Ordet gjeldssanering benyttes ofte i forbindelse med ett opprydningsarbeidet man har for å få redusert eller slettet gjeld. Det er imidlertid mye forvirring som oppstår på grunn av forveksling av ord og uttrykk. Vi har derfor valgt å skrive denne artikkelen for å rydde opp i jungelen av ord som gjeldssanering, gjeldsordning, gjeldsavtale, gjeldssletting og mye mer.

Gjeldssanering er et generelt utrykk som benyttes i forbindelse med det resultatet som oppnås etter en eller annen form for gjeldsforhandlinger. Gjeldsforhandlinger er ikke omtalt direkte i lovverket, men begrepet benyttes ofte for å beskrive en frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Gjeldssanering er det samme som reduksjon eller sletting av gjeld.

Gjeldssanering er ikke annet enn at det oppnås en frivillig avtale, eller en rettslig kjennelse, om at gjeld skal reduseres eller slettes.

En rettslig kjennelse kan være en stadfestelse av en gjeldsordning for en privatperson etter gjeldsordningsloven, eller det kan være en kjennelse etter gjeldsforhandlinger etter konkursloven hvor foretaket som er skyldner får en tvungen akkord.

En frivillig avtale kan være så enkelt at skyldner selv har kontaktet inkassobyrået og tilbudt et redusert engangsoppgjør, en løsning som inkassobyrået har akseptert.

Hva er en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven?

Veldig mange som snakker om gjeldssanering, tenker på en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. En gjeldsordning er ment som en siste utvei for personer som har opparbeidet så mye gjeld at de er varig ute av stand til å betjene denne gjelden. Disse skal ved en gjeldsordning få en mulighet til en ny økonomisk start.

En gjeldsordning etter gjeldsordning kan være frivillig eller tvungen. Hovedprinsippet er at man over en periode på 5 år skal beholde den delen av sin inntekt som er nødvendig til livsopphold og boutgifter, til seg selv og sin familie.

Det overskytende skal i gjeldsordningsperioden gå til betjening av gjelden som er omfattet av gjeldsordningen. Når gjeldsordningsperioden er utløpt, så skal gjenstående gjeld slettes. Det finnes imidlertid unntak dersom skyldner mottar arv, spillegevinst eller lignende av betydelig størrelse, de første to årene etter gjeldsordningsperioden er utløpt.

Hvordan oppnå gjeldssanering ved en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven?

Namsmannen er pliktig til å hjelpe skyldner med å søke gjeldsordning, samt ta imot søknaden om åpning av gjeldsforhandlinger.

Det er en del forutsetninger for at skyldner kan få åpnet gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven.  Dette er blant annet:

  • Skyldner må selv ha forsøkt å komme frem til en avtale med kreditorene. Dette kan løses ved å oppsøke den kommunale gjeldsrådgivningstjenesten før man søker om åpning av gjeldsforhandlinger.
  • Skyldner kan som en hovedregel få gjeldsordning en gang i løpet av livet. Dersom skyldner har fått gjeldsordning tidligere så taler dette sterkt imot åpning av nye gjeldsforhandlinger og ny gjeldsordning.
  • Skyldner må være varig ute av stand til å betjene gjelden. Det betyr at den totale gjeldsbyrden, skal ses i sammenheng med skyldners inntekt og fremtidige inntektsmuligheter.
  • En større del av gjelden kan ikke være av ny dato. Dette for at skyldner ikke skal ta opp mest mulig gjeld i et ledd for å innordne seg til en gjeldsordning.
  • Skyldners disposisjoner skal ikke bære preg av at denne har stiftet mest mulig gjeld med tanke på å oppnå en gjeldsordning.
  • Dersom en større del av gjelden er knyttet til straffbare handlinger, så skal dette tale mot at det åpnes gjeldsforhandlinger med tanke på gjeldsordning. Det er ekstra skjerpende dersom det gjelder gjeld tilknyttet straffbare handlinger de siste 3 årene.
  • Dersom en stor del av gjelden er knyttet til skatte og avgifts gjeld, så skal det mer til for å få åpnet gjeldsforhandlinger samt få innvilget en gjeldsordning.

Dersom du mener at du oppfyller kravene til å få gjeldsordning, så bør du snarest oppsøke en gjeldsrådgiver, gjerne den gratis kommunale gjeldsrådgivningstjenesten. Du kan kontakte NAV eller namsmannen for å bli henvist til denne. Alle norske kommuner er pålagt å ha et tilbud om kommunal gjeldsrådgivning.

Det er i utgangspunktet ingenting i veien for at du selv kan ta jobben med å komme frem til en løsning med kreditorene, men erfaring viser at namsmennene fort blir mer pirkete i slike saker.

Dersom det er åpenbart at forhandlinger med kreditorene ikke vil føre frem, så kan denne forutsetningen for å få åpnet gjeldsforhandlinger ses bort ifra.

Når du har fått åpnet gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven.

Når gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven er åpnet, så vil namsmannen bistå deg med all videre fremdrift i saken. Namsmannen vil tilskrive alle kjente kreditorer som du opplyser om, og åpning av gjeldsforhandlinger blir tinglyst med en oppfordring til alle kreditorer om å melde krav de mener å ha mot deg.

Namsmannen vil deretter sammen med deg sette opp et forslag til en frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, et forslag som sendes alle kreditorer. Dersom alle kreditorene godtar forslaget så blir dette stadfestet. Avslag må begrunnes med saklige argumenter.

Dersom en eller flere kreditorer ikke godtar forslaget, så kan forslaget enten tilpasses innsigelsene til dette, eller sendes inn til tingretten for å begjære tvungen gjeldsordning. Det er da tingrettsdommeren som skal avgjøre om skyldner skal innvilges gjeldsordning eller ikke.

Hvis tingretten beslutter at skyldner innvilges tvungen gjeldsordning, så stadfestes denne dersom ingen kreditorer anker beslutningen innen en ankefrist.

Du kan lese mer om gjeldsordning i denne utfyllende artikkelen som vi tidligere har posten om gjeldsordning. Det er namsmannen i din kommune som skal bistå deg med gjeldsordningssaken.

Hva har jeg rett til å beholde under en gjeldsordning?

Som en hovedregel må du selge unna det du har av formuesgoder, for å få innvilget gjeldsforhandlinger. Namsmannen kan bistå deg med veiledning i denne sammenhengen.

Det finnes imidlertid en mulighet til å beholde bolig, samt bli boende i eid bolig, under gjeldsordningsperioden. Dette forutsetter at det ikke er støtende og til vesentlig ulempe for kreditorene.

I mange tilfeller er det faktisk til kreditorfellesskapets beste at skyldner beholder boligen, da dette i mange tilfeller vil medføre lavere boutgifter, ved at boliggjelden rentebetjenes i gjeldsordningsperioden, enn dersom skyldner skal leie bolig i gjeldsordningsperioden.

Dersom skyldner har barn med sterk tilknytning til lokalmiljøet, eller det foreligger andre sosiale forhold av vesentlig betydning, så kan også spille inn.

Gjeld som er sikret med pant i boligen, tilsvarende taksert markedsverdi under gjeldsforhandlingene med et tillegg på 10 %, blir da stående og må rentebetjenes under gjeldsordningsperioden, som en del av boutgiftene. Når gjeldsordningsperioden er over, så må kreditorene som har pant i boligen nedbetales som annen vanlig boliggjeld til rentebetingelser fastsatt i gjeldsordningen.

Under gjeldsordningsperioden, så har skyldner rett til å beholde den delen av sin inntekt som er nødvendig til å dekke nødvendige utgifter til boutgifter og livsopphold til seg og sin familie. Det benyttes fastsatte satser for hva skyldner har rett til å beholde til boutgifter og livsopphold ved gjeldsordning.

Dersom skyldner har bil, og han eller andre i husstanden er avhengig av denne for å komme seg til jobb eller utdanning, så kan en bil beholdes under gjeldsordning, dersom denne har en verdi under folketrygdens grunnbeløp (ca. kr 100000,-).

Det samme gjelder dersom skyldner har behov for å beholde bil på grunn av sykdom, uføre eller andre sterke velferdsbehov. I slike tilfeller kan også grensen på folketrygdens grunnbeløps ses bort i fra. Det betyr at en såkalt trygdebil normalt kan beholdes under gjeldsordning.

Hvordan oppnå en frivillig utenrettslig gjeldssanering?

En gjeldssanering etter gjeldsordningsloven, er som vi har vært inne på en aller siste utvei med mange ulemper og begrensninger for skyldner.

I de aller fleste tilfeller med alvorlige gjeldsproblemer, så er det bedre for skyldner å forsøke å få til en egen privat avtale med kreditorene, en avtale som gjerne inneholder en delvis form for gjeldssanering.

Det er i praksis ingen begrensninger for hvordan en slik avtale ser ut, så lenge det går til skyldners fordel. En avtale som sterkt utnytter skyldner som ikke er næringsdrivende derimot, kan være ugyldig med henvisning til blant annet at det er brudd på god inkassoskikk og forretningsskikk m.m.

Vi kan imidlertid trekke opp noen typiske eksempler på hvordan el slik frivillig avtale med delvis gjeldssanering an se ut:

  • Det gjøres avtale om at alle gjeldsposter skal betales ned i avdrag. Så lenge avdragene opprettholdes, så påløper det ikke renter eller andre omkostninger.
  • Skyldner får til en refinansiering på siden til dekning av all gjelden, forutsatt at kreditorene sletter en betydelig del av gjelden, eventuelt at påløpte renter og omkostninger slettes.
  • Det gjøres en frivillig utenrettslig avtale om gjeldssanering med kreditorene, etter prinsippene i gjeldsordningsloven. Med andre ord at skyldner skal betjene det den kan av gjelden i 5 år og deretter slettes resterende.

Det siste alternativet er det imidlertid vanskelig å få kreditorene med på, da de da ikke har noe å tape på å avslå forslaget og la skyldner søke gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Forslaget fra skyldner bør derfor i slike saker tilby kreditorene noe ekstra som de ikke vil få ved en gjeldsordning, for at et slikt forslag skal ha en mulighet til å gå gjennom.

Hvordan forhandle med kreditorene?

Det er ikke alltid like lett å forhandle med kreditorene. Slik det norske systemet fungerer i dag med mulighet til å la skyhøye rentesatser løpe i det uendelige, så vil kreditor ofte se gevinst i å avvise alle forslag til redusert oppgjør, rett og slett fordi det er mye å tjene på at saker fortsetter å forrente seg fremover.

Risikoen med at skylder søker gjeldsordning er derfor verdt å ta, og dermed er det vanskelig for skyldner å få til en slik avtale.

Du kan lese mer om denne problemstillingen i denne artikkelen hos inkassoguiden som forklarer hvorfor det er så vanskelig å forhandle om reduksjon av gjeld.

Dette betyr ikke at det er umulig å forhandle om reduksjon av gjeld. Det er alltid en fordel å ha penger for hånden som tilbys som et endelig redusert engangsoppgjør. Jo mer du lykkes i å overbevise kreditor eller inkassobyrået om at dette er den beste muligheten de noen gang får, jo større mulighet til at ditt forslag aksepteres.

Det finnes i dag en rekke firmaer som driver en slags kombinert gjeldsrådgivningstjeneste og refinansieringshjelp. Det disse egentlig driver med er å få på plass avtaler om et redusert engangsoppgjør med kreditorene, samtidig som de hjelper deg med å få innvilget et refinansieringslån.

Dette er for mange en god løsning. Baksiden er at disse aktørene gjerne forsyner seg grovt av potten og ordner deg dyrere lån enn nødvendig. Det lånet de skaffer deg er gjerne fra den aktøren som gir dem høyest provisjon, og ikke det lånet som er mest gunstig for deg.

Til tross for alt dette, så er disse aktørene ofte mye dyktigere enn folk flest, til å få på plass gode avtaler om et redusert engangsoppgjør. Når disse tar kontakt med inkassobyråene, så vet inkassobyrået at de har en profesjonell aktør på andre siden av bordet, og at dersom de aksepterer et forslag så kommer det faktisk penger.

Oppsummert så vil det derfor likevel lønne seg for mange skyldnere å benytte slike aktører, rett og slett fordi det endelige totale regnestykket ser bra ut for skyldner, selv om rådgiveren har forsynt seg grovt av kaken.

Det er også verdt å merke seg at skyldner ikke har noen lojalitetsplikt til den aktøren som har innvilget refinansieringen. Så fort en refinansiering er på plass og gammel gjeld er innfridd og betalingsanmerkninger er slettet, så er skyldner i en helt annen situasjon. Skyldner kan nå selv forhandle med banker for å få flyttet lånet over til dem til mye bedre betingelser.

Det er full avtalefrihet ved utenrettslige avtaler.

Det er viktig å påpeke at ved frivillige utenrettslige gjeldsforhandlinger med tanke på å få til en form for gjeldssanering, så er det full avtalefrihet.

Det bety at partene i utgangspunktet står helt fritt til å avtale kreative løsninger, dog er skyldner i egenskap av å være forbruker til dels beskyttet av lovverket mot urimelige avtaler som strider mot prinsipper som god inkassoskikk, god forretningsskikk og lignende.

Denne avtalefriheten kan skyldner utnytte til å fremme svært kreative forslag, selv om disse ikke står i noen skolebøker for å si det slik.

Bør jeg benytte en gjeldsrådgiver for å få gjeldssanering?

De fleste moderne gjeldsrådgivere i dag samarbeider med banker og finansieringsinstitusjoner for å få til en refinansiering i kombinasjon med delvis ettergivelse av gjelden. På denne måten så skaffer gjeldsrådgiveren seg selv et inntektsgrunnlag, ved at det tas provisjon av lånet samt at de får provisjon av utlåner for å formidle lånet.

Den tradisjonelle gjeldsrådgiveren, som forsøker å få til en nedbetalingsavtale eller en utenrettslig avtale etter gjeldsordningslovens prinsipper, har et dårlig næringsgrunnlag i dag, dersom de ikke samtidig har et samarbeid med banker.

Disse er avhengig av å få betalt direkte av skyldner, personer som kommer til dem fordi de i utgangspunktet er håpløst insolvente. Dette har ført til mye useriøse aktører i denne bransjen fordi de dermed blir tvunget til å være veldig kreative og utspekulerte, for å få sin betaling av skyldnerne.

Mange av disse gjeldsrådgiverne har derfor svært ugunstige avtaler som må signeres ved inngåelse av samarbeidet, noe som kan medføre betydelige heftelser og betalingsforpliktelser for skyldnere.

Svaret på spørsmålet i deloverskriften må derfor være tja. Dersom du ikke har psykisk overskudd til å ta tak i problemet selv, så kan gjeldsrådgiver med samarbeid med finansieringsinstitusjoner, være et fornuftig valg.

Tradisjonelle gjeldsrådgiver derimot, som ikke tilbyr slike refinansieringsløsninger, kan fort bli en negativ opplevelse. I slike tilfeller kan du like gjerne benytte den gratis gjeldsrådgivningstjenesten til kommunen.

Dersom du har en så lav inntekt, samt fremtidige inntektsmuligheter, at en refinansiering ikke vil hjelpe deg siden du fortsatt blir sittende med betydelig gjeld, så vil det å sikte seg inn på en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven normalt være det mest fornuftige.

Det Luksusfellen gjør er en form for gjeldssanering.

De fleste av oss har sett på tv- programmet Luksusfellen på TV3. I de aller fleste tilfeller ordner de en gjeldssanering, ved de ordner en refinansiering som inkluderer samling av gjelden i et nytt lån, gjerne med en betydelig reduksjon av kravet. I andre tilfeller forhandler de frem gunstige nedbetalingsavtaler med den enkelte kreditoren for skyldner.

Alt dette er en form for gjeldssanering, og forutsetter at skyldner har noen midler til overs etter at den nye avtalen er på plass, for at dette skal ha noe for seg.

Det er viktig å huske at i TV- programmet Luksusfellen, så er det profesjonelle aktører som hjelper skyldner. Samtidig så har de den forsterkede effekten av å være media. Kreditorene er dermed livredde for å bli dummet ut på TV, og er mer tilbøyelige til å inngå avtaler som de ellers ikke hadde gått med på.

Du kan selv oppnå deler av denne effekten, med unntak av medieeffekten, ved å benytte en profesjonell aktør til å hjelpe deg med å få til en refinansiering, som inkluderer et nytt lån med bedre betingelser, samt at gammel gjeld reduseres noe før den innfris og bakes inn i det nye lånet.

Dersom du har bolig med friverdi, så har du alltid et mye bedre utgangspunkt for å få til en refinansiering av misligholdt gjeld. Selv om du i en slik situasjon har pådratt deg en rekke betalingsanmerkninger, så er det godt mulig at du kun få bakt inn denne gjelden i eksisterende boliglån.

Dette er i så fall noe du kan forsøke helt på egenhånd, uten å få hjelp av en gjeldsrådgiver. Les gjerne denne artikkelen først, om hvordan du baker gjeld inn i huslånet, en artikkel som gir deg mange gode råd i denne prosessen.

Skaff deg en mini gjeldssanering, ved å prute på inkassokravet før du betaler.

En gjeldssanering trenger ikke alltid å være en omfattende affære. Selv om du bare skal innfri ett enkelt krav, eller at du selv ordner en refinansiering ved at du baker inn gjeld i boliglånet, så bør du alltid prute på gjelden før du innfrir dette. Dette gjelder spesielt dersom det er et gammelt inkassokrav, hvor det er påløpt mye inkassoomkostninger og renter.

Veldig ofte så har saksbehandler fullmakt til å akseptere mindre reduksjoner på stående fot. Ring inn og si at dersom de godtar et bestemt beløp, så har du mulighet til å betale i dag. Hvis ikke, så vet du ikke om denne muligheten kommer tilbake.

Saksbehandlere hos inkassobyråene har gjerne månedlige eller kvartalsvise budsjetter de må oppfylle. Dette kan du utnytte til din fordel ved å tilby en rask og problemfri løsning på dagen. Utnytt dette til din fordel.