Det er langt ifra uvanlig å miste oversikten over gjelden helt eller delvis ved omfattende betalingsproblemer. Det gjør ikke saken bedre at gammel misligholdt gjeld blir solgt fra den ene kreditoren til den andre gjentatte ganger, gjerne på kryss og tvers mellom forskjellige kreditorer og inkassobyråer. Alle som selv har hatt betydelig gjeldsproblemer eller dem som jobber med å rydde opp i slike forhold vet at dette er mye vanskeligere å holde orden i enn man skulle tro.

Så hvordan skaffer man seg en god gjeldoversikt? Det er ikke noe enkelt svar på dette, men det er en del muligheter og snarveier du kan benytte deg av for å hjelpe deg underveis i denne prosessen.

Først må du ta kontakt med alle kjente kreditorer og be om en oppdatert oversikt over gjelden pr. d.d., inkludert alle påløpte omkostninger. Deretter bør du benytte nettstedet til Virke inkasso, for å få disse til å sende ut en automatisert gjeldsforespørsel til alle deres medlemmer.

Videre bør du kontakte Statens innkrevingssentral, kemnerkontoret og NAV innkreving, dersom du mistenker at du kan ha ubetalt gjeld stående hos noen av disse.

Vi har for øvrig skrevet en tidligere artikkel om hvordan du kan få oversikt over gjeld. Mye av budskapet er likt, men denne artikkelen er noe nyere og er mer konkret rettet mot selve arbeidet med å få en gjeldsoversikt, uten å ta med råd om hvordan du deretter angriper situasjonen deretter. Vi anbefaler derfor at du leser begge artiklene for å få ett best mulig bildet av prosessen.

Hvordan få oversikt over vanlige inkassosatser?

For å få oversikt over dine inkassosaker så er det lurt å begynne med å sende en gjeldsforespørsel via denne nettsiden til Virke Inkasso. På dette nettstedet identifiserer du deg ved hjelp av BankID og registrer personlige opplysninger om deg selv, opplysninger som du deretter sender inn vi tjenesten.

Deretter ordner systemet det slik at det sendes ut en melding til alle inkassobyråene som er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Inkasso. Det er nesten alle inkassobyråene i Norge.

Vær oppmerksom på at manglende tilbakemelding ved bruk av denne tjenesten ikke fritar deg fra gjeld, selv om det aktuelle inkassobyrået er medlem av Virke Inkasso. Dette er kun en hjelpetjeneste for dem som har mistet oversikten. Inkassobyråene har jo imidlertid et ønske om å komme i dialog med sine skyldnere, så de gjør derfor normalt sitt beste for å finne frem det de måtte ha av saker mot deg.

Parallelt med ovenstående må du ta kontakt med alle inkassobyråene hvor du kjenner til at du har mottatt krav fra de siste årene. Dersom du har saksnummeret så bør du også opplyse dette, samt be om oversikt over denne saken og eventuelt andre saker. Be også om å få opplyst om det har vært saker hos dem tidligere, hvor saken nå er overført til nytt inkassobyrå eller tatt over av annen kreditor.

Hvordan formulere en henvendelse for å få gjeldsoversikt?

En henvendelse til et inkassobyrå eller andre kreditorer, hvor du ber om å få oversikt over gjeld, kan se slik ut:

"Jeg, Ola Nordmann med fødselsnummer 123456 78900, har over lengre tid hatt problemer med å oppfylle mine betalingsforpliktelser. I denne sammenheng har jeg etter hvert mistet oversikten over min totale gjeld, samt hvilke kreditorer jeg har og hvilke inkassobyrå som behandler saken.

Jeg ber derfor om at dere undersøker om dere har saker liggende mot meg og i så fall sende meg en oppdatert oversikt over gjeldsposten spesifisert i hovedstol, renter og omkostninger. Dersom det har vært avholdt rettslige skritt i saken ber jeg om å få opplyst dato og resultat av siste rettsskritt. Det samme gjelder dersom slike skritt nylig er iverksatt.

Jeg er kjent med at jeg har eller har hatt en sak hos dere med saksnummer XXXX. (Dette utelates dersom du ikke kjenner til noe saksnummer).

Dersom dere tidligere har hatt en eller flere inkassosaker mot meg, som har blitt overført til nytt inkassobyrå eller av annen grunn er avsluttet hos dere til tross for manglende oppgjør, så er det ønskelig å få opplyst dersom dere kjenner til hvem som er rett kreditor eller inkassobyrå i dag.

Det bes om at svar på denne henvendelsen sendes til min adresse i folkeregisteret, eller helst som svar på denne e-post adressen. Denne henvendelsen er en forespørsel for å få oversikt over mine gjeldsposter og må ikke tolkes som en erkjennelse av gjelden. Det bes om at eventuelle saker settes i bero i 1 måned fra den dato dere sender meg oversikten slik at jeg får tid til å utarbeide et forslag til løsning.

Deres tilbakemelding imøteses."

Du bytter selvsagt ut navn og personnummer med ditt eget, samt at du eventuelt tilpasser e-posten til din situasjon.

Det er lurt å alltid påpeke at dette er en generell henvendelse for å få oversikt over gjeld, og at det ikke må tolkes som en erkjennelse av gjeld. Da slipper du at inkassobyrået prøver seg på å påstå at henvendelsen er en erkjennelse av gjeld, på saker som er i ferd med å bli foreldet.

Henvendelsen kan gjerne sendes på e-post, men det er lurt å bruke en personlig e-post med ditt navn i e-posten. Hvis ikke kan du risikere at inkassobyrået ikke vil sende deg svar på e-post av hensyn til at taushetsplikten, da de ikke har tilstrekkelig sikkerhet for at det faktisk er du som har sendt henvendelsen.

Ta kontakt med kjente kreditorer dersom du mistenker at gjelden ikke er gått til inkasso enda.

Selv om du har gjeldsproblemer med mye inkasso, så kan det også være at det foreligger forfalt gjeld som av ulike grunner ikke er oversendt til inkasso. I slike tilfeller må du ta kontakt direkte med kreditor for å få oversikt.

I en henvendelse til kreditorer så referer du til eksisterende eller tidligere kundeforhold og ber dem opplyse om eventuelle fordringer som fortsatt er utestående. En slik henvendelse kan se slik ut:

"Jeg, Ola Nordmann med fødselsnummer 123456 78900, har vært kunde hos dere. Jeg opplever for tiden betalingsproblemer og ber i den sammenheng om å få opplyst eventuelt utestående jeg har hos dere spesifisert med hovedstol, renter og påløpte omkostninger.

Dersom det foreligger uoppgjort gjeld som er overført til inkasso, ber jeg om å få opplyst navn og kontaktinformasjon til inkassobyrået. Dersom det foreligger uoppgjort gjeld som er solgt til tredjepart, ber jeg om navn og kontaktinformasjon til denne opplyses.

Svar på denne henvendelsen ønskes som svar på denne e-posten, eventuelt til min adresse i folkeregisteret som er Gatenavn, Postnummer og Sted.

Denne e-posten er kun ment for å skaffe meg oversikt over gjeld og må ikke ses på som en erkjennelse av gjelden. Det bes om at pågang på eventuell gjeld settes i bero i en måned i påvente av et løsningsforslag.

Deres tilbakemelding imøteses."

Dersom du har et eksisterende kundeforhold, som du er ganske sikker på at ikke er misligholdt, så bør du vurdere om det er hensiktsmessig å sende en gjeldsforespørsel til disse. Dette kan være aktuelt hos banken din, mobiltelefon abonnement eller strømleverandør.

Problemet er at dersom du gjør disse kjent med dine betalingsproblemer og inkassoproblemer, så kan du risikere at disse strammer inn i forhold til ditt kundeforhold. Dette kan være at de blir mer intense i pågangen ved oversittelse av opprinnelig forfallsdato, eller at de i verste fall sier opp kundeforholdet på grunn av den forverrete kredittverdigheten din.

Det samme gjelder gjeld til banken din. Denne kan du normalt fint få oversikt over ved å logge deg inn i nettbanken. Du ønsker ikke å gjøre din bank oppmerksom på dine gjeldsproblemer så lenge du klarer å betjene dine forpliktelser til banken. Dette gjelder selvsagt ikke dersom du skal kontakte banken for å få til en refinansiering. Da må du spille med åpne kort, men ikke før, så sant du ikke har noe konkret du ønsker å oppnå.

Hvordan få gjeldsoversikt over gjeld hos Statens Innkrevingssentral?

For å få oversikt over gjeld som ligger til behandling hos Statens Innkrevingssentral, så logger du enkelt inn via «dinside» på deres hjemmeside, ved hjelp av BankID eller Buypass. Da vil du få oversikt over alle krav som ligger til behandling hos dem. Slike krav kan være misligholdt studielån, NRK lisens (ikke aktuelt på nye krav etter år 2020), bøter, forenklede forelegg og mye mer.

Dermed kan du ta en utskrift av kravene med saldoinformasjon, samt legge igjen en beskjed hvor du ber om utsettelse eller avdragsordning.

Dersom du har studielån som ikke er misligholdt og dermed ikke sendt over til Statens Innkrevingssentral, så bør du ta kontakt med Lånekassen eller logge inn via deres tjeneste, tilsvarende den prosessen vi har beskrevet over.

Sjekk om du har utestående gjeld til NAV eller Kemnerkontoret.

Det siste steget er å få oversikt over uoppgjort gjeld til kemneren eller NAV Innkreving. Nav Innkreving er nå en del av Skatteetaten, så det skal dermed være tilstrekkelig å ta kontakt med Skattetaten for å få en fullstendig oversikt over skatte og avgifts gjeld, samt eventuelt utestående til NAV. Påpek at du ønsker opplyst alle typer gjeldsforhold.

Gjeld som beskrevet her vil de fleste normalt være klar over om de har eller ikke har. Dersom du nylig for eksempel har fått penger igjen på skatten, uten at dette er motregnet, så kan du være rimelig sikker på at du ikke har gammel gjeld til Skatteetaten, da dette ville blitt automatisk motregnet mot skyldig skatt.

Gjeldsregisteret og en gratis kredittsjekk kan hjelpe deg i prosessen.

Som et ledd i prosessen med å få en gjeldsoversikt, så bør du også kreve innsyn i hva som er registrert av gjeld mot deg hos gjeldsregistrene samt kredittopplysningsbyråene. De fleste av disse har nå en online tjeneste som du logge deg inn via deres hjemmeside.

Det er i dag 4 kredittopplysningsbyråer som driver med kredittopplysninger mot private og 3 foretak som har konsesjon til å drive gjeldsregister.

Kredittopplysningsbyråene:

Gjeldsregistrene:

I utgangspunktet vil de samme opplysningene være registrert hos alle 4 kredittopplysningsbyråene, eller alle 3 gjeldsregistrene. Dette er imidlertid ikke alltid tilfellet da opplysningene må rapporteres inn til hvert enkelt fra de forskjellige kildene, eller hentes ut fra offentlige registre.

Vi har tidligere skrevet denne artikkelen om hvordan du kan kredittsjekke deg selv gratis. Tilsvarende gjelder ved innsyn i gjeldsregisteret. Ved å følge ovenstående lenker til de respektive selskapene, så vil du se at de fleste lenkene går direkte til en tjeneste hvor du selv kan kontrollere hva som er registrert på deg, ved hjelp av innlogging via BankID.

Husk at gjeldspostene du få opplyst her, vil du normalt allerede ha fått opplyst ved å følge de tidligere stegene i artikkelen, som du har foretatt deg for å få opplyst gjeld. Dette er kun en ekstra kontroll for å gjøre det du kan for å unngå at gjeld blir utelatt.

Sjekk eiendomsregistret og motorvognregisteret for heftelser.

Dette er igjen en mulighet du har til å fange opp gjeld som du frem til nå kan ha unngått i tidligere steg. Igjen må vi påpeke at gjeld som kommer frem i denne prosessen mest sannsynlig allerede er fanget opp i prosessen som er beskrevet over.

For å få innsyn i heftelser, slik som utleggspant i din eiendom, kan du sjekke dette ved å logge inn på seeiendom.no. Vi har beskrevet prosessen nærmere i denne artikkelen om hvordan man kan finne eier av eiendom. Heftelser i bil og andre kjøretøy finner du ved å søke på registreringsnummeret på søketjenesten hos Brønnøysundregistrene.

Ikke glem privat gjeld når du lager en gjeldsoversikt.

Det er ikke uvanlig at personer med gjeldsproblemer og inkassoproblemer også har gjeld til familie og venner. Uansett om denne gjelden er sikret med pant eller gjeldsbrev, eller om gjeldsforholdet er mer uformelt, så bør du uansett ta med denne gjelden i gjeldsoversikten.

Denne gjeldsoversikten skal jo danne grunnlag for et senere løsningsforslag og dersom enkelte gjeldsposter utelates, så langer du fort problemer for deg selv. Det er ikke så lett å betjene løsninger på siden av sammen med løsningsforslaget du fremmer til kreditorene.

Profesjonelle kreditorer vil forvente at du betjener så mye av gjelden som mulig innenfor gjeldende livsoppholdssatser. Dette gjelder uavhengig av om du forsøker en frivillig gjeldsavtale, gjeldsordning eller får til en fullstendig refinansiering. Alle parter vil legge opp til at du skal ha et strengt budsjett uavhengig av om det er refinansiering eller en gjeldsavtale.