Når du søker om lån, kredittkort, mobiltelefonabonnement og mye mer, så er det vanlig praksis at det foretas en kredittsjekk av deg før en avtale inngås. Men hva er egentlig en kredittsjekk og hvilke opplysninger om deg fremlegges, når noen foretar en kredittsjekk av deg?

En kredittsjekk vil normalt medføre at det foretas en kredittvurdering via et kredittopplysningsbyrå for å avklare din finansielle situasjon. Dette inkluderer historiske skattetall, opplysninger fra gjeldsregisteret, samt om du er registrert med betalingsmislighold i form av betalingsanmerkninger.

Ut ifra opplysningene som legges til grunn ved en kredittsjekk gis du en kredittscore fra kredittopplysningsbyrået. Gjeldende kredittscore for en person anslår hvor sannsynlig det er at et tenkt kundeforhold vil ende med betalingsmislighold.

En kredittsjekk kan strengt tatt også foretas uten å gå via et kredittopplysningsbyrå. En mulig kreditor kan be deg fremlegge en rekke opplysninger, som kopi av lønnslipper og selvangivelse, samt sjekke en rekke offentlige registre. På bakgrunn av alle disse opplysningene kan det dannes et relativt godt bilde av din økonomiske situasjon.

Det er i praksis kun rene betalingsanmerkninger som ikke kan fanges opp på annen måte, enn via en tradisjonell kredittsjekk via et kredittopplysningsbyrå. Likevel kan dette ofte fanges opp via offentlige registre, som motorvognregisteret og eiendomsregisteret, dersom det er tatt pant i bil eller bolig ved avholdelse av en utleggsforretning.

Hvilket lovverk regulerer kredittopplysningsvirksomhet?

Det er kun foretak som er gitt konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet, som har lov til å lagre kredittopplysninger og utføre kredittsjekk av privatpersoner, på vegne sine kunder.

For at det skal være lov gjennomføre en kredittsjekk og utlevere kredittopplysninger, så må det foreligge et saklig behov. Et saklig behov er dersom det skal gjennomføres et salg eller opprettes et kundeforhold som medfører et kredittelement.

Kredittopplysningsvirksomhet var opprinnelig regulert av personopplysningsloven. Personopplysningsloven med forskrifter er imidlertid utgått da personopplysningsloven er erstattet av personvernforordningen som gjelder i hele EU og EØS området.

Problemet med dette er at personvernforordningen ikke omhandler kredittopplysningsvirksomhet slik dette fungerer i Norge. På grunn av dette har departementet igangsatt et arbeid med å få en egen kredittopplysningslov på plass.

I mellomtiden er det derfor fastsatt egne overgangsregler som sier at de gamle konsesjonsvilkårene for kredittopplysningsvirksomhet, som var basert på den gamle personopplysningsloven, fortsatt skal gjelde.

Hvilke opplysninger registreres hos et kredittopplysningsbyrå?

Opplysningene som kredittopplysningsbyrået legger til grunn, når det gjennomføres en kredittsjekk av en privatperson, fremgår av konsesjonsvilkårene som gjelder for kredittopplysningsvirksomhet.

Følgende opplysninger har kredittopplysningsbyrået lov til å ha registrert om deg:

 • Vi kommer tilbake lenger ned i artikkelen med en nærmere gjennomgang av dette.
 • Historiske skattetall fra skattelistene for de 3 siste årene dette er lagt ut.
 • Opplysninger fra det nye gjeldsregisteret.
 • Begrensede opplysninger fra folkeregisteret slik som fødselsnummer og adresse, men ikke familiære relasjoner.
 • Opplysninger fra løsøreregisteret, slik som resultat av avholdt utleggsforretninger og registrerte heftelser.
 • Opplysninger fra eiendomsregisteret, inkludert heftelser på eiendom.
 • Opplysninger fra Norsk lysningsblad, slik som åpning av gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven og konkursåpning.
 • Opplysninger fra enhetsregisteret og foretaksregisteret, inkludert eventuelle næringsinteresser den enkelte har.

Ut ifra data fra ovenstående kilder kan det leses ut en rekke interessante opplysninger om den enkelte som påvirker resultatet av en kredittsjekk. Dette er:

 • Eventuelle betalingsanmerkninger.
 • Inntekt etter skatt.
 • Adresse og adressehistorikk.
 • Gjeld og ubenyttede kreditter.
 • Eventuelle konkurssaker.
 • Om man har fått åpnet gjeldsforhandlinger eller stadfestet gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.
 • Om man har næringsinteresser.

Kredittopplysningsvirksomhet er en liten vitenskap i seg selv, og kredittopplysningsbransjen jobber hele tiden med å forberede sine algoritmer ut ifra statistiske data. Dette for å skille potensielt gode kunder og potensielt dårlige kunder fra hverandre.

Noen ting er mer åpenbart en risikofaktor enn andre. Et eksempel på en åpenbar risikofaktor, som normalt medfører automatisk avslag på enhver kredittsjekk, er negative betalingsanmerkninger.

Dersom en person har en eller flere betalingsanmerkninger, så betyr dette at den aktuelle gjelden tilknyttet betalingsanmerkningen er vesentlig misligholdt og fremdeles ikke oppgjort. Det medfører således naturligvis stor risiko for ytterligere mislighold, dersom en person med betalingsanmerkninger innvilges ny kreditt, og derfor medfører dette normalt automatisk avslag.

Andre forhold er ikke like åpenbare, men er forhold som statistisk har vist seg å utgjøre en risikofaktor. Et eksempel på dette er personer som flytter ofte. Når man flytter ofte så medfører det store utlegg i forbindelse med flyttingen, samt at post ofte kommer på avveie.

Hyppig flytting tyder også på hyppige jobb bytte og en mer ustabil livssituasjon. Alt som tilsier stabilitet er positivt sett fra kredittopplysningsbransjens ståsted, og alt som er ustabilt regnes som en risikofaktor.

Når det er snakk om stabilitet, så har også en stabil inntekt positiv betydning, fremfor store variasjoner fra år til år. En person som har god og jevn inntekt, gjerne med en liten årlig økning i inntekten hvert år, tyder på en stabil arbeids og livssituasjon.

En person som har veldig høy inntekt det ene året, for så å nesten ikke ha inntekt året etter, og deretter har et nytt år med høy inntekt, anses faktisk som en risikofaktor. Dette selv om summen av disse tre årene er vesentlig høyere enn en person med lavere men stabil inntekt.         

Hva er en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger er som nevnt det som er absolutt mest negativt i forbindelse med en kredittsjekk. Når en person har fått en eller flere betalingsanmerkninger, så forteller det at personen har vesentlig misligholdt en eller flere av sine betalingsforpliktelser og at denne gjelden fortsatt ikke er oppgjort.

Det er heldigvis strengt regulert i konsesjonsvilkårene når det kan registreres en betalingsanmerkning på privatpersoner. Det er viktig å være klar over at det er flere typer betalingsanmerkninger. Dette kan være:

 • En inkassosak hvor det er igangsatt rettslige skritt for mer enn 30 dager siden.
 • En inkassosak hvor det er avtalt en avdragsordning og denne avdragsordningen er vesentlig misligholdt.
 • En dom fra forliksrådet hvor skyldner dømmes til å betale og betalingsfristen i dommen er utløpt og saken ikke er anket.
 • En avholdt utleggsforretning.
 • Tinglyst utleggspant i formuesgoder.
 • Pågående konkurssak.
 • Gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven.
 • Pågående gjeldsordning.

Konkurs, gjeldsforhandlinger og pågående gjeldsordning regnes ofte ikke som typiske betalingsanmerkninger, men i praksis så har det lik betydning, nemlig automatisk avslag på de fleste låne og kredittsøknader.

Når det gjelder inkassosaker som det registreres betalingsanmerkninger på, så er det en absolutt forutsetning av fordringen skal være uomtvistet. Hensikten med dette er at inkasso og trusler om betalingsanmerkninger ikke skal kunne brukes for å presse gjennom betaling på et omtvistet krav.

I slike tilfeller må saken først bringes inn for domstolene, typisk forliksrådet. Først når det foreligger en rettskraftig dom og oppfyllelsesfristen i dommen er utløpt, så kan det registreres en betalingsanmerkning på et omtvistet krav.

Du kan forøvrig lese en mer utfyllende og grundig gjennomgang av hva en betalingsanmerkning er, i denne artikkelen hos inkassoguiden.

Hvilke krav stilles det til dem som skal gjennomføre en kredittsjekk?

Det går klart frem av konsesjonsvilkårene at det skal foreligge et saklig behov for at noen skal få utlevert kredittopplysninger om en privatperson. Et kredittelement av betydning vil normalt være et saklig behov.

I spesielle tilfeller kan det også gjennomføres en kredittsjekk av arbeidssøker. Dette gjelder kun stillinger med spesielt stort økonomisk ansvar, eller stillinger som er særskilt utsatt for bestikkelser eller korrupsjon.

En vanlig stilling som kassamedarbeider oppfyller således ikke kravet til at det kan gjennomføres kredittsjekk. En kredittsjekk av en arbeidssøker skal kun foretas i siste del av ansettelsesprosessen og arbeidstaker skal opplyses om dette først.

Alle norske foretak kan relativt enkelt inngå en avtale om tilgang til kredittsjekker hos et kredittopplysningsbyrå og få online tilgang til søk. Det er således relativt lite kontroll med hvem som kan foreta en kredittsjekk av privatpersoner. Dog kan misbruk av ordningen medføre problemer både ovenfor kredittopplysningsbyrået og det foretaket som gjennomførte en kredittsjekk uten et saklig behov.

Selv om Datatilsynet setter krav til at det skal innarbeides rutiner både hos kredittopplysningsbyrået, samt hos den enkelte kunde av disse, for å unngå at det ikke foretas kredittsjekk uten saklig behov, så vet vi at overtramp skjer relativt ofte og at passord til kredittopplysningsdatabasen deles flittig internt i den enkelte organisasjonen.

For at du og jeg skal kunne fange opp dersom det er foretatt en kredittsjekk uten saklig behov, så skal det alltid sendes ut et gjenpartsbrev til den personen det er søkt på, når det er gjennomført en kredittsjekk på personen. I dette gjenpartsbrevet skal det fremgå hvem som har foretatt en kredittsjekk samt hvilke opplysninger som er utlevert.

Dermed så få man beskjed om dette og dermed en mulighet til å melde fra om misbruk ved manglende saklig behov. Problemet er at overtrampet allerede har skjedd og en uvedkommen har fått tilgang til personlige opplysninger om deg.

Selv om gjentatte overtramp kan føre til at kredittopplysningsbyrået mister sin konsesjon, samt at foretaket kan bli oppsagt som kunde hos kredittopplysningsbyrået, så vet vi at overtramp har få negative konsekvenser så lenge det ikke skjer for ofte. En mulighet for å unngå snoking i private opplysninger er således å sperre seg selv for kredittsjekk, noe vi kommer tilbake til senere.

Private kan også foreta en kredittsjekk av andre privatpersoner. Dette kan være aktuelt ved utleie av hybel eller lignende. Dog er det mye strengere krav til rutiner før kredittopplysninger kan utleveres til private og det må sendes inn en skriftlig forespørsel med redegjørelse før hvert søk. Dette er således så tungvint og uøkonomisk for kredittopplysningsbransjen at slike tjenester er priset såpass høyt at det er lite aktuelt for folk flest.

Hvilke kredittopplysninger er tilgjengelige i åpne offentlige databaser?

En del av opplysningene som legges til grunn for en kredittvurdering ligger faktisk tilgjengelig i offentlige databaser som er søkbare for alle. Et typisk kjent eksempel på dette er skattelistene. Dog er det mindre interessant å søke i disse for «mannen i gata», etter at nye regler medfører at alle kan se hvem som har søkt på dem.

Andre mindre kjente kilder til opplysninger om personlige betalingsproblemer er motorvognregisteret og eiendomsregisteret. I motorvognregisteret kan du enkelt via Brønnøysundregistrene sjekke heftelser på kjøretøy.

Du kan således enkelt søke på naboens bilnummer. Dersom det er avholdt en utleggsforretning mot naboen hvor det er tatt utleggspant i bilen, så vil detaljer om dette fremgå av motorvognregisteret. Dette er både navn på kreditor, skyldner, inkassobyrå og detaljer om kravet.

Det samme gjelder dersom det er tatt utleggspant i fast eiendom. Da kan alle få tilgang til eiendomsregisteret ved å bruke fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen. Da vil du få oversikt over alle heftelser i eiendommen. Igjen en måte uvedkommende lovlig kan sjekke om naboen har gjeldsproblemer.

Hva er kredittscore?

For å gjøre det enkelt for sine kunder å ta en fornuftig beslutning etter en kredittsjekk, så har kredittopplysningsbyråene laget noe som kalles kredittscore.

Kredittscore er en poengskala, typisk fra 0-100 poeng, for å på en enkel måte vise hvor kredittverdig den enkelte er. Jo nærmere mann kommer 100 poeng, jo mer kredittverdig er man. Jo nærmere null, jo dårligere kredittverdighet har man.

Dersom man er registrert med betalingsanmerkninger så medfører det normalt automatisk null poeng, eller i beste fall noen få poeng dersom det er en liten ubetydelig sak.

Det er mange faktorer som spiller inn i forhold til hvilken kredittscore som gis. Noen faktorer som betalingsanmerkninger har veldig stor betydning, mens andre faktorer spiller mindre rolle og påvirker gjerne bare et par poeng fra eller til.

Faktorer som har betydning for din kredittverdighet:

Betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger ødelegger automatisk din kredittverdighet og vil gi deg en kredittscore helt i bunnen av skalaen.

Mye gjeld

Dersom du har mye gjeld i forhold til inntekten din, så vil dette påvirke din kredittscore negativt. Det er flere måter kredittopplysningsbyrået kan fange opp at du har mye gjeld. Den beste kilden til dette er opplysninger fra gjeldsregisteret, men ikke all gjeld er registeret der.

Gjeldsregisteret er relativt nytt. Historisk sett er det opplysninger fra skattelistene, som er benyttet til å anslå om man har høy gjeldsgrad. Dersom skattelistene viser lav skatt i forhold til inntekt, så er det et tydelig signal for kredittopplysningsbyrået på at man har høy gjeldsbelastning, noe som fører til lavere kredittscore.

Ustabil inntekt

Stabilitet gir god kredittverdighet. Ustabil inntekt tyder på hyppige jobb bytter, eller andre ustabile forhold rundt din inntekt. Dette medfører risiko for lengre perioder med betydelig nedgang i inntekt, noe som øker risikoen for betalingsmislighold.

Selv om man har relativt god inntekt selv i dårlige perioder og veldig god inntekt i gode perioder, så er slik ustabilitet likevel en risikofaktor. Det er lett å venne seg til et høyt forbruk, men vanskelig å venne seg til et lavt forbruk. Derfor regnes slik ustabilitet som en risikofaktor selv om gjennomsnittsinntekten kan være veldig høy.

Hyppige adresseendringer

Personer som flytter ofte, gjør dette ofte av årsaker som har en nær tilknytning til risikofaktorer i forhold til betalingsmislighold. Dette kan være hyppige jobb bytter, misligholdt husleie eller andre forhold. Hyppige flyttinger medfører også ekstra omkostninger i forbindelse med flyttingen, samt at man kan bli sittende med doble boutgifter i overgangsperioder. Problemet med at post kommer på avveie i slike perioder er også større, og medfører en økt risiko for betalingsmislighold og inkassosaker.

Alder

Enkelte aldersgrupper er mer utsatt for betalingsmislighold enn andre. Samtidig så har enkelte aldersgrupper bedre utsikter til å komme seg på fote igjen, dersom de ender opp i betalingsproblemer.

Aldersgruppen 18- 20 år havner ofte i betalingsproblemer med betalingsanmerkninger og dette taler derfor negativt for denne aldersgruppen. Samtidig omfatter mislighold denne gruppen ofte havner i, gjerne relativt små beløp og er typisk misligholdte fakturaer knyttet til mobiltelefoni og kredittkort.

Denne aldersgruppen har ofte et langt liv foran seg, med gode forutsetninger til vesentlig økning i inntekter, samt foreldre som ofte kan hjelpe. Dette taler således positivt for denne gruppen.

Pensjonister på sin side misligholder sjeldent gjeld, men dersom disse først havner i vesentlig mislighold, så er det stor mulighet for at de tar med seg gjelden i graven.

Alder kan således påvirke kredittscore både positivt og negativt, men siden det er faktorer som spiller begge veier så sees gjerne alder i sammenheng med flere faktorer for å avgjøre i hvilken retning dette skal trekke din kredittscore.

Næringsinteresser

Det at en person har næringsinteresser trekker kredittscoren normalt noe ned. Næringsinteresser i et foretak med personlig ansvar som et Enkeltpersonsforetak, ANS eller DA, medfører en relativt høy risiko. Næringsinteresser i form av styreverv i et AS medfører også en risiko for styreansvar men denne risikoen er likevel vesentlig lavere enn ved personlig selskap.

Kredittscore modellene blir stadig smartere. Det er store mengder data og forskningsmateriell, som legges til grunn for de scoringsmodeller som benyttes.

Det som fra utsiden kan ses på som ubetydelige forskjeller mellom to forskjellige personer, kan likevel utgjøre så mye forskjell at den ene personen får innvilget en søknad om kredittkort, mens den andre personen får avslag på samme søknad.

I den nyere tiden så har kredittopplysningsbransjen spesialisert seg på å plukke ut den andelen av dem som har betalingsanmerkninger med lavest risiko. Dette er typisk personer med en enkelt betalingsanmerkning, hvor betalingsanmerkningen enten er liten eller gammel.

En gammel betalingsanmerkning tyder gjerne på en betalingsavtale og at dette er under kontroll siden det ikke er påløpt flere nye betalingsanmerkninger.

En stor enkelt gammel betalingsanmerkning kan ofte tyde på at personen har gått på en smell som kausjonist. Dette er gjerne personer som ellers aldri har misligholdt sine betalingsforpliktelser og er således en interessant kundegruppe.

Omtrent en av ti myndige nordmenn er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger. For kreditorer som selger varer eller tjenester med relativt liten økonomisk nedside så er det absolutt interessant å selge ril den delen av denne gruppen med minst risiko.

Ved å selge til denne kundegruppen kan du også gi seg selv gode betingelser da de vil møte liten konkurranse fra konkurrenter da de fleste vil avslå disse kundene på bakgrunn av en kredittsjekk.

På bakgrunn av dette bør du aldri gi opp å søke om enkle tjenester dersom du er registrert med betalingsanmerkninger. Vi vet at det for eksempel er mulig å bytte strømleverandør, selv om du har betalingsanmerkninger, da ikke alle strømleverandører er like avvisende til nye kunder med betalingsanmerkninger.

Dersom du i dag har leveringspliktig strøm, noe som er svært dyrt i lengden, så bør du absolutt forsøke å bytte strømleverandørs selv om du har betalingsanmerkninger.

Kan jeg klage på et avslag etter en kredittsjekk?

Det er opp til dem som foretar en kredittsjekk av deg om de velger å gi deg lån eller kreditt. Du har således ingen klagerett på et avslag, dersom dette ikke er åpenbart diskriminerende, noe som igjen er vanskelig å bevise.

Det du imidlertid kan klage på, er dersom bakgrunnsdataene som fremgår av gjenpartsbrevet du alltid skal få tilsendt etter en kredittsjekk, er feilaktige. Dersom det er lagt feil skattetall til grunn, eller er registrert en uriktig betalingsanmerkning som aldri skulle vært registrert eller skulle vært slettet, så kan og bør du klage på dette.

Dersom slike feilaktige opplysninger medfører et avslag som fører til et økonomisk tap for deg, så kan du også ha et gyldig erstatningskrav mot kredittopplysningsbyrået, eller mot dem som har rapportert inn opplysningene til kredittopplysningsbyrået.

Dersom det gjelder en uriktig betalingsanmerkning, så kan du holde inkassobyrået som har innrapportert betalingsanmerkningen solidarisk ansvarlig for ditt tap, sammen med kredittopplysningsbyrået.

Du kan foreta en kredittsjekk av deg selv.

Du har innsynsrett i hva kredittopplysningsbyrået har registrert om deg, og du har således rett til å kredittsjekke deg selv. Dette gjør du ved å kontakte det enkelte kredittopplysningsbyrået.

Det er i dag 4 kredittopplysningsbyråer som har konsesjon til å behandle kredittopplysninger om private. Du finner oversikt over disse på denne lenken tilhørende inkassoguiden.no. De fleste av disse har etablert en nettbasert løsning, slik at du enkelt kan foreta en kredittsjekk av deg selv ved å logge deg på via deres hjemmeside.

Selv om disse 4 selskapene normalt har registrert de samme opplysningene, så bør du likevel kontrollere med alle for å være helt sikker. Dette gjelder spesielt dersom du nylig har ryddet opp i gammel gjeld og vil forsikre deg om at alt er borte, eller at det foreligger andre forhold eller spesielle behov, som gjør det ekstra viktig at alt ser bra ut på en kredittsjekk.

Dersom kredittopplysningsbyrået ikke har en nettbasert løsning, så sender du dem en e-post hvor du krever innsyn i de opplysningene de har registrert om deg. Du må påregne at de har rutiner for å forsikre seg om at du faktisk er den du utgir deg for å være, og du kan derfor oppleve en noe tungvint saksbehandlingsprosess. Husk at dette tross alt tyder på at de tar ditt personvern alvorlig.

Dersom du nylig er kredittvurdert, og du har fått tilsendt et gjenpartsbrev som viser "intet negativt anført", så vil dette normalt være godt nok. Du er da ikke registert med betalingsanmerkninger.

Dersom du mistenker at noe har skjedd helt nylig, eller du er redd for at noe kan henge igjen hos et annet kredittopplysningsbyrå, så kan en full gjennomgang med kredittsjekk av deg selv hos alle kredittopplysningsbyråene likevel være fornuftig.

Du kan sperre deg selv for kredittsjekk.

Dersom du ikke ønsker at noen skal utføre kredittsjekk av deg, så finnes det en mulighet for å sperre deg selv for kredittsjekk. Dette fungerer slik at du må ta kontakt med det enkelte kredittopplysningsbyrået (du må kontakte alle 4), og kreve at det opprettes en kredittsperre på deg. Dette kravet må de imøtekomme, da det er en mulighet de er pålagt å tilby ifølge konsesjonsvilkårene.

Igjen er dette en mulighet de fleste kredittopplysningsbyråene har lagt opp nettbaserte løsninger for, slik at du selv kan opprette og fjerne en kredittsperre ved å logge deg inn på deres nettside ved hjelp av Bank Id. Hvis ikke må dette sendes inn skriftlig og det vil være rutiner for at de kan forsikres seg om at det faktisk er du som ber om kredittsperre eller sletting av en kredittsperre.

Vær oppmerksom på at en kredittsperre ikke gjelder for inkassobyråene. Disse vil fremdeles ha tilgang til registrerte kredittopplysninger og betalingsanmerkninger. Alle som jobber i inkassobransjen er imidlertid underlagt lovbestemt taushetsplikt, så du kan således være rimelig sikker på at opplysninger ikke kommer på avveie.

Når skal betalingsanmerkninger slettes fra en kredittsjekk?

Den alminnelige slettefristen for betalingsanmerkninger er senest 4 år etter registreringen. Dette gjelder selv om gjelden, som betalingsanmerkningen gjelder, ikke er oppgjort.

For gjeld som er innfridd, så skal betalingsanmerkninger innrapportert fra inkassobyrået slettes omgående, dog må saksbehandlingstid på opptil en uke påregnes.

En betalingsanmerkning som gjelder avholdt utlegg, og hvor det er tatt pant i fast eiendom, så vil betalingsanmerkningen bli stående så lenge utleggspantet i eiendommen blir stående.

Ett utleggspant i eiendom foreldes etter 5 år, men det er samtidig en mulighet for at dette kan retinglyses gjentatte ganger. En slik betalingsanmerkning kan dermed bli stående svært lenge.

Når det avholdes utleggsforretning med resultat, intet til utlegg eller trekk i lønn eller trygd, så rapporterer namsmannen dette inn til løsøreregisteret. Kredittopplysningsbyråene henter deretter ut slike opplysninger fra løsøreregisteret og registrerer dette som betalingsanmerkninger hos dem.

Hvordan slette feilaktige kredittopplysninger?

Dersom du oppdager at du har en betalingsanmerkning som du mener skulle være slettet, så bør du først kontakte det aktuelle kredittopplysningsbyrået og kreve anmerkningen slettet. Husk at den samme betalingsanmerkningen sannsynligvis er registrert hos alle 4 kredittopplysningsbyråene.

Kredittopplysningsbyrået har en selvstendig plikt til å sørge for at betalingsanmerkningene de har registrert er korrekte. De kan ikke avvise deg med å henvise deg til inkassobyrået.

Kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået er solidarisk ansvarlige for eventuelle tap du er påført på grunn av feilaktige opplysninger, vel og merke dersom det gjelder en betalingsanmerkning som er innrapportert fra inkassobyrået.

Når det gjelder betalingsanmerkninger som namsmannen har rapportert inn via løsøreregisteret, så er det slike betalingsanmerkninger vi ser det er mest problemer med å få slettet.

 Det hersker litt uklarhet i hvilken grad inkassobyråene og kreditorer har plikt til å melde ifra til namsmannen om at slike saker er oppgjort, slik at anmerkningen i løsøreregisteret kan slettes. Vi mener at dette rammes av kravet til god inkassoskikk, men vi ser at inkassobransjen åpenbart ikke er av samme oppfatning.

Dersom en slik anmerkning ikke blir slettet og inkassobyrået ikke er villig til å sørge for dette, så kan du løse dette selv. Du sender da en begjæring til namsmannen som avholdt utleggsforretningen, med henvisning til lov om tvangsfullbyrdelse § 7-28 eller §7-29 og krever oppføringen slettes. Det kan lønne seg å legge med kvittering på at kravet er oppgjort for å redusere saksbehandlingstiden.

Betalingsanmerkninger knyttet til gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven, skal slettes etter bestemte regler når gjeldsforhandlingene er avsluttet. En betalingsanmerkning som gjelder gjeldsordning, blir stående så lenge man er under gjeldsordning og skal slettes når gjeldsordningsperioden er over.

Kan jeg kreve erstatning for feilaktige betalingsanmerkninger?

Dersom det er registrert feilaktige opplysninger om deg, og dette har påført deg et tap, så kan du ha krav på erstatning. For betalingsanmerkninger innrapportert av inkassobyrået, så vil kredittopplysningsbyrået og inkassobyrået være solidarisk ansvarlige.

Når det gjelder betalingsanmerkninger som gjelder innrapporteringer fra namsmannen til løsøreregisteret, så er det litt vanskeligere med tanke på erstatning. Dette fordi det av loven ikke fremgår en automatisk sletteplikt. Det eneste du eventuelt kan forsøke er en henvisning til brudd på god inkassoskikk eller god forretningsskikk.

Hvordan forbedre sin egen kredittsjekk og kredittverdighet?

Det er mye du kan gjøre for å forbedre din kredittverdighet på kort sikt. Enkelte faktorer trenger et lengre tidsperspektiv, men de faktorene som trekker mest ned er også det som det er lettest å gjøre noe med.

Det enkleste, men kanskje også det vanskeligste dersom du ikke har penger til overs, er å betale ut inkassosaker som det er registrert betalingsanmerkninger på.

Dersom du klarer å få fjernet alle betalingsanmerkninger på denne måten så vil du umiddelbart oppleve en drastisk endring i din kredittverdighet og sannsynlig få fra å være "ikke kredittverdig" til "kredittverdig" nærmest over natten.

Når gjeldsregisteret kom i 2019, så medførte dette også at ubenyttet kreditt i kredittkort og andre usikrede rammelån også blir tatt med i beregningen av din kredittverdighet ved en kredittsjekk. Dette betyr at du enkelt og raskt kan forbedre din kredittverdighet vesentlig, ved å si opp kredittkort du ikke benytter eller har behov for.

Ved å si opp kredittkort som du ikke bruker og ikke trenger, så kan du forbedre din kredittverdighet i løpet av kort tid. Ubenyttet kreditt trekker nemlig ned din kredittverdighet og fremgår av gjeldsregisteret.

Utover dette så må du tenke mer langsiktig. Forsøk å få en stabil og god inntekt og unngå å flytte for ofte. De aller fleste ønsker jo å få en god og stabil inntekt og et stabilt hjem, så er dette ikke noe som er et naturlig fokus med tanke på å forbedre din kredittverdighet. Dette er jo et normalt fokus uansett og vil uansett ikke påvirke din kredittscore vesentlig, men kan forbedre din kredittscore med noen ekstra poeng.

Du bør således ha søkelys på å få slettet eventuelle betalingsanmerkninger og si opp ubenyttede kreditter. Dette vil forbedre din kredittverdighet vesentlig på kort tid. Ellers er det alltid fornuftig av flere årsaker å strebe etter å ha minst mulig gjeld, spesielt dyr forbruksgjeld. Alt vil påvirke resultatet av en kredittsjekk av deg.