddsskatt av dette. Dette har dog til syvende og sist ingen betydning for din totale skatt i løpet av året, da feriepenger uansett er skattepliktig. Det er kun tidspunktet for når skatten betales som er forskjellig. Dette avregnes på skatteoppgjøret etter innlevert skattemelding.

Du kan eventuelt avtale med arbeidsgiver at denne venter med å betale ut feriepenger til du faktisk skal ha ferien. Dersom arbeidsgiver er seriøs og har solid økonomi er dette normalt å foretrekke.