Det er mye myter og manglende kunnskap rundt kredittsjekk og betalingsanmerkninger. I denne artikkelen vil vi ta for oss temaet kredittsjekk, og hvem som har lov til å foreta en kredittsjekk av deg. Med dette utgangspunktet har vi gått inn i temaet og dette er det vi kom frem til.

For å foreta en kredittsjekk av en privatperson, så må det foreligge et saklig behov for dette. Det vanligste saklige behovet er i form av et kredittelement, med det mener vi at det er aktuelt å selge varer eller tjenester på kreditt til deg, eventuelt yte et lån til deg.

Dette kan være så enkelt som at du ber om å få betale på faktura hos bilverkstedet, søker om nytt mobilabonnement, eventuelt at du søker om kredittkort eller lån i banken. Dette for å nevne noen eksempler.

Kan utleier kredittsjekke meg når jeg skal leie bolig?

Ja, utleie av bolig medfører fare for uteblitt husleie, skade på leieobjektet, samt risiko at leietaker ikke flytter ut til avtalt tidspunkt. Dermed har utleier hjemmel for å kredittsjekke potensielle leietakere.

Det var tidligere uklart hvorvidt det var anledning til å kredittsjekke potensielle leietakere, når det samtidig ble krevd depositum for en lengre periode, men det ble avklart at det fortsatt var anledning til å foreta en kredittsjekk før utleie. Dette fordi et tap fortsatt kunne overstige beløpet på depositumet.

Det er imidlertid en tungvint affære for private utleiere å kredittsjekke potensielle leietakere. Dette fordi de må skriftlig redegjøre for behovet i hvert enkelt tilfelle, samt at det er ikke anledning til å gi online tilgang i slike tilfeller. Dette gjør prosessen for private både tungvint og dyr samtidig som dette er en lite ettertraktet kundegruppe hos kredittopplysningsforetakene. Det er dermed lagt lite til rette for at private kan foretak slike kredittvurderinger.

For private utleiere vil vi derfor foreslå at de oppfordrer potensielle leietakere til å foreta en gratis kredittsjekk av seg selv, og deretter forevise resultatet av denne til utleier. Selv om utleier ikke kan kreve dette, så står de fritt til å velge den leietakeren de ønsker, så lenge det ikke er diskriminering etter likestillings og diskrimineringsloven.

Dersom en leietaker ikke er villig til å fremlegge en kredittvurdering av seg selv, så er det jo nærliggende å anta at en kredittsjekk av denne er negativ.

Kan arbeidsgiver kredittsjekke meg?

Arbeidsgiver har en begrenset mulighet til å kredittsjekke potensielle arbeidstakere, dersom disse skal ha en ledende funksjon med stort økonomisk ansvar, eller er særlig utsatt med tanke på korrupsjon.

En stilling som vanlig kassamedarbeider eller lignende er ikke tilstrekkelig til å oppfylle kravet til et stort økonomisk ansvar. Dersom det er en stilling som økonomiansvarlig med tilgang til kontoer og mulighet til å ta større økonomiske avgjørelser, så foreligger det imidlertid anledning til å kredittsjekke.

Det samme gjelder dersom det er en stilling som er særlig utsatt for korrupsjon og bestikkelser. Dette kan være en del høyere offentlige stillinger, samt stillinger i det private hvor det tas store beslutninger innenfor innkjøp og lignende. Igjen så skal terskelen være høy, og hovedregelen er at arbeidstakere ikke kan kredittsjekkes.

Ved kredittsjekk i arbeidsforhold, så skal en mulig kredittsjekk kun foretas i sluttfasen av ansettelsen. Det er med andre ord ikke anledning til å kredittsjekke alle søkere, for å bruke dette som en del av utvelgelsesprosessen for hvem som skal kalles inn til intervju. Dette selv om stillingen er av en karakter som gir grunnlag for å kredittsjekke en arbeidstaker.

Det er kun når en arbeidstaker er valgt ut som aktuell for stillingen at denne kan kredittsjekkes i siste fase før ansettelse.

En seriøs arbeidsgiver varsler i stillingsutlysningen, eller første runden med intervjuer, at de vil foreta en kredittsjekk før ansettelse.

Må jeg varsles når jeg kredittsjekkes?

Det er ikke noe absolutt krav om at den som skal kredittsjekkes skal forhåndsvarsles om dette. Det er tilstrekkelig at det foreligger et saklig behov for kredittvurdering. Dog er det alltid ryddig av dem som skal foreta en kredittsjekk å varsle om dette på forhånd.

Kredittsjekk når du har enkeltpersonsforetak.

Det er forskjellige regler for kredittvurdering og betalingsanmerkninger for privatpersoner og foretak. Det skal mindre til for å registrere en betalingsanmerkning på et foretak enn på en privatperson. Det samme gjelder i forhold til muligheten til å foreta en kredittvurdering, samt plikten til å sende gjenpartsbrev. Det er ikke plikt til å sende gjenpartsbrev til foretak etter en kredittsjekk.

Det er mange privatpersoner som er registrert med et enkeltpersonsforetak (tidligere kalt enkeltmannsforetak), men med liten eller ingen drift.

Dersom slike foretak kun er registrert i enhetsregisteret, uten å være registrert i foretaksregisteret, merverdiavgiftsmanntallet eller som arbeidsgiver i arbeidsgiverregisteret, så skal disse behandles i henhold til reglene for privatpersoner. Det betyr at kravet til et saklig behov fortsatt skal foreligge, samt at det skal sendes gjenpartsbrev til den som er kredittsjekket.

Hvis du imidlertid har et enkeltpersonsforetak som er registrert i foretaksregisteret, merverdiavgiftsmanntallet eller som arbeidsgiver i arbeidsgiverregisteret, så regnes du som næringsdrivende i denne sammenheng. Du kan da kredittsjekkes uten de samme kravene til saklig behov og uten at det kreves gjenpartsbrev.

Hvis kredittopplysningsbyrået er i tvil om hvilken av disse kategoriene de skal sette et enkeltpersonsforetak i, så skal personvernet veie tyngst og dermed skal man ikke vurderes som privatperson.

Du kan sperre deg selv for kredittsjekk.

Alle privatpersoner har en mulighet til å sperre seg selv for kredittsjekk. Dette kan gjøres for å unngå identitetstyveri, hindre snoking i personlige opplysninger fra uvedkommende, eller for å sette en ekstra begrensning for en selv, dersom man sliter med impulshandlinger som medfører at man har lett for å sette seg i gjeld.

Du har dermed rett til å sette en kredittsperre på deg selv, noe som medfører at de som forsøker å kredittsjekke deg kun får opp en melding om at du er sperret for kreditt. Det kommer da ingen andre opplysninger frem enn dette.

For å gi deg selv en kredittsperre, så må du selv ta kontakt med alle kredittopplysningsbyråene som har konsesjon til å drive med kredittopplysninger på private. Nedenfor har vi listet opp de 4 kredittopplysningsbyråene som har konsesjon til å drive med kredittopplysninger på privatpersoner. Ved å trykke på linken kommer du direkte til sperretjenesten, hvor du enkelt oppretter eller fjerner en kredittsperre ved hjelp av BankID eller lignende digital identifikasjon.

Dersom du er registrert med betalingsanmerkninger, så vil du etter all sannsynlighet ikke få kreditt ved en kredittsjekk. Du kan således likegodt sperre deg selv for kreditt, og dermed unngå at uvedkommende får tilgang til dine kredittopplysninger.

Inkassobyrået kan kredittsjekke deg selv om du har kredittsperre.

Vær oppmerksom på at en kredittsperre ikke gjelder inkassobyrå som har inkassobevilling fra Finanstilsynet. Dersom du har inkassosaker liggende hos et inkassobyrå, så har disse anledning til å kredittsjekke deg selv om du har gitt deg selv en kredittsperre. Kredittsperren gjelder med andre ord ikke for inkassobyråene.

Dette betyr ikke at kravet til saklig behov fortsatt ikke er tilstede. Inkassobyrået må ha en aktiv sak mot deg for å ha lov til å foreta en kredittsjekk av deg.

Du skal ha et gjenpartsbrev når du er kredittsjekket.

Når noen har kredittsjekket deg, eller har forsøkt å kredittsjekke deg, men han blitt avvist med at du har sperret deg for kreditt, så skal du alltid få tilsendt et såkalt gjenpartsbrev. Dette gjelder også når et inkassobyrå som kredittsjekker deg.

I gjenpartsbrevet skal det fremgå hvem som har kredittsjekket deg, dato for kredittsjekken samt hvilken informasjon som er utlevert. Dersom det er et større foretak så skal avdeling eller filial også oppgis.

Man skal i gjenpartsbrevet få oppgitt all informasjonen som er utlevert, også kredittscore dersom dette er utlevert. Man skal i tillegg alltid få opplyst personopplysninger som er utlevert, også dersom disse kun er lagt til grunn for en kredittscore, uten å være videre utlevert.

Du kan kreve begrunnelse for hvorfor du er kredittsjekket.

Dersom du er kredittsjekket uten at grunnlaget for dette er åpenbart for deg, så kan du kreve å få opplyst bakgrunnen for at du er kredittsjekket. Dette kan du velge om du krever redegjørelse om i fra kredittopplysningsbyrået, eller direkte i fra dem som har kredittsjekket deg.

Dersom du ikke mottar er tilfredsstillende redegjørelse, eller du mener du er kredittsjekket uten saklig behov, så bør du klage på dette til kredittopplysningsbyrået, samt innrapportere hendelsen til Datatilsynet.