Jeg sliter med mye gammel gjeld og har for lengst mistet oversikten. Jeg har forstått at gjeld foreldes, men er usikker på hva som skal til for at gjeld foreldes, og om jeg må foreta meg noe for å påberope meg foreldelse av en fordring. Når foreldes gjeld og hva betyr det at gjeld er foreldet?

Den alminnelige foreldelsesfristen på gjeld er 3 år. På gjeld som er sikret med et eksigibelt gjeldsbrev eller gjelder pengelån, så er foreldelsesfristen 10 år.

 Dersom det er avsagt dom, inngått rettsforlik (typisk i forliksrådet) eller annen avgjørelse i domstolene, så gis kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år. Det samme gjelder ved tvangsfullbyrdelse, slik som avholdelse av utleggsforretning, dersom hele kravet ikke blir innfridd ved tvangsfullbyrdelsen.

Når gjeld er foreldet så har kreditor mistet sin rett til å kreve oppfyllelse. Kravet kan dermed ikke drives inn, men kreditor kan fortsatt motta betaling uten plikt til å tilbakebetale dette, dersom betalingen er gjort ved en feil.

Foreldelsesfristen kan avbrytes flere ganger, både av kreditor og debitor.

Foreldelsesfristen er ikke absolutt, da den kan avbrytes enten ved rettslige skritt fra kreditors side eller ved erkjennelse fra skyldners side. Dersom foreldelsesfristen brytes, begynner denne å løpe på nytt igjen.

Eventuelt så gis det en ny frist, slik som ved rettslige skritt og tvangsfullbyrdelse, hvor det settes ny foreldelsesfrist på 10 år.

Dersom kreditor passer på å hele tiden igangsette fristavbrytende tiltak, så kan i prinsippet et pengekrav følge skyldner hele livet. Det er i slike tilfeller kun oppgjør eller en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, som kan frita skyldner fra betalingsansvar.

Siden fristavbrytende tiltak fra kreditors side medfører stadige rettslige skritt, noe som koster penger, så vil spesielt småkrav ofte bli foreldet etter at den alminnelige foreldelsesfristen på 3 år nås.

For noe større krav slik som kredittkortgjeld og forbrukslån, så må skyldner imidlertid påregne at kreditor forfølger kravet med fristavbrytende tiltak, ikke minst på grunn av den voldsomme renten som fører til at kravet vokser betydelig med tiden. Dermed kan kreditorene ta seg råd til å bruke mye penger på fristavbrytende tiltak, selv om det kun ender opp med at et fåtall av slike krav ender opp med innfrielse.

Hva betyr det at gjeld er foreldet?

Når gjeld er foreldet, så har kreditor mistet sin rett til å kreve oppfyllelse. Dette betyr at kravet ikke kan kreves inn via inkasso, eller at det kan igangsettes rettslige skritt. Kreditor har med andre ord tapt sin rett til å kreve betaling av deg.

Foreldelse av gjeld er endelig. Det betyr at gjelden ikke på noen måte kan bringes til live igjen, for eksempel ved skyldner indirekte erkjenner gjelden ved å betale en delbetaling ved en feil, fordi skyldner ikke var klar over at gjelden var foreldet.

Selv om kreditor har tapt sin rett til å kreve oppfyllelse, så betyr dette ikke at kreditor har lov til å ta imot frivillig betaling av gjelden. Dersom en slik betaling er gjort ved en feil fra skyldners side, så vil kreditor heller ikke være pliktig til å tilbakebetale kravet.

Dersom en innbetaling derimot er presset frem av kreditor, ved trusler om rettslige skritt eller igangsetting av rettslige skritt etter at foreldelse er nådd, så vil imidlertid skyldner ha en god sak ved et krav om tilbakebetaling. Dersom et slikt krav derimot er sendt før foreldelse og skyldner betaler etter foreldelse, så har kreditor rett til å beholde innbetalingen.

Det er således viktig at du i tvilstilfeller er påpasselig med å undersøke om kravet kan være foreldet, før du i forbindelse med en økonomisk opprydding eventuelt innfrir gamle forfalte krav. Dette gjelder selvfølgelig ikke dersom du uansett av moralske grunner vil gjøre opp for deg.

Hvordan avbrytes foreldelsesfristen på gjeld?

Det er flere måter foreldelsesfristen kan avbrytes på. Dette først og fremst i form av erkjennelse eller rettslige tiltak, typisk forliksklage eller utleggsforretning.

Erkjennelse av gjeld ved delbetaling eller løfte om betaling.

Dersom skyldner foretar delbetaling eller gir løfte om betaling, så regnes dette som erkjennelse av gjelden og foreldelsesfristen brytes.

Erkjennelse av gjelden.

Dersom skyldner uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner gjelden, så byter en slik erkjennelse foreldelsesfristen. Av bevismessige hensyn så bør dette være skriftlig.

Rettslige skritt bryter foreldelsesfristen.

Dersom kreditor innen kravets foreldelsesfrist igangsetter rettslige skritt for å få dom, skjønn, voldgiftsdom eller tilsvarende avgjørelse, så bryter dette foreldelsesfristen. Et typisk eksempel på dette er en forliksklage til forliksrådet. Det er datoen et slikt tiltak sendes til retten som er avgjørende i forhold til om foreldelse allerede er nådd eller ikke.

Tvangsfullbyrdelse avbryter foreldelsesfristen.

Tvangsfullbyrdelse er tiltak som bryter foreldelsesfristen når dette igangsettes mot skyldner, typisk ved begjæring om utleggsforretning til namsmannen.

Gjeldsforhandlinger eller konkurs avbryter foreldelsesfristen.

Dersom skyldner får åpent gjeldsforhandlinger etter konkursloven eller gjeldsordningsloven, eller går personlig konkurs, så avbrytes foreldelsesfristen.

Dersom skyldner sender saken inn til klagenemnd avbrytes foreldelsesfristen.

Dersom skyldner selv bringer inn saken for en klagenemnd, forbrukerrådet, forbrukerklagenemnda og en rekke andre klageorganer, så bryter også dette foreldelsesfristen. Dersom en sak klages inn til Finansklagenemnda inkasso, så brytes ikke foreldelsesfristen på hovedkravet da nemnda kun behandler tvist rundt inkassoomkostningene.

Når begynner foreldelsesfristen å løpe?

Som en tommelfingerregel kan man som et utgangspunkt regne opprinnelig forfallsdato for kravet, som utgangspunktet for når foreldelsesfristen løper fra.

Dette gjelder imidlertid ikke alltid. Det er nemlig det tidspunktet kreditor tidligst kunne kreve oppfyllelse av kravet, som skal være utgangspunktet for foreldelse. Siden dette normalt vil sammenfalle med forfallsdatoen kreditor har satt, så er dette en grei tommelfingerregel, men ofte kan et krav foreldes tidligere enn man tror, dersom kreditor har somlet med faktureringen.

I praksis betyr dette at dersom kreditor somler med å fakturere et krav som kunne vært fakturert tidligere, så regnes foreldelsesfristen fra det tidspunktet kreditor kunne ha fakturert kravet, ikke når kreditor faktisk valgte å gjøre dette.

Veldig ofte vil det være fastsatt en fast forfallsdato i en avtale. I en husleieavtale er det gjerne avtalt en fast forfallsdato hver måned, hvor leietaker uoppfordret skal betale husleien inne. Da er det denne datoensom er utgangspunktet for beregningen av foreldelse, uavhengig av når utleier velger å purre opp betalingen.

For krav som oppstår ved mislighold, så løper foreldelsen fra det tidspunktet misligholdet oppstod. Når kreditor velger å påpeke misligholdet er dermed irrelevant i forhold til foreldelse.

Dersom kreditor ikke har kunnet fremme sitt krav på grunn av manglende kunnskap om fordringen eller skyldneren, så foreldes kravet tidligst ett år etter at dette. Det samme gjelder dersom andre forhold foreligger som kreditor ikke kan lastes for eller at skyldner har forlatt riket og kreditor ikke har hatt mulighet til å forfølge kravet i annet land med rimelig verneting (ett anerkjent og fungerende rettsvesen).  Dog kan slike forhold ikke utsette foreldelsestiden mer enn 10 år på grunn av slike forhold.

Må jeg foreta meg noe for at foreldelse skal tiltre?

Skyldner trenger ikke å foreta seg noe som helst, for å påberope seg foreldelse. Et foreldet krav er og blir foreldet.

Dog er det likevel fornuftig å ta kontakt med fordringshaver eller inkassobyrået, dersom du mottar krav på noe du mener er foreldet, for å få avklart eventuelle uklarheter.

Dersom kravet er mer enn 3 år, eller 10 år for et krav som gjelder pengelån eller er sikret med gjeldsbrev, så må kreditor kunne dokumentere at foreldelsen er brutt. Dette vil normalt være i form av kopi av rettslige dokumenter, men kan også være dokumentasjon på at skyldner har erkjent kravet. Dette kan være ved å vise til innbetaling eller en skriftlig henvendelse fra skyldner som er formulert slik at det kan tolkes som en erkjennelse.

Du bør ikke godta et notat om en angivelig telefonhenvendelse, hvor gjelden skal ha blitt erkjent muntlig. Vel og merke dersom du ikke erkjenner selv at dette faktisk har skjedd. Selv om en muntlig erkjennelse har samme betydning som en skriftlig erkjennelse, så står kreditor dårlig stilt i forhold til å bevise at dette faktisk har skjedd.

Har kreditor lov til å kreve inn avskrevet gjeld?

Det at en kreditor avskriver en fordring som tapt i sitt regnskap, så påvirker ikke foreldelsesfristen eller kreditors rett til å kreve inn kravet ellers. Regnskapsmessig avskrivning er kun et regnskapsmessig spørsmål og har ingen virkning fra eller til, med tanke på skyldners plikt til å betale gjelden eller kreditors rett til å kreve oppfyllelse.

Renter foreldes alltid etter 3 år uten fristavbrytende tiltak.

Ved signert gjeldsbrev og pengelån gjelder det en foreldelsesfrist på 10 år. Det samme gjelder etter rettslige skritt, konkursbehandling, gjeldsordning, og tvangsfullbyrdelse slik som avholdelse av utleggsforretning. I alle slike tilfeller gis det en ny foreldelsesfrist på 10 år.

Selv om det er gitt en ny foreldelsesfrist på 10 år i slike saker, så foreldes senere påløpte renter fortsatt fortløpende. Dette betyr at renter som er påløpt etter et slikt forhold, som gir kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år, har funnet sted, fortsatt foreldes etter 3 år.

Det betyr at dersom skyldner ikke fortløpende har erkjent kravet underveis etter et slikt forhold, så kan det ikke kreves renter for mer enn de siste 3 årene, selv om kreditor holder seg innenfor selve foreldelsesfristen på 10 år på resten av kravet. Vi påpeker at dette kun gjelder renter påløpt etter siste tiltak som ga kravet en ny tiårsfrist.

Det er forøvrig redegjort nærmere for dette temaet i denne artikkelen hos inkassoguiden.

Inkasso på foreldet gjeld bør innrapporteres til Finanstilsynet.

Når et krav er foreldet så har kreditor mistet sin rett til oppfyllelse. Det er imidlertid litt ulike oppfatninger om kreditor har lov til å sende betalingsanmodninger uten trussel om rettslige skritt. Uansett vil dette ikke få noen negative konsekvenser for kreditor.

Dersom slike betalingsanmodninger sendes via et inkassobyrå, uavhengig om det trues med rettslige skritt eller ikke, så fremstår inkassobyrået som legitimerende for kravet. Dette vil dermed alltid være i strid med god inkassoskikk og bør dermed innrapporteres til Finanstilsynet.

Før du gjør dette bør du imidlertid først ta kontakt med inkassobyrået og påberope deg foreldelse og be dem dokumentere det motsatte, dersom de mener at foreldelsesfristen er brutt. Dette for å forsikre deg om det ikke foreligger forhold som har gått deg hus forbi og du dermed skyter deg selv litt i foten.

Foreldelsesloven er der av en grunn.

Det er flere grunner til at vi har lover som omhandler foreldelse. Dette gjelder ikke bare pengekrav, men også andre forhold som straffesaker og lignende.

Dette er ikke fordi skyldnere eller skyldige skal få en mulighet til å lure seg ut av gjeld eller straffbare forhold. Det er imidlertid fordi at bevis blir eldre, ting blir glemt og dokumenter forsvinner.

Foreldelsesloven er der for å beskytte mot at man skal bli dømt på et feil grunnlag, samt for at en sak ikke skal plage en person som skal gå i uvisshet i det uendelige, uten at forholdet blir avklart.

Andre spesielle forhold som kan påvirke foreldelsesfristen:

Ovenstående omhandler ikke alle forhold rundt foreldelse. Det er en rekke forhold som bryter eller utsetter foreldelsesfristen i spesielle saker, men som ikke er relevant for folk flest.

Eksempler på dette er at ved krav på skadeserstatning så løper foreldelsesfristen først fra den dagen skadelidte fikk kjennskap om skaden og den ansvarlige. Ved gruppesøksmål gjelder det også spesielle regler for å nevne noe. Dersom du er involvert i en spesiell sak, så kan det derfor være fornuftig å rådføre deg med advokat for å få avklart om det aktuelle forholdet er foreldet eller ikke.

Lov om foreldelse av fordringer gjelder ikke bare typiske regninger som du og jeg mottar i posten. Foreldelsesloven gjelder også forhold som foreldelse av gavekort og tilgodelapper i butikker.

Foreldelsesloven omfatter også regler som gir deg rett til å fremme et krav mot banken, hele 20 år etter at de har sendt deg varsel om at de avslutter en konto som du ikke bruker.

Forliksrådene og namsmennene har dårlig kunnskap om foreldelse av gjeld.

Det skjer rett som det er at det igangsettes rettslige skritt eller tvangsfullbyrdelse, på krav som er foreldet eller hvor renter er delvis foreldet. Svært ofte vil dette ikke oppdages eller påpekes i forliksrådet eller av namsmannen.

Problemet er at dersom forliksrådet eller namsmannen ikke reagerer på dette og du heller ikke påpeker dette, så blir dette tatt med i det påfølgende tvangsgrunnlaget som blir lagt til grunn for senere kravberegninger.

Dersom du ikke protestere på dette og eventuelt anker en avgjørelse til tingretten innen ankefristen, så ender du fort opp med å tape din rett og du blir i realiteten dømt til å betale et foreldet krav. Det holder med andre ord ikke alltid å ha rett, du må også få rett, og dette må du gjerne delta aktivt for å få gjennom.

Dersom et foreldet krav sendes inn til rettslig behandling eller tvangsfullbyrdelse av et inkassobyrå eller advokat, så bør dette alltid følges opp med innrapportering til Finanstilsynet eller tilsynsrådet for advokater.