Mange opplever at de ikke får innvilget lån uavhengig av om det søkes om boliglån, billån, forbrukslån eller kredittkort, uten at de forstår hvorfor de får avslag. Fakta er at det er godt mulig at du ikke får innvilget lån, selv om du har fast inntekt og ikke er registrert med betalingsanmerkninger.

Når banken vurderer din søknad om lån eller kredittkort så foretas det en kredittvurdering av deg. Resultatet av kredittvurderingen måles opp mot bankens interne retningslinjer, samt offentlige retningslinjer, i forhold til om du innvilges et lån eller ikke.

Kredittopplysningsbyråene gir deg en kredittscore ut ifra en rekke opplysninger som legges til grunn. Enkelte banker har satt minstekrav til et minimum resultat på en kredittscore, for å få automatisk innvilget bestemte lån og lånebeløp, mens andre foretar en mer manuell vurdering av hver enkelt lånesøknad.

Det som avgjør om du får lån er således resultatet av en samlet vurdering av dine personlige forhold slik som forholdet mellom inntekt og utgifter, samt forholdet mellom formue og gjeld. Dersom du har betalingsanmerkninger så medfører det normalt automatisk avslag, men dette betyr ikke at manglende betalingsanmerkninger medfører at lån automatisk blir innvilget.

Andre forhold som spiller inn er hvor stabile forhold det er rundt din person. Personer som flytter ofte, eller som har store variasjoner i inntekten fra år til år, har statistisk større mulighet for å havne i betalingsmislighold. Derfor anses dette som risikofaktorer som svekker din kredittscore og muligheter til å få innvilget lån.

Den siste faktoren som er avgjørende for om du får innvilget lån er om du holder deg innenfor rammene til Finanstilsynet. Disse rammene medfører at du blant annet skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng samt at du ikke skal ha mer i samlet lån enn 5 ganger den årlige inntekten din.

Hva er kreditscore?

Alle kredittopplysningsbyråer har sin egen variant av kredittscore. Dette er typisk en skala på eksempelvis 0- 100 poeng, hvor du er mer kredittverdig jo nærmere du er 100 poeng. Normalt medfører negative betalingsanmerkninger at du havner helt i nederste del av denne skalaen.

Kredittopplysningsbyråene holder informasjonen, om hvordan de vekter de forskjellige forholdene som fremgår av diverse personopplysninger om deg, tett til brystet av konkurransemessige årsaker. Dette gjør at du kan ha en noe bedre kredittscore hos det ene kredittopplysningsbyrået enn hos det andre, til tross for at det er helt like data som ligger til grunn.

Den desidert viktigste enkeltfaktoren som trekker ned kredittscoren betydelig er betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger trekker normalt ned kredittscoren så mye at det medfører automatisk avslag på alle automatiserte prosesser, hvor man søker om lån og kredittkort via internett.

Etter betalingsanmerkninger så er skattetallene fra skattelistene den viktigste enkeltfaktoren i forhold til hvor høy kredittscore du får. Det er tre opplysninger som fremkommer av skattelistene. Dette er nettoinntekt, nettoformue og utliknet skatt.

Problemet er at ingen av disse tallene forteller hele sannheten om din økonomi og kredittopplysningsbyråene har dermed gjort det til rene vitenskapen å beregne seg frem til hva din reelle inntekt, formue og gjeldsbelastning er. Dette medfører at en lav utliknet skatt i forhold til nettoinntekt normalt vil gi en lavere kredittscore, rett og slett fordi det antyder mange fradrag, noe som igjen antyder en høy gjeldsbelastning.

Nå i 2019 blir gjeldsregisteret innført i Norge, og dette er noe kredittopplysningsbyråene vil få tilgang til. Dermed får de et bedre grunnlag til å anslå personens gjeldsbelastning, men siden ikke all gjeld kommer med i gjeldsregisteret, så er det gamle måten å beregne seg frem til hvor stor gjeldsbelastning den enkelte har, fortsatt noe som vil bli vektlagt.

Det som er viktig å merke seg er at all gjeld som blir registrert i gjeldsregisteret, vil påvirke din kredittverdighet i negativ forstand. Siden det kun er usikret gjeld (gjeld fra finansinstitusjoner som ikke er registrert med panteheftelser) som vil fremgå i gjeldsregisteret, samt rentebetingelsene på dette, så vil slik gjeld sannsynligvis påvirke din kredittscore ekstra negativt i forhold til bil og boliglån.

Utover dette er det en rekke faktorer som påvirker din kredittscore, dog i en noe mer begrenset grad. Dette er:

Hvor stabil er din inntekt, formue og skatt?

Jevn økning, uten for mye opp og nedgang, er ideelt. Stabilitet foretrekkes fremfor store svingninger, selv om det er perioder med ekstra høy inntekt.

Flytter du ofte?

Dersom du bytter adresse ofte, så kan dette trekke ned din kredittscore noe. Statistisk så er det større mulighet for at personer som flytter ofte misligholder gjeld, fremfor personer som bor lenge på samme adresse.

Har du en adresse med mange skyldnere i nabolaget?

Enkelte områder har lavere inntekt og mer betalingsmislighold enn andre. Dermed kan din adresse trekke noe opp eller noe ned på din totale kredittscore. Dette er imidlertid en omdiskutert praksis.

Har du mange næringsinteresser?

Næringsinteresser, som styreverv eller ansvarlig deltaker i et firma med personlig ansvar, medfører risiko for betalingsmislighold. Styreansvar i et aksjeselskap kan medføre et erstatningsansvar, men risikoen er langt mindre enn dersom du er deltaker i et firma med personlig ansvar, slik som Enkeltpersonsforetak (ENK), Ansvarlig selskap (ANS) eller selskap med delt ansvar (DA). Dermed så vil en rolle i et AS bare trekke ned litt men en rolle i et ansvarlig selskap vil trekke din kredittscore mer ned.

 Din alder kan påvirke din kredittscore.

Unge mennesker, typisk i 18- 20 årene har statistisk høy risiko for mislighold. Disse har gjerne liten erfaring med å ta ansvar for egen økonomi, samtidig som inntektsmulighetene ofte er begrenset.

I den andre enden av skalaen så kan høy alder også trekke ned kredittscoren, spesielt ved høy alder i kombinasjon av manglende formue. Det er en kjensgjerning at eldre mennesker har en mye høyere risiko for å gå av med døden enn unge mennesker. Dersom disse heller ikke har formue så vil et dødsfall medføre en høy risiko for kreditor, til at krav ikke blir dekket ved dødsfall. Således er det høyere risiko å innvilge lån til eldre mennesker uten formue, noe som også vil trekke ned den totale kredittscore for disse noe.

Dersom du nylig har gått personlig konkurs eller har fått innvilget en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, eventuelt at du har fått åpnet gjeldsforhandlinger etter samme lov, så sidestilles dette med en betalingsanmerkning i forhold til din kredittscore og kredittverdighet.

Dette påvirker ikke din kredittscore:

Oppgjort gjeld.

Oppgjort gjeld, som det tidligere var registret betalingsanmerkning på, skal ikke påvirke din kredittscore. Betalingsanmerkninger skal slettes omgående ved oppgjør. Dersom betalingsanmerkninger likevel henger igjen etter betaling av en sak så går vi nærmere inn på hvordan du går frem for å få slettet dette lenger nede i artikkelen.

Foreldete betalingsanmerkninger.

Betalingsanmerkninger skal normalt slettes i løpet av 4 år, selv om gjelden ikke er oppgjort. Betalingsanmerkninger som gjelder saker hvor det er tatt utleggspant i bolig blir stående så lenge pantet er gyldig. Utleggspant i bolig kan fornyes ved re tinglysning hvert 5 år. Så lenge kreditor eller inkassobyrået passer på å gjøre dette blir også betalingsanmerkningen slettet. Selv om en betalingsanmerkning slettes fordi 4 års fristen er løpt ut, så hindrer dette ikke kreditor å igangsette ne rettslige skritt, noe som bil føre til en ny betalingsanmerkning.

Opplysninger fra skattelistene utover de siste 3 årene.

Det er skatteoppgjøret for de siste 3 årene som kredittopplysningsbyråene har lov til å lagre samt bruke som grunnlag for din kredittscore. På grunn av at skattetallene for foregående år først legges ut høsten etterpå så gjelder det i realiteten for opptil 4,5 år tilbake i tid.

Diskrimineringsforbud.

Det er heller ikke anledning til å benytte opplysninger om etnisitet, hudfarge, religion, politisk tilhørighet, legning og lignende i kredittopplysningsvirksomhet.

Du trenger ikke å bekymre deg for hyppige kredittvurderinger.

I USA er det slik at dersom det foretas kredittsjekk ofte av en person, så trekkes kredittverdigheten og dermed kredittscoren ned. Slik er det ikke i Norge. Det er ikke anledning til å bruke slike historiske data videre i fastsettelsen av kredittverdighet og kredittscore.

Hva kan jeg gjøre for å forbedre min kredittscore raskt?

Det eneste effektive tiltaket for å gjøre noe vesentlig raskt for å forbedre din kredittscore er å sørge for å få slettet eventuelle betalingsanmerkninger.

Mesteparten av din kredittscore er bygget opp rundt dine skattetall fra skatteoppgjøret. Dette er din alminnelige inntekt, eventuelle formue og skatt. Ut ifra disse tre faktorene gjøres det en rekke anslag i forhold til hvordan du ligger an økonomisk.  Siden dette er tall som kun oppdateres en gang i året, og baserer seg på forrige inntektsår, så er det lite du kan gjøre med dette på kort sikt.

Det er imidlertid en ting du kan gjøre for å raskt forbedre din kredittscore noe, selv om du ikke har betalingsanmerkninger. Det er å kvitte deg med roller i næringslivet dersom disse rollene ikke medfører noen positive fordeler for deg. Roller i næringslivet blir sett på som en risikofaktor og ved å trekke deg fra disse kan du forbedre din kredittscore med noen få poeng i løpet av relativt kort tid.

En annen ting du bør gjøre nå som gjeldsregisteret er kommet er å kvitte deg med kredittkort som du ikke bruker. Ubenyttet kredittramme i kredittkort blir registrert i gjeldsregisteret og trekker dermed ned din kredittscore. Behold derfor kun de kredittkort som du bruker til daglig. For de fleste holder det med ett kredittkort med en liten kredittramme til bruk på utenlandsferier og bestillinger på internett.

Hva er kravene til Finanstilsynet ved utlån?

Finanstilsynet setter krav til norske finansinstitusjoner om en forsvarlig utlånspolitikk. Siden dette ikke har vært nok til å begrense utlånsfesten, så har det de iste årene blitt igangsatt en rekke tiltak med tanke på å begrense markedsføringen av usikret gjeld, samt stramme inn på reglene i forhold til boliglån og usikret gjeld som forbrukslån og kredittkort.

Videre er det en del grunnleggende krav i finansavtaleloven som skal sikre alle parter i forhold til at det foretas en forsvarlig kredittvurdering av alle lånesøknader. Dette kravet går også igjen i boliglånsforskriften.

Kraven fra Finanstilsynet ved boliglån:

 • Lånekunden skal ha betjeningsevne. Dette betyr at kunden skal være i stand til å betjene det nye lånet ved siden av andre faste utgifter, samt ha igjen tilstrekkelig med midler til å dekke nødvendige utgifter til livsopphold, til seg selv og sin husstand.
 • Lånekunden skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng. Som en del av vurderingen av betjeningsevnen skal det legges til grunn i vurderingen at kunden fortsatt skal ha mulighet til å betjene sine forpliktelser ved en renteøkning på opptil 5 prosentpoeng.
 • Kundens samlede gjeld kan ikke ved innvilgelse av et nytt lån overstige fem ganger kundens årsinntekt. Det er personinntekt før fradrag og skatt som legges til grunn. Andre inntekter slik som inntekter ved utleie av hybel kan legges til i beregningen.
 • Hovedregelen er at boliglån ikke skal gis i mer enn 85% av en forsvarlig verdivurdering av bolig. Det finnes midlertid et unntak for at inntil 10 % av bankens utlån i hvert kvartal. I tillegg kan det gis finansiering utover dette dersom det stilles tilleggssikkerhet, for eksempel i en annen eiendom.
 • Det skal gjennomføres en forsvarlig kredittvurdering av lånekunden. Dette skal dokumenteres at er utført og vil normalt inneholde gjennomført kredittsjekk med kredittscore, gjennomgang av siste selvangivelse, oppstilling over låntakers faste inntekter og utgifter og verdivurdering av panteobjektet (boligen).

Som det fremgår av ovenstående så er det stor mulighet for at du vil få avslag på søknad om boliglån dersom lånet er for stort i forhold til din inntekt, du ikke tåler en betydelig renteheving eller rett og slett har for dårlig kredittverdighet.

Kravene fra Finanstilsynet ved innvilgelse av usikret gjeld som forbrukslån og kredittkort:

 • Kunden skal ha betjeningsevne. Dette betyr at kunden skal være i stand til å betjene det nye forbrukslånet, kredittkortet eller annen form for nytt lån i form av usikret gjeld, ved siden av andre faste utgifter, samt nødvendige midler til å dekke nødvendig utgifter til livsopphold, til seg selv og sin husstand.
 • Kunden skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng, etter samme prinsipper som ved vurdering av boliglån.
 • Kundens samlede gjeld kan ikke ved innvilgelse av et nytt lån overstige fem ganger kundens årsinntekt, etter samme prinsipp som ved innvilgelse av boliglån.
 • Ovenstående krav kan ses bort i fra ved søknad om kredittkort med lav kredittramme inntil kr 25000,-, forutsatt at lånekunden ikke har andre kredittkort. Dette skal sikre at flest mulig kan oppnå fordeler og forbrukertryggheten som normalt ligger i kredittkort, spesielt på reise og handel på internett.
 • Det skal legges opp til at usikrede lån og kredittkort skal betjenes med månedlige avdrag, samt med en maksimal nedbetalingstid på 5 år. Dog kan banken innvilge midlertidig avdragsutsettelse, dersom det inntrer forhold som inntrer i lånets løpetid og som midlertidig forverrer kundens betalingsevne.
 • Finansforetaket kan avvike fra ovenstående retningslinjer i inntil 5 % av samlet verdi på innvilgede lån.

Det er noe færre krav til innvilgelse av forbrukslån og kredittkort enn ved boliglån, spesielt i forhold til kredittvurderingen som ikke må være like omfattende. Dette selv om det strengt tatt burde vært omvendt.

Boliglån er i forhold til rentesatsene et rimelig produkt samt et nødvendig produkt. Dette er ikke tilfellet med kredittkort og forbrukslån. På den andre siden er det mindre beløp det dreier seg om i forhold til forbrukslån og kredittkort.

Husk at selv om du holder deg innenfor kravene til Finanstilsynet og boliglånsforskriften, så medfører det ingen plikt for banken til å innvilge lån til deg. Det er alltid bankens suverene rett å vurdere hver enkelt lånesøknad individuelt, så lenge beslutningen avgjøres ut ifra et finansielt ståsted i forhold til risiko og ikke diskriminerer i forhold til religion, hudfarge, etnisitet og lignende.

Banken har ikke plikt til å låne deg penger.

Vær klar over at sel om du holder deg innenfor alle ovenstående rammer, så kan du fortsatt risikere å få avslag på en lånesøknad. Det er bankens selvstendige rett å foreta en totalvurdering av hver enkelt lånekunde og ta individuelle beslutninger på grunn av dette.

For alle banker varierer det også hvor mye penger de har mulighet til å låne ut. Dette er fastsatt i en komplisert politikk ut ifra bankenes egenkapital m.m.

Dersom banken for tiden har lite midler tilgjengelig å låne ut, så vil de naturligvis være ekstra strikte med hvem de låner ut pengene til. De vil alltid sikre seg at de har noe i bakhånd til store bedriftskunder og kunder med særdeles høy kredittverdighet.

Dersom du har mistanke om at du har fått avslag på grunn av at banken har lagret gamle negative opplysninger om deg som skulle vært slettet, så kan dette være brudd på gjeldende personvernlovgivning. Du bør i så fall i første omgang kreve innsyn i alt banken har registrert på deg.

Dersom du mener at banken lagrer opplysninger som skulle vært slettet, eller du mistenker at de holder tilbake opplysninger for deg, så kan du rette en klage til Datatilsynet eller Finanstilsynet.

Dersom banken nekter deg lån og opplyser at dette skyldes forhold som må anses som diskriminerende slik som etnisitet, religion, legning og lignende så kan dette omfattes av straffeloven. Det samme gjelder dersom banken nekter på dette mens det samtidig fremstår som åpenbart at du er diskriminert. Dette er dog ofte vanskelig å dokumentere fra kundens ståsted.

Hvordan bli kvitt betalingsanmerkninger?

Den enkleste måten å bli kvitt betalingsanmerkninger på er rett og slett å betale gjelden som er knyttet til betalingsanmerkningene. Imidlertid skjer det innimellom at betalingsanmerkninger ikke blir slettet, selv om gjelden er oppgjort. Dette kan skyldes flere forhold.

Den andre måten å bli kvitt betalingsanmerkninger på er å vente til at disse nås foreldelsesfristen for betalingsanmerkninger. Dette er imidlertid ikke den smarteste taktikken. For det første så betyr det ikke at gjelden foreldes fordi betalingsanmerkningen er foreldet. Kreditor eller inkassobyrået kan når som helst igangsatte nye rettslige skritt, slik som forliksklage eller utleggsforretning, og du får dermed en ny betalingsanmerkning som blir stående i 4 år.

Dersom betalingsanmerkningen skyldes avhold utleggsforretning, hvor det er tatt utleggspant i bolig, så blir anmerkningen stående så lenge dette pantet blir stående. Som vi allerede har nevnt så kan slike panteheftelser fornyes ved retinglysning hvert femte år, slik at du i realiteten ikke blir kvitt betalingsanmerkningen før gjelden er betalt.

Slette betalingsanmerkninger fra namsmannen.

Når inkassobyrået sender en sak til rettslig innkreving i form av en utleggsforretning til namsmannen, så kan de registrere en betalingsanmerkning etter 30 dager, en anmerkning som blir stående som en uoppgjort inkassosak. Denne betalingsanmerkningen har en slettefrist på 4 år.

Når namsmannen imidlertid avholder utleggsforretningen, så vil namsmannen selv sørge for at det registreres en betalingsanmerkning i utleggsregisteret hos løsøreregisteret ved intet til utlegg eller trekk i lønn. Dersom det tas pant eiendom så blir dette registrert i eiendomsregisteret.

Disse betalingsanmerkningene foreligger det pr d.d. dårlige rutiner i forhold til sletting av, og skyldner som har oppgjort gjelden må ofte selv ta initiativ til å få slettet slike betalingsanmerkninger fra utleggsregisteret og eiendomsregisteret.

Dette er registre som kredittopplysningsbyråene igjen vasker sin database mot. Kredittopplysningsbyrået har lov til å ha disse sakene stående som betalingsanmerkninger, så lenge sakene er registrert i disse registrene.

For å få slettet slike betalingsanmerkninger så må du ta kontakt med kreditor, inkassobyrået eller namsmannen.

Det beste er ofte å rette en formell henvendelse til namsmannen først som sist, og kreve at oppføringen slettes i henhold til lov om tvangsfullbyrdelse § 7-28 eller 7.29. Legg ved dokumentasjon på at kravet er betalt.

Kan jeg få privat lån eller lån fra arbeidsgiver?

Retningslinjene i denne artikkelen gjelder kun for aktører i finansbransjen som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. Et privat lån eller lån fra arbeidsgiver kan være et alternativ til et tradisjonelt lån.

Dersom noen i din nærmeste vennekrets eller familie ønsker å gi deg et privat lån, så er det ikke noe i lovverket som er til hinder for dette. Det er også mulighet for å sikre slike lån ved å tinglyse ett frivillig pant i bolig, ett pant som registres i eiendomsregisteret som en heftelse etter andre eksisterende heftelser.

Her er det viktig å være klar over betydningen av prioriteringsrekkefølgen på slike pant ved eventuelt mislighold og tvangssalg. Dette er noe både låntaker og långiver bør sette seg inn i.

Et annet alternativ er å spørre arbeidsgiver om et mindre lån. Arbeidsgiver har mulighet til å gi arbeidstaker lån med lav rente eller rentefritt. Ved rentefrihet utløser det en liten skatteplikt for arbeidstaker. Du kan lese mer om denne muligheten i denne artikkelen hos inkassoguiden hvor du samtidig får en rekke gode alternativer til forbrukslån.

Husk at dersom du skal låne ut penger privat eller som arbeidsgiver, så er det særdeles viktig at du alltid sikrer lånet ved signering av gjeldsbrev ved siden av eventuell pantesikkerhet.

Du kan kjøpe mal på gjeldsbrev hos dokumentbutikken.com.

Undersøk om du har mulighet til å få kommunalt startlån!

Muligheten til å søke om kommunalt startlån for personer med gjeldsproblemer, eller personer som av andre årsaker sliter med å få innvilget lån i tradisjonell bank, er et alternativ som er sterkt underkommunisert i det offentlige rom og den offentlige debatten.

Et kommunalt startlån må ikke følge Finanstilsynets retningslinjer og betalingsanmerkninger skal ikke ha direkte betydning for om lånet innvilges eller ikke. Dessuten gis det konkurransedyktig husbank rente, eventuelt med et tillegg på opptil 0,25 prosentpoeng som kommunen kan legge på for dekke sine administrasjonskostnader.

Du bør således alltid forsøke å søke om et kommunalt startlån før du gir deg i din jakt på boligfinansiering eller refinansiering. Kommunalt startlån gis kun til oppføring av bolig, kjøp av bolig eller til refinansiering for at personer med gjeldsproblemer kan bli boende i eksisterende bolig.

Du kan med andre ord ikke søke forbrukslån i form av et kommunalt startlån men du kan få mulighet til å refinansiere slik gjeld inn i boliglånet i form av et kommunalt startlån dersom dette kan føre til at du og din familie kan bli boende i eksisterende bolig.

Du bør aldri gi opp i jakten på refinansiering dersom du ikke lykkes med å få lån.

Dersom du sliter med flere forbrukslån og kredittkortgjeld ved siden av ditt boliglån, så er det ofte avgjørende for at du skal komme deg ovenpå økonomisk, at du får innvilget en refinansiering av boliglånet hvor du baker inn den usikrede gjelden i boliglånet ditt.

Du bør aldri gi opp å få refinansiering i slike tilfeller. Lytt til begrunnelsen banken gir deg ved eventuelt avslag og forsøk å gjøre noe med dette. Forsøk å innhent ny og høyere verdivurdering samt andre tiltak som kan øke muligheten for å få innvilget et slikt refinansieringslån.